Bài " Bắt cá" do A rất Cúc cùng đội văn nghệ quần chúng huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Ảnh: FB Cúc A rất

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn