Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/7/2020

VOV4.K’ho – Tàm 2 nhai do, tàm gah ồs đèng đah tô Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak geh 32 hìu bơnhă gơguh ua\ pria\ ngui đèng nisơna. Jơh ală hìu bơnhă do ndrờm neh geh gah ồs đèng git go\ bơsong dipal, Bulah bè hơ\, kung gamn ală cau geh pria\ ngui đèng gơguh bơh 4 tus 6 tơlak 800 rbô đông tàm nhai 6.

Dùl tàm ală cau geh pria\ ngui đèng gơguh ua\ nisơna tàm Buôn Ma Thuột là hìu bơnhă bi Võ Đức Thiện, hìu sồ 54, gùng Nơ Trang Gưh, sơnah [òn Tân Tiến. Bi pà git, ma\i [ồm hìu bơnhă bi dê lời gơ lơh broă is, tu\ gơtìp ờ niam ồs đèng gơbàn ồs sa den ờ git. Bơtuah ngan là cau lơh broă gah ồs đèng neh di tu\ sền go\ bơta ờ niam, mơya pria\ ngui ồs đèng hìu bơnhă bi dê neh gơguh tai 2, 3 rhiang rbô đông: “Tu\ hơ\ den a` ờ ơm tàm hìu, mơya klo cau lơh broă gah ồs đèng hòi điện thoại yal là khà ồs đèng ngui hìu bơnhă a` dê gơguh ua\ nisơna. Hơ\ sồng gah ồs đèng neh sồr cau lòt sền hìu bơnhă in den sền go\ ma\i [ồm gơtìp ờ niam gùng che đèng lơh khà ngui ồs đèng gơguh ua\ nisơna”.

Cau lơh broă gah ồs đèng sền gròi ală tam gơl bè khà ngui đèng bơh ma\i RF – Spider

Broă khà ồs đèng ngui gơguh ua\ nisơna bơh hìu bơnhă bi Thiện dê geh git go\ bơh ma\i tơmut dữ liệu bơh ngài (RF- Spider). Bi Nguyễn Thị Hoa, cau lơh broă drơng gah tơmut dữ liệu mờ lip sra\ cih khà pria\ đèng ngui – gơ wèt kong ti ồs đèng đah tô Buôn Ma Thuột pà git, bơh nhai 5 tus tu\ do, bơh ma\i do, mpồl neh git go\ 32 nă cau ngui đèng gơguh ua\ nisơna. Jơnau là tài tàm kàl mìu, kơnàs còng, lơh gơbàn ua\ bơta ờ niam tàm gùng che đèng tơ nơ\ công tơ mờ phan bơna ngui đèng bơh ală hìu bơnhă dê. Geh ală cau sền go\ lơyài ir, pria\ ngui đèng gơguh tus 6 tơlak 800 rbô đông tàm nhai 6 nam 2020.

Jat bi Hoa yal, ma\i RF- Spider pa ngan, mơya pal geh cau sền gròi pah ngai nàng di tu\ git go\ bơta tam gơl nisơna, tơmrù [à hoàc huơr cau ngui đèng in: “Ma\i do geh kươ ngan, mơya jat a` den tu\ lơh broă den bơngă bơh cau sền gròi khà kờp dê là kươmàng ngan. Mờ bơta do gơ wèt tàm mờng chài atbồ cau ngui đèng he dê, bă tiah lơi geh ua\ kuang bàng công nhân viên chức, bă tiah lơi sùm [ồm dà, kàl lơi [ồm dà ua\... den he geh sền go\ bơta tam gơl nisơna. Mờ tu\ tơngai sền gròi niam ngan rlau jơh jat a` là àng drim mờ trồ mho gơ jat tàm tơl bă tiah”.

Cau ngui đèng geh dong kờl tơrmù dùl bơnah pria\ đèng tơ nơ\ tu\ sền go\ bơta ờ niam

Mò Trương Thị Huệ, Phó Kuang atbồ kong ti ồs đèng đah tô Buôn Ma Thuột pà git, tu\ sền go\ ală bơta tam gơl nisơna tàm broă ngui đèng, den Gah ồs đèng đah tô Buôn Ma Thuột neh mhar pơgồp bal mờ cau ngui đèng jòi jơnau bơh tài gơlik geh mờ ai tơlik broă bơsong: “Ală broă bè do den gah ồs đèng neh sền gròi mờ broă hòi điện thoại halà sền wơl khà ngui đèng nàng di tu\ git go\ mờ pơgồp bal mờ cau ngui đèng nàng bơsong; den neh jòi bàn ală jơnau bơh tài gơlik geh là tài ờ niam gùng che đèng đah tơnơ\ công tơ, halà tài ờ niam phan bơna ngui đèng tàm hìu bè mô tơ đèng, halà đèng gơ tup tềng rơkàng hìu sơlo. Den gah ồs đèng kung neh pơgồp bal bơsong, lơh niam wơl cau ngui đèng in, mơkung dong kờl tơrmù [à cau ngui đèng in dùl bơnah pria\ ndrờm bal mờ khà ồs đèng gơbàn ờ niam hơ\”.

Pria\ ngui đèng gơguh tus 6 tơlak 800 rbô đông là tài ờ git go\ gùng che đèng tơ nơ\ công tơ gơtìp đe kap, lơh ờ niam tus che cáp

Ma\i tơmut dữ liệu lơh is bơh ngài (RF- Spider) geh lơh bơh dùl ròt ală công tơ điện tử gơtùi tàm tơrbo\ bal bơh sóng vô tuyến. Tus tu\ do, jơh gùt càr Dak Lak neh crap công tơ điện tử ai 70% cau ngui đèng in. Jat ồng Tạ Minh, Phó Kuang atbồ Kong ti ồs đèng Dak Lak đơs, bơh ma\i RF- Spider, ờ mìng gah ồs đèng mờ să tờm cau ngui đèng kung gơtùi sền gròi khà ngui đèng hìu bơnhă dê mờ ứng dụng tàm điện thoại at tê. Gah ồs đèng Dak Lak gam pơn jat tai tă pria\ nàng tam gơl pa phan bơna mờ sơlơ tơnguh kơ nòl bơh tơl nă cau lơh broă dê nàng kờ` loh làng tàm broă kă bro: “Gam 30% cau ngui đèng ờ hềt geh crap công tơ điện tử den bol hi geh sơlơ tơnguh rlau tai kơnòl bơh ală cau dùl nă să dê tàm broă atbồ, cih khà công tơ mờ lip sra\ cih khà pria\ ngui đèng. Jat broă rơndap lơh tàm nam 2021 – 2022, den bol hi geh ngui công tơ điện tử ai jơh 100% cau ngui đèng in”.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng