Đại hội đại biểu prang k’tiêc k’ruung g’luh XIII âng Đảng vêy ta bhrợ têng tơợ t’ngay 25/1/2021 tươc t’ngay 2/2/2021 đhị Thủ đô Hà Nội. Nâu đoo năc bh’rợ chính trị ga măc chr’năp âng Đảng, prang quân, prang đhanuôr, năc cr’lặ chr’năp pa bhlâng coh c’xêê c’moo dưr vaih âng Đảng lâng k’tiêc k’ruung.

  Ting pâh Đại hội vêy 1.587 đại biểu, p’căh mặt đoọng ha lâh 5,1 ưc đảng viên coh prang k’tiêc k’ruung. Đại biểu ta mooi vêy ta k’dua pâh năc đợ apêê đồng chí bêl ahay năc t’cooh xa nay Đảng, Nhà nước, pazêng apêê đại sứ, p’căh mặt đoọng ha pazêng k’tiêc k’ruung lâng trưởng p’căh mặt pazêng tổ chức bha lang k’tiêc, trưởng đoàn ngoại giao đhị Hà Nội, p’căh mặt ha apêê Amế Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thưc, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, ta đhâm c’mor tr’haanh.

  Đại hội vêy ta bhrợ têng coh 9 t’ngay, bh’rợ trù bị năc vêy ta bhrợ têng coh t’ngay 25/1/2021, bhrợ bha lâng năc tơợ t’ngay 26/1/2021; xay moon đơc bhrợ têng xang coh t’ngay 2/2/2021. Xa nay p’căh âng Đại hội năc t’bhlâng kiểm điểm bh’rợ xay bhrợ cơnh Nghị quyết Đại hội XII âng Đảng pa têệt lâng bh’rợ prá xay 35 c’moo xay bhrợ bh’rợ tr’xăl t’mêê, 30 c’moo xay bhrợ cơnh Cương lĩnh c’moo 1991, 10 c’moo xay bhrợ Cương lĩnh (p’xoọng, pa dưr c’moo 2011), Xa nay bh’rợ ga măc chr’năp pa dưr kinh tế - xã hội 10 c’moo 2011- 2020; xay moon bh’rợ tr’nêng pa dưr kinh tế- xã hội 5 c’moo 2021- 2025, xay moon cr’noọ xa nay, c’lâng bh’rợ tươc c’moo 2030 lâng cr’noọ bh’rợ pa dưr k’tiêc k’ruung tươc c’moo 2045; kiểm điểm bh’rợ bhrợ pa dưr Đảng lâng râu k’đhơợng xay âng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xay moon c’lâng bh’rợ bhrợ pa dưr Đảng coh nhiệm kỳ t’mêê; xay moon bh’rợ xay bhrợ cơnh xa nay Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII./.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội

    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

         Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Đại biểu khách mời có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trưởng đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu.

          Đại hội diễn ra trong 9 ngày, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/01/2021, khai mạc chính thức vào ngày 26/01/2021; dự kiến bế mạc vào sáng ngày 02/02/2021. Nội dung, chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.../.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn