Đhanuôr lâng pr’zớc chắp dadêr!

Lấh 3 c’moo bhrợ têng pazêng râu cr’noọ xa nay bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê, prang k’tiếc k’ruung vêy 144 chr’val bơơn 19/19 cr’noọ xa nay. Xa nay bh’rợ ting t’ngay pa dưr dal râu liêm choom lâng râuy pazum têy bhrợ têng âng prang hệ thống chính trị, zập cha nắc đhanuôr lâng prang xã hội. Đoọng bh’rợ tr’nêng n’nâu liêm choom lấh mơ, lấh ooy bh’rợ k’rong pazum c’rơ âng đhanuôr, Chính phủ công xay moon râu pr’đơợ đoọng bhrợ t’váih c’rơ đoọng bhrợ têng pazêng râu cr’noọ xa nay bhươl cr’noon t’mêê, râu đêếc nắc râu xa nay bh’rợ bha lâng đoọng pa dưr bh’rợ pa bhrợ ta têng, pa dưr thu nhập đoọng ha đhanuôr. Bha ar x’rắ âng PV Hoàng Thái.

T’mêê đâu, đhị pr’họp Ban k’đhơợng xay Trung ương ooy xa nay bh’rợ âng k’tiếc k’ruung bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê, t’coóh Lê Huy Ngọ ( bêl ahay nắc Bộ trưởng Bộ NN lâng PTNT, manúyh đương xay moon xa nay bh’rợ) moon: Cóh pazêng c’moo tr’nơớp tơớp bhrợ têng, zập ngai công k’noọ nắc t’bhlâng bhrợ têng c’lâng p’rang, đông xang, đoọng bhrợ t’váih râu la liêm pr’hay ha bhươl cr’noon t’mêê. Ha dợ đhị râu la lua cậ, k’rong bhrợ pazêng bh’rợ pa bhrợ t’mêê nắc râu c’rơ đoọng ha bh’rợ bhươl cr’noon t’mêê, cơnh đêếc nắc pazêng vel đông t’bhlâng bhrợ bấc ooy bh’rợ pa bhrợ, tr’xăl khoa họcm bhrợ t’váih thu nhập bấc lấh mơ. Tơợ đêếc bhrợ t’váih râu c’rơ cóh đhanuôr, đhanuôr đươi ooy zên n’nâu đoọng pa dưr bh’rợ bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê, ba bi cơnh đhị tỉnh Tiền Giang- tỉnh bhrợ têng liêm choom bhlâng bh’rợ xay moon bh’rợ pa bhrợ ta têng, pa dưr thu nhập đoọng ha đhanuôr. t’coóh Lê Huy Ngọ prá:

 Acu lướt lêy bấc đhị nắc vêy bêl lêy công k’rang bhlâng tu zên âng Chính phủ cher đoọng pa bhlâng m’bứi ha dợ bh’rợ bhrợ têng nắc bấc, nắc nâu cơy nắc tơợ bh’rợ lêy pay bh’rợ bhrợ têng, lêy pay râu cr’noọ xa nay âng đhanuôr ooy bh’rợ t’bhlâng bhrợ ooy bh’rợ xay moon bh’rợ pa bhrợ, đươi dua khoa học lâng bhrợ t’váih thu nhập t’mêê đoọng ha đhanuôr. vel đông n’nâu nắc dzợ chêếc bhrợ ooy 6 cr’noọ xa nay ooy c’lâng p’rang, đông xang, cắh vêy manuýh hân đoo xay moon nắc bhrợ têng cơnh ooy đoọng bhrợ têng cớ bh’rợ pa bhrợ ta têng nắc cơnh ooy, bhrợ t’váih thu nhập t’mêê cơnh ooy, pay bhươl cr’noon t’mêê đoọng pa dưr bhươl cr’noon t’mêê nắc cơnh ooy, acu nhăn xay moon nâu đoo nắc pr’học chr’nắp pa bhlâng.

Bộ trưởng Bộ NN lâng PTNT Cao Đức Phát xay moon, cóh c’moo 2013, Bộ ơy bhrợ t’váih pazêng râu bha ar bha tơ p’too moon t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ pa bhrợ ta têng p’têết lâng bh’rợ bhr’lậ ngành nông nghiệp. apêê tỉnh, thành phố công k’rang tước ooy bh’rợ bhr’lậ nông nghiệp đhị zr’lụ đoọng pa dưr dal thu nhập âng đhanuôr, cơnh Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, TP HCM, Hậu Giang. Bấc vel đông xoọc bhrợ têng bh’rợ pazum đhăm bhrợ têng p’têết lâng bh’rợ quy hoạch zr’lụ bhrợ têng hàng hoá, xay moon đươi dua công nghệ dal ooy bh’rợ pa bhrợ ta têng ting cơnh xa nay nông nghiệp đô thị. Xoọc đâu cóh prang k’tiếc k’ruung vêy lấh 9 r’bhâu bh’rợ pa bhrợ ta têng liêm choom. Hân đhơ cơnh đêếc, đhị cóh râu za zum âng prang k’tiếc k’ruung, nắc đươi dua bấc lấh mơ dzợ pazêng bh’rợ liêm choom, bhrợ t’váih thu nhập dal đoọng ha đhanuôr. Bộ trưởng Cao Đức Phát prá:

Bhrợ t’váih râu bh’rợ bha lâng cóh bh’rợ pa dưr bh’rợ pa bhrợ ta têng lâng bhrợ t’mêê bh’rợ pa bhrợ, nâu đoo nắc bh’rợ k’đháp. Zên zúp zooi đoọng ha bh’rợ bhrợ têng pazêng bh’rợ nắc dzợ m’bứi, k’zíh vêy ta bhrợ têng pazêng bh’rợ pa têết ooy pazêng râu bh’rợ tr’nêng. pazêng bh’rợ pa bhrợ ta têng lâng dịch vụ cóh bhươl cr’noon, pazêng bh’rợ p’têết bhrợ đh’rứah t’mêê cóh nông nghiệp nắc ơy ta k’rang bhrợ lâng zập ngai công lêy nâu đoo nắc bh’rợ chr’nắp pa bhlâng, ha dợ bh’rợ bhrợ têng nắc dzợ cắh ơy lấh liêm choom lâng nắc t’bhlâng bhrợ k’rơ lấh mơ dzợ.

Muy râu xa nay cậ nắc zên bhrợ têng cắh vêy dưr váih cóh đanh đươnh, ha dợ Chính phủ công cắh ơy vêy bh’rợ bhr’lậ liêm choom hân đoo, râu đêếc nắc nắc đhị zr’lụ pa câl pazêng râu bh’nơơn bh’rợ âng đhanuôr. bấc vel đông bêl bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê nắc t’bhlâng bhrợ ooy bh’rợ bhrợ têng hàng hoá. Hân đhơ cơnh đêếc thị trường cắh nhâm mâng, đươi dua bấc ooy bh’rợ đơơng pa câl ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng bhrợ ha đhanuôr bấc bêl lum zr’nắh k’đháp tu cắh bơơn pa câl đợ bh’nơơn bh’rợ bhrợ têng. T’mêê đâu nắc đhr’năng xưa ha roo, ch’néh cóh ĐBSCL. Lấh n’nắc, zr’nắh k’đháp bhlâng nắc muy bơr doanh nghiệp cóh k’tiếc k’ruung cắh lấh k’rang ooy thị trường bhươl cr’noon lâng nâu đoo nắc muy cóh pazêng râu bhrợ bấc râu cắh liêm crêê ooy xa nay bh’rợ bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê. Đoọng bhrợ têng, pa dưr pazêng bh’rợ bhrợ têng liêm choom, ting cơnh pr’căn Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nắc đơớh vêy chính sách k’rơ lấh mơ cóh bh’rợ ta đang moon doanh nghiệp k’rong bhrợ têng, tr’câl tr’bhlêy cóh bhươl cr’noon. Pr’căn Hồ Thị Kim Thoa prá:

Nắc choom đơớh vêy xa nay bh’rợ liêm choom lấh mơ ooy bh’rợ bhrợ t’váih bh’nơơn bh’rợ hàng hoá vêy chr’năps dal cóh bh’rợ pa bhrợ ta têng âng đhanuôr, công cơnh chêếc lêy zr’lụ đương câl đoọng ha bh’nơơn bh’rợ hàng hoá n’nắc. Nắc cóh bêl đêếc ahay nắc dưr váih râu cắh liêm crêê âng kinh tế, nắc azi k’noọ râu tr’câl tr’bhlêy âng thị trường hêê công dzợ vêy. C’moo 2013 đợ hàng hoá vêy ta đơơng pa câl la léh âng hêê nắc dzoóc dal lấh 12%, cơnh đêếc nắc bh’rợ tr’câl tr’bhlêy cóh thị trường cóh k’tiếc k’ruung lâng ooy bh’rợ đơơng pa câl ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng âng hêê công dưr k’rơ. Tu cơnh đêếc nắc bhrợ têng cơnh ooy k’đơơng apêê doanh nghiệp ting bhrợ têng đoọng apêê đoo chêếc zr’lụ pa câl pazêng bh’nơơn bh’rợ âng đhanuôr bấc lấh mơ. Cóh đâu acu k’noọ nắc đơớh vêy chính sách đoọng ta đang moon apêê doanh nghiệp ting bhrợ têng.

Cóh cr’chăl c’moo 2014- 2016, pazêng zên bhrợ têng ooy xa nay bh’rợ âng k’tiếc k’ruung bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê bấc lấh 5 chu pazêng c’moo l’lăm ahay ( zập c’moo k’rong bhrợ 5000 tỷ đồng zên tơợ trái phiếu chính phủ xăl tu 1 r’bhâu tỷ cơnh cóh zập c’moo ahay). Đoọng bhrợ têng liêm choom pazêng xa nay bh’rợ cóh xa nay bh’rợ bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê, pazêng vel đông nắc t’bhlâng k’rơ lấh mơ lâng loon đơớh lấh mơ cóh bh’rợ xay moon bh’rợ pa bhrợ, cóh đêếc t’bhlâng bhrợ đợ bh’rợ cóh đanh đươnh, đươi dua râu pa dưr dal thu nhập âng đhanuôr bhrợ pr’đơợ đoọng pa dưr bhrợ têng pazêng cr’noọ bh’rợ n’lơơng./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn