Coh Dự thảo Báo cáo chính trị p’căh Đại hội XIII âng Đảng, xa nay: Cr’noọ cr’niêng pa dưr râu dưr vaih năc vêy ta xay truih lâng bâc xa nay chr’năp liêm, xay truih c’năl t’mêê, pa têệt đươi lâng pa dưr tơợ ty đannh âng acoon manuyh tươc ooy râu chr’năp liêm pa bhlâng âng c’xêê c’moo t’mêê. Năc lâng pr’đớc âng Đại hội, cr’noọ cr’niêng âng Việt Nam công vêy ta xay moon cơnh muy xa nay chính trị: T’bhlâng bhrợ pa dưr, bhr’lậ pa liêm Đảng lâng hệ thống chính trị t’băh liêm, nhâm k’rơ; pa dưr cr’noọ t’bhlâng, c’rơ âng đại đoàn kết pazêng acoon manuyh, đh’rưah lâng c’rơ âng c’xêê c’moo; t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ tr’xăl t’mêê ta béch g’lăng, dưr đơơh lâng nhâm mâng âng k’tiêc k’ruung; zư nhâm mâng k’tiêc k’ruung, zư nhâm mâng râu têêm ngăn, t’bhlâng tươc m’pâng thế kỷ XXI, k’tiêc k’ruung hêê dưr vaih k’tiêc k’ruung dưr vaih k’rơ, ting c’lâng bh’rợ xã hội chủ nghĩa.

  Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị zr’lụ III âng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xay moon, bh’rợ bhrợ pa dưr, pa liêm pa crêê Đảng, chr’năp bhlâng năc bh’rợ zâl cha groong t’tông k’rooch năc bhrợ t’vaih râu bha lâng coh nhiệm kỳ n’nâu. Ting cơnh Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, căh bool vêy nhiệm kỳ hân đoo Trung ương xay bhrợ bâc Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị ooy bh’rợ pa liêm pa crêê Đảng bâc pa bhlâng cơnh coh nhiệm kỳ Khoá XII. Bh’rợ xay bhrợ pazêng Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định lươt mot ooy pr’ăt tr’mông k’rơ pa bhlâng, liêm choom pa bhlâng. Bh’rợ zâl cha groong t’tông k’rooch căh ngai ta moon cơnh ting t’ngay pa chô râu mâng loom ooy Đảng coh apêê cán bộ, đảng viên lâng pazêng đhanuôr. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào xay moon: “Muy coh pazêng bh’rợ bha lâng âng Nhiệm kỳ XIII n’nâu, Trung ương ơy xay moon năc t’bhlâng bhhrợ k’rơ bh’rợ ch’mêệt lêy, đương ch’mêệt lêy, toom ting cơnh xa nay âng Đảng lâng t’bhlâng bhrợ k’rơ lâh mơ bh’rợ zâl cha groong t’tông k’rooch, ta uah ta ruông. Năc tu bh’rợ zâl cha groong t’tông k’rooch n’nâu năc lâh ooy pa dưr râu mâng loom, năc râu đâu ơy pa dưr c’rơ đoọng dưr vaih liêm choom lâh mơ. Dự thảo văn kiện p’căh Đại hội XIII ơy xrặ năc bhrợ têng cơnh ooy đoọng k’tiêc k’ruung bơơn dưr k’rơ mâng, bhui har têêm ngăn.”

  Phó Giáo sư- Tiến sĩ Hồ Tấn Sáng, bêl ahay năc giảng viên dal cấp Khoa Chính trị học, Học viện Chính trị zr’lụ III xay moon, trách nhiệm âng pazêng lang t’cooh xa nay năc căh muy xay bhrợ ghit ooy râu la lua âng xa nay bhrợ pa dưr Đảng ting n’năc năc dzợ đăn lâh mơ dzợ ooy râu la lua, xay moon pazêng cr’noọ bh’rợ, xa nay t’mêê crêê cơnh xa nay xay moon bhrợ pa dưr Đảng ghit lâng râu lalua. Râu đêêc năc trách nhiệm âng pazêng lang Đảng viên lươt l’lăm đơc đoọng ha lang t’tun. Ting cơnh t’cooh Hồ Tấn Sáng, tơợ bêl ta đang moon xay bhrợ bh’rợ tr’xăl t’mêê, Đảng hêê vêy bâc râu t’bhlâng xay bhrợ cơnh xa nay n’nâu năc bh’nơơn bh’rợ liêm choom bhlâng năc tơợ Đại hội Đảng g’luh XII tươc nâu cơy. Tu bơơn đợ bh’nơơn chr’năp liêm n’nâu năc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương lâng manuyh t’cooh xa nay bha lâng ơy p’căh râu t’bhlâng coh bh’rợ bhrợ pa dưr, pa liêm pa crêê Đảng, zâl cha groong t’tông k’rooch: “Trách nhiệm âng Đảng năc ta luôn xay bhrợ vaih cơnh la lua, p’xoỌng lâng xay bhrợ liêm xang năc râu đêêc ahêê ơy xay bhrợ liêm choom bhlâng. Coh l’lăm ahay, bhrợ pa dưr Đảng năc đhiệp bhrợ pa dưr chính trị, cr’noọ xa nay, tổ chức. Nâu cơy năc tơợ râu la lua, Đảng hêê xay moon ooy pr’ăt tr’mông, bh’rợ tr’nêng âng cán bộ, đảng viên. Râu đêêc năc pazêng đơ pơ xoọng râu dưr vaih ghit bhlâng. Xang n’năc pơ xoọng pazêng râu quy định, quy chuẩn đoọng zâl t’tông k’rooch, toọm đợ ngai t’tông k’rooch… năc ghít bhlâng năc ơy ta xay bhrợ ghit pa bhlâng. Tu xay bhrợ liêm choom cơnh đêêc năc ng’choom xay moon tươc ooy manuyh bha lâng. Chr’năp bhlâng năc manuyh t’cooh xa nay, xa nay bh’rợ âng cha năc manuyh năc chr’năp pa bhlâng.”

Đại hội 13 của Đảng: Điểm nhấn chỉnh đốn Đảng và khơi dậy “Khát vọng phát triển đất nước”

    Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, cụm từ “khát vọng phát triển” được đề cập với nhiều nội dung thiết thực, phản ánh nhận thức mới, có kế thừa và phát triển từ truyền thống của dân tộc đến tinh hoa của thời đại. Ngay chủ đề Đại hội, khát vọng Việt Nam được thể hiện như một tuyên bố chính trị “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

  Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực III thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã tạo điểm nhấn trong nhiệm kỳ này. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, chưa nhiệm kỳ nào Trung ương ban hành nhiều Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị về công tác chỉnh đốn Đảng nhiều như nhiệm kỳ Khóa XII. Việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định vào cuộc sống một cách quyết liệt, bài bản. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ càng đem lại niềm tin về Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào phân tích: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhiệm kỳ XIII này Trung ương đã xác định là phải tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chính công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng này mà ngoài khơi dậy niềm tin ra, chính điều này đã khơi thông nguồn lực để bứt phát đi lên. Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII đã ghi là làm thế nào để đất nước được hùng cường, hạnh phúc.”

  Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hồ Tấn Sáng, nguyên giảng viên cao cấp Khoa Chính trị học, Học viện Chính trị Khu vực III cho rằng, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo là không chỉ cụ thể hóa lý luận về xây dựng Đảng mà còn phải bám sát thực tiễn, đề xuất những ý tưởng mới, nội dung mới đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng sát hợp với thực tiễn. Đó còn là trách nhiệm của thế hệ Đảng viên đi trước với thế hệ sau. Theo ông Hồ Tấn Sáng, từ khi khởi xướng đổi mới, Đảng ta đã có nhiều cố gắng thực hiện nguyên lý này nhưng kết quả chuyển biến tích cực nhất là từ Đại hội Đảng lần thứ XII tới nay. Nguyên nhân đạt được những chuyển biến này là Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và người đứng đầu đã thể hiện quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng: “Trách nhiệm của Đảng là không ngừng cụ thể hóa, bổ sung và hoàn thiện thì cái đó ta làm tốt. Trước đây, xây dựng Đảng chỉ là xây dựng chính trị, tư tưởng, tổ chức. Bây giờ từ thực tiễn, Đảng ta đặt ra vấn đề lối sống, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đó là những cái bổ sung phát triển thể hiện rất rõ. Rồi bổ sung những quy định, quy chuẩn để chống tham nhũng, xử lý tham nhũng... thì rõ ràng là đã được thể hiện rất rõ. Sở dĩ làm được như vậy thì phải nói đến vai trò của nhân tố chủ quan. Đặc biệt là của người đứng đầu, vai trò cá nhân là rất quan trọng.”  

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn