Thủ tướng Chính phủ âi quyết định pay đoọng l’lăm 500 tỷ đồng tơợ zên k’rong đơc âng Trung ương c’moo 2020 p’xoọng zên ha 5 tỉnh miền Trung bhrợ bh’rợ trông dâc, chính sách pr’ăt tr’mông lâng bhrợ bhr’lậ râu boo tuh đơc lơi.

Ting n’năc, 5 tỉnh miền Trung pa zêng: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, muy tỉnh bơơn pay đoọng 100 tỷ đồng, Thủ tướng k’đươi UBND apêê tỉnh n’nâu ch’mêêt lêy ooy đhr’năng la lua âng vel đong, vêy trách nhiệm đươi dua đợ zên Trung ương zooi đoọng, ma năl đươi dua liêm glăp đoọng loon đơơh bhrợ bh’rợ trông dâc, chính sách tr’mông tr’meh lâng bhrợ bhr’lậ râu boo tuh đơc lơi ting chế độ, chính sách âng Nhà nước, k’đhơợng nhâm crêê ma nưih./.

Thủ tướng Chính phủ cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp 5  tỉnh miền Trung

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, 5 tỉnh miền Trung gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh được cấp 100 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh này căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước, bảo đảm đúng đối tượng./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn