Xang 5 c’moo xay bhrợ “ Đề án Pa xiêr đhr’năng tr’pay dic điêl bêl dzợ p’niên nhum lâng tr’pay dic điêl crêê đhi noo c’bhuh xoọng zr’lụ dha nuôr acoon coh cr’chăl 2016-2020”, đợ apêê tr’pay dic điêl bêl dzợ p’niên nhum/ tr’pay dic điêl crêê c’bhuh xoọng đhị Gia Lai bơơn pa xiêr 0,34%. Acoon số n’nâu bơơn xay moon đhị Hội nghị k’rong pa zêng đề án bơơn bhrợ têng t’ngay 30/12 đhị thành phố Pleiku.

Ting xay truih đhị Hội nghị, c’moo 2020, đhị tỉnh Gia Lai vêy 869 tu bhiêc tr’pay dic điêl bêl dzợ p’niên nhum coh pa zêng k’noọ 8700 díc điêl tr’pay coh zr’lụ đha nuôr acoon coh, bơơn k’noọ 10%. Đợ apêê n’nâu xiêr 0,34% t’piing lâng acoon số 1.132 g’luh tr’pay dzợ p’niên nhum coh 10.953 dic điêl âng c’moo 2015. Đhêêng chr’hoong Chư Pưh lâng Krông Pa, đợ tu g’luh tr’pay dic điêl bele dzợ p’niên nhum dưr bâc coh c’moo 2020.

Vêy bâc râu tu bhrợ bh’rợ pa xiêr đợ apêê tr’pay dic điêl bêl p’niên nhum đệ, cơnh căh zâp zên xơợng bhrợ đề án, k’đhap ch;mêêt lêy tu đoọng ăt la lay cha groong Covid-19; Coh 17 chr’hoong, thành phố, thị xã coh tỉnh, năc muy chr’hoong Mang Yang xră bhrợ nghị quyết chuyên đề n’đăh pa xiêr đhr’năng tr’pay dic điêl bêl dzợ p’niên nhum lâng tr’pay crêê đhi noo c’bhuh xoọng. L’lăm bêl xơợng bhrợ đề án, đợ apêê tr’pay dzợ p’niên nhum âng chr’hoong Mang Yang năc lâh 21%. Tươc 2020, năc đhêêng dzợ 4,1%. Nâu đoo công năc vel đong vêy bh’nơơn xơợng bhrợ liêm bhlâng prang tỉnh./.

Gia Lai: 5 năm tỷ lệ tảo hôn giảm 0,34%

Sau 5 năm triển khai thực hiện “Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (giai đoạn 2016-2020”, tỷ lệ tảo hôn/kết hôn tại Gia Lai giảm được 0.34%. Con số này được công bố tại Hội nghị tổng kết đề án được tổ chức sáng nay, ngày 30/12 tại thành phố Pleiku.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, tại tỉnh Gia Lai có 869 vụ tảo hôn trong tổng số gần 8700 cặp kết hôn trong vùng dân tộc thiểu số, chiếm sấp sỉ 10%. Tỷ lệ này giảm 0,34% so với con số 1.132 vụ tảo hôn trong 10.953 cặp kết hôn của năm 2015. Riêng huyện Chư Pưh và Krông Pa, số vụ tảo hôn tăng đột biến trong năm 2020.

Có nhiều nguyên nhân khiến việc giảm tỷ lệ tảo hôn đạt thấp, như thiếu kinh phí thực hiện đề án, khó giám sát do cách ly phòng dịch Covid-19; Trong 17 huyện-thành phô-thị xã ở tỉnh, chỉ duy nhất huyện Mang Yang ban hành nghị quyết chuyên đề về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. Trước khi thực hiện đề án, tỷ lệ tảo hôn của huyện Mang Yang là hơn 21%. Tới 2020, chỉ còn 4,1%. Đây cũng là địa phương có kết quả thực hiện tốt nhất toàn tỉnh./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn