X'ră: Trần Đức

Đha nuôr lâng pr’zớc da dêr!

Bh’rợ xa nay ngân hàng c’roÓc zooi đoọng ha pr’loọng zr’nắh k’đháp, pr’loọng đha rựt pa dưr tr’mông tr’mêếh đoọng z’lấh đha rựt bơơn xay bhrợ cóh vel đong tỉnh Quảng Nam, đhêêng ặt cóh cr’chăl tr’nơợp ha dợ, n’đhơ cơnh đêếc âi chô đơơng râu liêm choom. C’moo 2013, prang tỉnh Quảng Nam vêy 6 pr’loọng pa bhlâng đha rựt cóh chr’val Bình Lãnh, chr’hoong Thăng Bình bơơn đớp c’roóc tơợ bh’rợ xa nay n’nâu. Đươi vêy cơnh đêếc, apêê pr’loọng đong âi r’dợ yêm têêm pr’ặt tr’mông, tr’xin z’lấh đha rựt. Trần Đức, CTV Đài PRVN vêy bha ar xrắ xay moon ooy bh’nơơn n’nâu. Đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah đương xơợng.

Pr’loọng đong a noo Lê Minh Hải ặt cóh chr’val Bình Lãnh, chr’hoong Thăng Bình nắc muy đhị 6 pr’loọng đha rựt âng vel đong bơơn đớp zooi đoọng 1 p’nong c’roóc cơnh lâng chr’nắp 11 ức đồng tơợ bh;rơ xa nay Ngân hàng c’roóc đh’rứah lâng đha nuôr đha rựt z’lấh đha rựt cóh c;moo 2013. pr’ặt tr’mông âng a noo Minh Hải đhị cr’chăk zooi đoọng c’roóc pa bhlâng zr’nắh k’đháp. Cóh bấc c’moo, 2 díc điêl a nhi p’zay bhrợ têng t’bơơn t’mông, bhrợ công nhân cóh bấc công ty cóh thành phố HCM, n’đhơ cơnh đêếc, pr’ặt tr’mông công pa bhlâng zr’nắh k’đháp. Rạch chô ooy vel đong, mị díc điêl a nhi đoo công cắh vêy k’tiếc đoọng bhrợ têng; 2 díc điêl nắc băn 2 p’nong ca coon dzợ nhum lâng muy ca căn t’coóh đhur, tu cơnh đêếc pr’ặt tr’mông pa bhlâng ta bhúch xr’dô. K’điêl a noo nắc ta luôn ca ay jéh, tu cơnh đêếc a noo Minh Hải chấc xó vặ zên đhị muy đhị muy, vặ zên ngân hàng. Đươi vêy râu zooi đoọng acoon c’roóc; đh’rứah lâng bhrợ têng đong c’roọl, zư x’mir lêy thú y tr’nơợp… bơơn pr’loọng đong a noo lêy nắc đoo cơnh đợ pr’đơợ tr’nơợp đoọng bhrợ cha cóh vel đong. A noo Lê Minh Hải, vel 1 chr’val Bình Lãnh, chr’hoong Thăng Bình trúih:

 Vêy p’nong c’roóc zooi đoọng nắc pr’ặt tr’mông zi doó lấh zr’nắh k’đháp. Acu công p’rơơm chroót zên ooy  ngân hàng.

Công ặt đhị pr’loọng đha rựt bơơn đớp c’roóc cóh c’moo nua, pr’loọng đong a moó Nguyễn Thị Chơi, cóh vel 4, chr’val Bình Lãnh, chr’hoong Thăng Bình nắc vêy pr’ặt tr’nợt zr’nắh k’đháp la lay cơnh. Đong vêy 3 sào k’tiếc chóh ha roo, a rong, n’đhang pr’loọng đong công lum bấc râu zr’nắh k’đháp. Tơợ zên vặ t’đui đoọng 20 ức đồng pa zum lâng 1 p’nong croóc bơơn đớp, tước nâu câi, pr’loọng đong a moó Chơin âi yêm têêm lấh lâng z’lấh đha rựt. a moó Nguyễn Thị Chơi, vel 4, chr’val Bình Lãnh, chr;hoong Thăng Bình moon:

Pr’loỌng đong zr’nắh k’đháp bhlâng, ca coon nắc dzợ tứi. đươi vêy n’đắh Hội chữ thập đỏ zooi đoọng c’roóc, acu vặ p’xoọng 20 ức cớ câl acoon c’roóc chô băn đoọng tr’mông tr’mếh pr’loọng đong yêm têêm lấh.

 T’coóh Phạm Bằng, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam đoọng năl:

Đhị ch’mêệt  đoọng lêy, cr’năn c’roÓc dưr chấc đấh. apêê pr’loọng băn bơơn đớp c’roóc băn zư liêm, vêy đong, vêy k’tang pa săm đớc. moon chung tước nâu câi cr’năn c’roóc âng chr’val Bình Lãnh, chr’hoong Thăng Bình ta luôn ch’mêệt lêy dưr liêm, p’too moon đha nuôr băn zư c’roóc. Thú y chr’val công âi lướt tước zấp đong tiêm cha groong pr’lúh ha c’roóc.

Tơợ c’moo 2010 tước nâu câi, tơợ bấc râu zooi đoọng âng apêê bh’rợ xa nay la lay, Hội chữ thập đỏ âi zooi đoọng 475 p’nong c’roóc ha pêê pr’loọng đha rựt cóh tỉnh. tơợ đêếc, bấc pr’loọng đha rựt âi r’dợ yêm têêm pr’ặt tr’mông, tr’xin dưr z’lấh đha rựt. lấh n’nắc, Quảng Nam xoọc t’bhlâng p’too moon apêê tổ chức cá nhân, doanh nghiệp chroi đoọng 250 p’nong c’roóc ha pêê pr’loọng đha rựt pa dưr tr’mông tr’mêếh cóh cr’chăl ha y. nâu đoo nắc cr’noọ ga mắc âng Quảng Nam xoọc t’bhlâng xơợng bhrợ ting g’lúh t’đang moon âng Tw Hội chữ thập đỏ Việt Nam xơợng bhrợ bh’rợ xa nay Ngân hàng c’roÓc ha ma nứih đha rựt cóh prang k’tiếc k’ruung./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn