Bơr râu xa nay chr’năp bhlâng âng zập muy hân noo Đại hội Đảng năc bh’rợ văn kiện lâng bh’rợ pa bhrợ. Chr’năp bhlâng, bh’rợ ra văng manuyh pa bhrợ Đại hội năc chr’năp pa bhlâng, năc râu bha lâng đoọng nhâm mâng râu liêm choom âng Đại hội lâng xay bhrợ liêm choom pazêng nghị quyết âng Đại hội.

  Lâng bh’rợ manuyh pa bhrợ Đại hội XIII âng Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng xay moon ghít: Xa nay chr’năp bha lâng năc bhrợ muy c’bhuh Ban Chấp hành Trung ương la lua đoàn kết, liêm t’băh, nhâm k’rơ, mr’cơnh cr’noọ xa nay lâng bh’rợ tr’nêng; liêm choom đoọng ha prang Đảng lâng tr’đăn pa bhlâng lâng đhanuôr, choom k’rong pazum xa nay đoàn kết, mr’cơnh cr’noọ xa nay coh prang Đảng, pazêng đhanuôr; zập uy tín, tr’béch g’lăng k’đhơợng xay k’tiêc k’ruung coh cr’chăl dưr vaih t’mêê. Coh đêêc, pazêng apêê đồng chí Uỷ viên Trung ương năc năc la lua đợ đồng chí tr’haanh âng Đảng ooy cr’noọ xa nay chính trị, pr’ăt bh’rợ lâng tr’béch g’lăng xay bhrợ, năc n’jưah vêy pr’ăt bh’rợ liêm crêê lâng n’jưah ta béch g’lăng năc râu đơ bha lâng.

 Tu cơnh đêêc, bh’rợ manuyh pa bhrợ vêy Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư k’đhơợng xay ghít pa bhlâng. G’luh tr’nơơp Bộ Chính trị bhrợ t’vaih muy Ban k’đhơợng xay đoọng bhrợ pa dưr quy hoạch cán bộ cấp bha lâng đoọng ha nhiệm kỳ 2021- 2026(năc muy nhiệm kỳ) năc Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng bhrợ Trưởng ban. Bh’rợ quy hoạch cán bộ bha lâng năc vêy ta bhrợ vr’vai, pazêng xa nay bh’rợ ghít liêm lâng nhâm mâng dân chủ, zập ngai n’năl, la lua ta nih, liêm crêê.

 Chr’năp bhlâng, bh’rợ ra văng manuyh pa bhrợ năc vêy ta bhrợ ting cơnh bh’rợ 5 cơnh lâng ma tơợ: Ra văng manuyh pa bhrợ ting pâh cớ ooy Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư l’lăm ahay, manuyh pa bhrợ t’mêê ting pâh t’tun lâng x’rịa năc: manuyh chr’năp. Bh’rợ xay bhrợ 5 cơnh bh’rợ lâng 5 chu ch’mêệt lêy, 5 chu đơc phiếu, 5 chu nhăn boóp p’rá, vêy ta xay moon năc bh’rợ t’mêê chr’năp pa bhlâng coh hân noo đại hội n’nâu, bhrợ đoọng bh’rợ manuyh pa bhrợ vêy ta bhrợ t’bhưah dân chủ lâh mơ, nhâm mâng, crêê lieem lâng ghít lâh mơ lâng bh’rợ 3 cơnh coh l’lăm ahay, tơợ đêêc bhrợ t’vaih râu mr’cơnh dal pa bhlâng./.

Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng một tập thể Ban Chấp hành Trung ương thật sự đoàn kết

  Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự. Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

  Đối với công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: Vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xây dựng một tập thể Ban Chấp hành Trung ương thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động; tiêu biểu cho toàn Đảng và gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, từng đồng chí Ủy viên Trung ương phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc.

  Vì vậy, công tác nhân sự được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo kỹ lưỡng. Lần đầu tiên Bộ Chính trị thành lập một Ban chỉ đạo nhằm xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chỉ một nhiệm kỳ) do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Công tác quy hoạch cán bộ chiến lược được tiến hành từng bước, từng việc thận trọng, kỹ lưỡng và bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch.

          Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự được tiến hành theo quy trình 5 bước và trình tự: Chuẩn bị nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước, nhân sự mới tham gia sau và cuối cùng là “trường hợp đặc biệt”. Việc áp dụng quy trình 5 bước với 5 lần rà soát, 5 lần lấy phiếu, 5 lần lấy ý kiến, được đánh giá là một điểm mới rất quan trọng ở kỳ đại hội này, giúp cho công tác nhân sự được mở rộng dân chủ hơn, chặt chẽ, khách quan và kỹ lưỡng hơn so với quy trình 3 bước trước đây, từ đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao hơn./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn