Đha lum bêl haanh deh 89 c’moo t’ngay truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, t’ruih bêl đâu vêy bha ar xrặ xay truih rau t’bhlâng âng Mặt trận pazêng cấp thành phố Đà Nẵng coh bh’rớ bhrợ têng đong Đại đoàn kết ha đhanuôr Cơ Tu đharứt đhị chr’hoong Hoà Vang.

Đhanuôr lâng pr’zơc chăp dadêr! T’ngay đâu thứ 2, t’ngay 18/11/, đhanuôr prang k’tiêc k’ruung bhrợ têng bh’rớ haanh deh 89 c’moo t’ngay Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2019). Coh pazêng t’ngay ahay, đhị pazêng zr’lụ đhanuôr ăt mamông tơợ zr’lụ xuôi tươc ooy da ding k’coong, đhanuôr acoon coh Việt Nam bhui har bhrợ têng t’ngay bhiệc bhan đoàn kết acoon coh đhị zr’lụ ăt mamông, đh’rưah xơợng đươi cơnh xa nay p’too pa choom âng Ava Hồ: Chính sách Mặt trận năc chính sách chr’năp pa bhlâng, Bh’rớ Mặt trận năc bh’rớ chr’năp pa bhlanag coh pazêng bh’rớ tr’nêng cách mạng.

9 c’moo ahay, coh pazêng cơnh zr’năh k’đhap, Mặt trận Tổ quốc ta luôn k’rong pazum lâng pa dưr c’rơ đại đoàn kết pazêng acoon manuyh đoọng pa chô độc lập, tự do đoọng ha k’tiêc k’;ruung lâng bhrợ pa dưr pr’ăt tr’mông k’bhộ ngăn, bhui har ha đhanuôr; pa dưr cr’noọ bh’rớ chăp hơnh k’tiêc k’ruung âng manuyh Việt Nam.

Đha lum bêl haanh deh 89 c’moo t’ngay truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, t’ruih bêl đâu vêy bha ar xrặ xay truih rau t’bhlâng âng Mặt trận pazêng cấp thành phố Đà Nẵng coh bh’rớ bhrợ têng đong Đại đoàn kết ha đhanuôr Cơ Tu đharứt đhị chr’hoong Hoà Vang.

Pân đil thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn t’bhlâng ting bhrợ têng bh’rớ k’miah zên cọh a óc, tr’zup tr’zooi pa dưr pr’ắt tr’mông, ting pa dưr bh’rớ pa bhrợ, pa liêm pa crêê pr’ăt tr’mông pr’loọng đong.

Đhị p’rớ prá xay ooy Đề án zazum pa dưr pr’ăt tr’mông zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong coh pr’họp g’luh 8, Quốc hội khoá 14 t’mêê đâu, apêê đại biểu ơy xay moon bâc bh’rớ đoọng nhâm mâng bh’rớ bhrợ cha lâng rau bơơn pay pa chô ha đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong. T’ruih: Chính sách t’mêê vêy bha ar xrặ xay truih âng PV Đài P’rá Việt Nam ooy xa nay n’nâu.

Bhrợ têng xa nay bh’rớ bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê, đh’rưah lâng bh’rớ k’rong bhrợ c’lâng p’rang, đong xang, xăl chr’noh chr’bêêt pa dưr kinh tế, chr’val Cuôr Đăng, chr’hoong Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk t’bhlâng zư lêy rau chr’năp pr’hay văn hoá, pa dưr dal pr’ăt tr’mông tinh thần đoọng ha đhanuôr. Nâu đoo năc xa nay vêy ta xay truih coh t’ruih: Bhươl cr’noon nâu cơy./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn