Đhanuôr lâng pr’zợc chắp nhêr! Bơơn năl cơnh mưy nghệ nhân, t’coóh Mai Hoa Sen, ắt cóh vel Ka Hẹp, chr’val Tà Rụt, chr’hoong Đăkrông, tỉnh Quảng Trị nắc 1 ooy cắh vêy bấc manứih dzợ zư đợc bấc tr’coọ xa’nưl truyền thống âng đhanuôr acoon cóh Pacô-Vân Kiều. cắh mưy chấc lêy t’bơơn nắc t’coóh dzợ bhrợ zâp tr’coọ xa’nưl ơy bil lâng choom chi’ớh đợ tr’coọ xa’nưl nâu. bơơn đh’rứah lâng t’coóh xâng tr’coọ xa’nưl lâng đợ pr’hát truyền thống nắc vêl năl râu chr’nắp liêm âng văn hoá acoon cóh cóh đâu. T’ruíh văn hoá đhi noo hêê acoon cóh bêl đâu, đhanuôr lâng pr’zợc đh’rứah chấc lêy năl ooy nghệ nhân Mai Hoa Sen ấ:

Ooy đhr’nông đông đh’rơơng truyền thống âng đay, xa’nập xập lâng đợ tr’coọ xa’nưl âng đhanuôr Pacô-Vân Kiều bơơn t’coóh Mai Hoa Sen lêy cơnh 1 râu pr’đươi cr’van chr’nắp bhlâng âng đay, tu nâu đoo nắc đợ râu chr’nắp liêm âng t’coóh t’bhlâng chấc t’bơơn k’rong zư đợc lấh k’zệt c’moo hanua. Đợ râu k’rong đợc âng t’coóh Sen pazêng chiing goong, a’luốt, Abel, n’jưl Ta Lư, n’jưl Toong, Ti Ler, ăng quảy, ăngcrao, Tu Va… zêng bơơn ra’pặ đợc bha’nụ đông. lướt chấc lâng zư đợc đợ râu liêm chr’nắp tr’coọ xa’nưl truyền thống nắc cung lướt đh’rứah lâng bhiệc zư lêy, padưr pa’xớc râu chr’nắp liêm văn hoá ngh thuật âng acoon cóh, nâu đoo cung nặc râu bhui har, n’jứah nặc cr’noọ cr’niêng pậ chr’nắp bhlâng ooy đắh pr’ắt tr’mung âng t’coóh Mai Hoa Sen:

Bêl xooc zêl a’rập Pháp, a’rập Mỹ zâp tr’coọ xa’nưl zêng ma bil pất. apêê acoon a’châu xoọc đâu nắc cắh ma năl râu rị dzợ, tu cơnh đâu acu lêy bhrợ cớ đoọng zư lêy. Acu lâng anoo Chúc t’bhlâng bhrợ têng cớ đội pr’hát xa’nưl lâng pachoom n’toong chiing cha’gâr. Xoọc đâu zâp apêê nâu ơy zêng pachoom zâp tr’coọ xa’nưl cung cơnh nắc ơy liêm choom.

N’jưl Toong đợc ooy đông nắc n’jưl ơy bơơn t’coóh Mai Sen bhrợ cớ. tơợ đợ n’loong liêm buôn, đhị tr’pang têy choom ta’bách âng đay, t’coóh Sen nắc bhrợ padưr mưy bêệ n’jưl lâng đh’riêng xa’nưl dưr xưl pr’hay liêm cắh dzợ cơnh. đh’riêng xa’nưl nâu cung nặc râu ma bhưi chr’nắp âng đhuôr acoon cóh Pa Cô bêl âhy. T’coóh Kray Sức, cán bộ văn hoá chr’val Tà Rụt, chr’hoong Đăcrông đoọng năl:

N’jưl pậ nâu nắc đoọng xăl ha cha’gâr, tu cha’gâr pậ cơnh đâu căh choom âng đơơng ooy ha’rêê. Xăl cha’gâr nâu tu la’lấh pậ, đh’riêng xa’nưl cung dưr chr’val xưl ch’ngai k’rơ, tu cơnh đâu nắc cắh pân tước đăn. Acu choom pay đươi đoọng hát, hát ba’boóch, cung choom hát chi’ớh toong r’dưm.

Cắh mưy chấc lêy t’bơơn, lâng t’coóh Mai Hoa Sen bhiệc zư lêy lâng k’rong đợc râu liêm chr’nắp âng đhanuôr acoon cóh nắc đoo chr’nắp liêm bhlâng. t’coóh Sen k’noọ, bêl lang âng đay lướt bil, zâp râu văn hoá đắh lơơng lướt moót lâng apêê lang đha’đhâm c’moor nắc cắh năl dzợ năl tước bhiệc chi’ớh zâp tr’coọ xa’nưl acoon cóh truyền thống dzợ. Tu cơnh đâu, t’coóh Sen cắh chấc k’noọ t’ngay hi’dưm, nắc t’bhlâng chấc lêy bhrợ têng zâp râu tr’coọ xa’nưl truyền thống bơơn bấc ngai chắp kiêng lâng lêy nắc đoo bha’lâng k’âng k’đơơng padưr loom luônh chắp kiêng văn hoá truyền thống đoọng ha lang k’coon cha’châu Pacô cóh zr’lụ. a’ngắh Hồ Thị Kim Cúc-chủ tịch UBND chr’hoong Đăcrông prá:

Nâu đoo nắc mưy acoon manứih âng zi xay moon liêm chr’nắp bhlâng. đhị vel đông nâu lướt chấc vêy ngai cơnh t’coóh Mai Hoa Sen cắh vêy bấc. tu cơnh đâu, azi xay moon liêm dal râu cr’noọ cr’niêng âng t’coóh Mai Hoa Sen. Lâng vêy bấc lang apêê p’niên đha’đhâm c’moor cóh chr’val Ta’rụt ơy moót bhrợ zư lêy padưr cớ đợ râu văn hoá liêm chr’nắp, lấh mơ nắc zâp râu tr’coọ xa’nưl acoon cóh. Ooy cr’chăl nâu a’tốh, azi nắc kiêng zâp cấp zâp ngành, tổ chức, cha’nặc manứih lêy zư văn hoá nâu, cắh mưy cóh chr’val Ta’rụt nắc đhị zâp chr’val n’lơơng đoọng vêy bấc ngai cơnh t’coóh Mai Hoa Sen.

Bhiệc chấc lêy lâng zư đợc zâp râu tr’coọ xa’nưl truyền thống âng t’coóh Mai Hoa Sen nắc ơy chrooi pa’xoọng zư lêy lâng padưr pa’xớc văn hoá âng manứih Pacô-Vân Kiều. lâng nắc chrooi pa’xoọng bhrợ liêm chr’nắp lấh mơ đoọng ha bha’noọ zơng văn hoá truyền thống VN./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn