Đhanuôr lâng pr’zợc chắp nhêr!

Chr’val Xuân Lãnh, chr’hoong Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên lấh mơ nắc manứih Ba Na, manứih Chăm. Nắc 1 ooy đợ chr’val âng chr’hoong Đồng Xuân xay bhrợ bh’rợ padưr vel bhươl t’mêê. C’moo 2013 chr’val pazưm bhrợ padưr hạ tầng lâng k’rong bhrợ padưr bh’rợ tr’nêng, lêy pay m’ma chr’nóh lâng bh’năn băn âng đơơng bh’nơơn dal.

Chr’val Xuân Lãnh ooy đợ t’ngay nâu cơnh ngoọ 1 công trường r’rộ r’răm. Tơợ apêê t’coóh t’ha tước đha’đhâm c’moor, ngai cung mr’hal bhrợ têng lấh 20km c’lâng c’tốch vel bhươl. Tước đâu, c’lâng c’tốch, chr’hooi đác, điện ang, trường học, trạm xá zêng liêm xang… ting cơnh t’coóh Mang Nựu, trưởng vel Hà Rai, chr’val Xuân Lãnh, manứih năl liêm gít râu chr’nắp liêm âng xa’nay bh’rợ padưr vel bhươl t’mêê bhui har moon:

Đhanuôr hơnh déh bhlâng tu vêy bơơn nhà nước zooi zúp cơnh xi măng, hadợ đhanuôr chrooi zúp c’rơ bh’rợ, zên bạc đoọng bhrợ c’lâng. Bêl bhrợ c’lâng nắc 2 đắh đhanuôr ặt zêng dodộng k’tiếc. đhanuôr cung họp bấc chu lâng năl gít râu chr’nắp liêm tu vêy c’lâng nắc liêm buôn đoọng ha đhanuôr. 2 đắh c’lâng đhị zr’lụ đông cu lấh 20 pr’loọng đông đoọng k’tiếc bhrợ t’bhứah c’lâng.

Đh’rứah lâng đhanuôr cóh chr’val, đoàn viên đha’đhâm c’moor cung nặc c’bhúh bhrợ têng padưr vel bhươl t’mêê. Amoó Phạm Thị Thuý Nga, bí thư đoàn chr’val Xuân Lãnh đoọng năl:

Bêl k’đươi moon bh’rợ tình nguyện, zâp đoàn viên chrooi đoọng 2 t’ngay công đoọng pazưm lâng c’bhúh sinh viên tình nguyện bhrợ c’lâng vel bhươl t’mêê. Lang p’niên âng Xuân Lãnh pấh bhrợ liêm ta’níh. L’lăm, đoàn đha’đhâm c’moor chr’val lướt bhrợ t’bhứah k’tiếc đoọng ra’văng ha bh’rợ vel bhươl t’mêê, xang nặc bhrợ padưr c’lâng bh’rợ đoọng padưr c’lâng c’tốch vel bhươl.

Lâng 1 đhị zr’lụ dading bha’đưn, nắc tơơm chr’nóh âng đhanuôr chóh bhrợ đhị Xuân Lãnh nâu nắc a’rong lâng a’tao. Đhanuôr mưy buôn chóh, zư lêy cơnh ahay, nắc bh’nơơn đơơng chô cắh bấc. t’coóh Hồ Thanh Hải, phó chủ tịch UBND chr’val Xuân Lãnh đoọng năl, 2 c’moo đâu, trạm khuyến nông khuyến ngư âng chr’val bhrợ bấc lớp pachoom, c’năl âng đhanuôr đắh bhiệc chóh bêêbs, b’băn r’rơơi ơy vêy bấc tr’xăl:

Bêl ahay nắc chóh a’rong, a’tao hân đhơ cơnh đêếc cắh vêy chấc chóh bhrợ lieme crêê cơnh xoọc đâu. Cung đhị k’tiếc chóh nâu, đợ mơ m’ma bấc hân đhơ cơnh đêếc cắh bơơn râu rị, nắc đhanuôr bil bal bấc, xoọc đâu ơy năl cơnh đươi bhrợ nắc đợ mơ m’ma m’bứi hân đhơ cơnh đêếc bh’nơơn bơơn bhrợ nặc bấc.

Vel bhwol t’mêê bhrợ tr’xăl cr’noọ bh’rợ âng đhanuôr cóh Xuân Lãnh, apêê bhrợ c’la pr’ắt tr’mung xoọc đâu lâng pr’ắt tr’mung t’mêê, bhrợ têng ha’rêê ruộng t’mêê lâng nền văn hoá liêm chr’nắp./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn