Bh’ar xrắ 1: Toon chấc xrắ t’vêy đoọng pay zên ha dợ đoọng pay zên ta pác pay ha đay

          Cr’chăl a hay, đhị thành phố Đà Nẵng, đhanuôr cắh yêm loom bhiệc bấc cán bộ đươi dua quyền hạn, “ p’lớơp” k’tiếc ắt mamông, g’lớc, cắh ta níh cóh bhiệc ch’mếêt lêy, x’rặ đớc đợ râu ta chroót pa chô đoọng pay zên Nhà nước. Vêy cán bộ bhrợ bhiệc đắh pa đhấc đhanuôr chróot pa chô zên k’tiếc ha dợ mr’cơnh loom lâng c’la đong k’tiếc n’nặ xrắ t’bấc râu bil bal, pay zên ta chroót n’nặc đoọng pác pay ha đay. Ha dợ ma nuýh bhrợ bhiệc đắh pa đhấc đhanuôr chô ắt cóh đhăm t’mêê nắc chấc lêy cơnh đoọng pay râu liêm ha đay. T’nooi bh’ar xrắ ch’mếêt lêy đắh “ bhrợ lất xa nay đhị k’đhợơng lêy k’tiếc k’bunh cóh Đà Nẵng: Can bộ cắh ta níh, đhanuôr cắh năl tin đươi đhị ngai” âng k’bhúh phóng viên Đài TNVN ắt đhị zr’lụ miền Trung bhrợ têng, xay moon râu cắh liêm âng bấc ngai cán bộ k’đhợơng lêy dự án pa liêm mặt k’tiếc, đoọng chô ắt cóh đhăm t’mêê đhị thành phố Đà Nẵng.

        T’ruíh t’ngay đâu, đhanuôr lâng pr’zợc đương xâng bh’ar xrắ tr’nợơp lâng c’lâng xa nay “ toon chấc xrắ t’vêy đoọng pay zên ha dợ đoọng pay zên ta pác pay ha đay” bhrợ gít bhiệc cắh ta níh âng k’bhúh pa liêm mặt k’tiếc âng apêê Dự án k’rong bhrợ đhị Đà Nẵng bêl toon chấc xrắ t’bấc râu đoọng pay zên chróot pa chô âng “ Dự án c’lâng HCM” c’nắt đhị thành phố Đà Nẵng.

        Pay đoỌng k’tiếc ha “ Dự án c’lâng HCM c’nắt đhị thành phố Đà Nẵng”, pr’loọng đong pr’căn Nguyễn Thị Dết ắt đhị Giàn Bí, chr’val Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang crêê ta pa chô lấh 3 r’bhầu mét vuông k’tiếc. apêê k’bhúh ch’mếêt lêy âng Ban pa liêm mặt k’tiếc apêê dự án k’rong bhrợ Đà Nẵng ơy mr’cơnh loom lâng c’la đong k’tiếc nắc xrắ t’bấc  tước k’ra bhầu t’nơơm  n’loong đoọng bơơn ta chroót pa chô ha dợ pác pay ha đay. Pr’loọng đong t’coóh Lâm Quang Bích ắt đhị vel nâu cung crêê cán bộ ch’mếêt lêy “ k’đươi” bhrợ têng lất xa nay cơnh đâu. T’coóh Bích truíh, cán bộ tước ch’mếêt lêy n’loong cóh bhươn, đăng lêy k’tiếc k’bunh xrắ cóh bh’ar, pr’loọng đong t’coóh nắc bơơn ta chroót pa chô 15 ức đồng, đhơ cơnh đếêc nắc bêl đớp pay zên cán bộ đoọng 3 ức đồng a năm. T’coóh lêy cắh u crêê nắc ta moóh, ha dợ cán bộ ơơi nắc tu “ bhrợ u lất” cóh đăng ch’mếêt lêy, ngai cắh đớp zên nâu nắc lêy cơnh bil. K’đhợơng zên bạc n’nặc, t’coóh Lâm Quang Bích mốp loom:

        XoỌc tr’nợơp a cu lêy cóh bh’ar 15 ức đồng, bêl pay zên nắc dzợ  3 ức đồng a năm.Vêy ta moóh nắc apêê moon bhrợ u lất. Cơnh c’la a cu ha dang cắh pay nắc cung bil chô c’la cu, zập ngai zêng pay, vêy bấc ngai ta moóh đợ zên chroót pa chô đoọng ha đhanuôr cắh liêm glặp

        “ Dựa án c’lâng HCM c’nắt đhị thành phố Đà Nẵng” n’juối dal lấh 30km đhị c’nắt 2 chr’val Hoà Liên lâng Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang. Tước nâu kêi, k’zệt pr’loọng đong ắt đhị vel Giàn Bí,chr’val Hoà Bắc ơy tếch lơi n’loong bhươl đoọng k’tiếc bhrợ têng c’lâng, đớp pay 80% zên ta chroót pa chô. Bấc đhanuôr đoọng năl, apêê cắh vêy pa xoọng cớ m’bứi ốt zên đắh râu xrắ pa xoọng âng k’bhú ch’mếêt lêy bhrợ t’váih. Vêy ngai kí ha dợ đớp pay zên nắc cắh mơ m’pâng zên ta kí n’nặc. ting cơnh t’coóh Trần Xuân Trang, Trưởng vel Giàn Bí, chr’val Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang moon, đhanuôr cóh đâu bấc bhlầng nắc ma nuýh Cơ Tu, cắh zập k’tiếc bhrợ cha, đhanuôr nắc g’nưm tợơ k’tiếc crâng đoọng ma mông, tr’mung tr’méh pa bhlầng zr’nắh k’đháp. Đhanuôr đoọng k’tiếc bhrợ têng dự án ha dợ zên chroót pa chô nắc lalấh m’bứi. ơy cơnh đếêc nắc bhiệc ch’mếêt lêy, chroót zên pa chô đoọng vêy bấc râu cắh liêm ta níh, Ban Dân chính vel cắh bơơn ting pấh năl. T’coóh Trần Xuân Trang cắh đươi cơnh bhrợ têng cắh liêm ta níh nâu:

        Vêy 2 râu cắh yêm loom. Râu muy nắc zên chroót pa chô lalấh ếp, lêy vêy râu zooi đoọng cớ đoọng ha đhanuôr. Cơnh bhrợ têng âng apêê cơnh đâu nắc cắh choom, lêy bhrợ đoọng liêm ta níh. Bêl chroót zên zúp zooi đoọng ha đhanuôr nắc cắh vêy t’đang trưởng vel.

        ĐoỌng pa zao k’tiếc liêm đoọng ha đơn vị bhrợ têng. Ban pa liêm mặt k’tiếc apêê dự án k’rong bhrợ Đà Nẵng lêy bhrợ đoọng ha lấh 540 hồ sơ chrót pa chô pazêng: đong xang, k’tiếc ắt, k’tiếc bhrợ cha lâng n’loong chóh âng k’ha riêng pr’loọng đong âng đhanuôr đhị 2 chr’val Hoà B   ắc lâng Hoà Liên chr’hoong Hoà Vang. Tước nâu kêi, đơn vị ơy ch’mếêt lêy xang 459 bh’ar lâng nắc tợơp đoọng zên lalăm đoọng ha 75 pr’loọng đong đhanuôr. Cóh đhr’năng bhrợ têng, bấc cán bộ k’bhúh ch’mếêt lêy tự xrắ t’bấc lấh 2-3 chu lâng râu xoọc vêy đoọng chróot pa chô zên. Vêy ngai nắc cán bộ ch’mếêt lêy xrắ t’bấc tước k’ra bhầu t’nơơm zập râu lâng “chóh pa xoọng” t’nơơm cha p’lêê ooy bh’ar xrắ ch’mếêt lêy ha dợ cóh đhr’năng lalua c’la đong cắh chấc năl, đoọng ha pêê pay zên chroót pa chô.

        Cắh muy bhrợ k’đháp đoọng lâng đhanuôr, Ban pa liêm mặt k’tiếc zập dự án k’rong bhrợ Đà Nẵng cắh ting xâng bhrợ cơnh quy định, z’lấh mặt UBND chr’hoong Hoà Vang. Cắh pa cắh bh’ar đoọng ha UBND chr’hoong ký ting cơnh pháp lý 93 bh’ar ch’mếêt lêy, Ban nâu nắc ơy pr’hân xay moon chr’nắp zên choót pa chô, đoọng zên chroót pa chô đoọng ha 75 pr’loọng đong đhanuôr. Xay moon đắh bhiệc cắh liêm ta níh moọn n’tếh, t’coóh Nguyễn Văn Anh, Trưởng Ban pa liêm mặt k’tiếc zập dự án k’rong bhrợ Đà Nẵng prá pa líh: zên ta chroót pa chô nắc âng đơn vị bhrợ têng đoọng m’bứi zên lalăm đoọng pa zao k’tiếc, đoọng loon bhrợ têng:

        Đắh cr’đhợơng xa nay nắc cắh ơy đoọng bhrợ têng xay moon đắh chr’nắp zên chroó  pa chô nắc cắh ơy choom pay zên. Nắc tu bhrợ têng bh’ar xrắ nâu lalấh u đanh, đanh  tợơ Ban k’đhợơng lêy dự án. Đắh zi ch’mếêt lêy, họp lêy đắh mặt pháp lý xang nắc đương bh’ar xrắ n’nặc u đanh. Dưr vaíih tợơ bhrợ đươi mặt bằng đoọng bhrợ têng, tu cơnh đếêc nắc cóh pr’đợơ pháp lý nắc đoo, nắc  azi bhrợ xrắ chr’nắp zên chroót pa chô đoọng pay m’bứi zên chroót, đoọng ha pêê bhrợ têng c’lâng lalăm.

        Râu boóp p’rá âng t’coóh Trưởng ban nâu cắh choom z’lấh mặt âng đhanuôr. Tợơ đanh a hay, bấc râu boóp p’rá âng đhanuôr đhị thành phố Đà Nẵng ơy xay prá bhiệc bấc cán bộ cóh Ban pa liêm mặt k’tiếc bhrợ têng cắh crêê cơnh quy định. Bh’ar xrắ t’nooi 8 cán bộ, đảng viên bhrợ lất xa nay, pay pa chô râu liêm crêê ha đay ơy bơơn ta bhrợ gít liêm. Đhanuôr nắc rơơm đương bh’cộ thành phố Đà Nẵng toọm bhrợ rợơng nhâm bhiệc âng ma nuýh k’đhợơng a cọ lâng pazêng cán bộ bhrợ cắh liêm ta níh, bhrợ bil loom tin đươi cóh đhanuôr./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn