Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/1/2021

VOV4.K’ho- Jơnau tơnggit CNN ngai 14/1 pà git, gơ noar atbồ lơgar Mỹ digơlan ai rlau 20 rbô nă ling gơ wèt mpồl ling sền gàr dà lơgar nàng sền gàr lơngap lơngai ai dơ\ guh at gơ noar broă bơh Kuang atbồ lơgar Mỹ pa geh bồ, ồng Joe Biden tàm ngai 20/01 do.

Anih lơh broă Jơnau ndơp ndơr lơgar Mỹ neh ngan ngồn dờp kơ nòl sền gàr lơngap lơngai tàm dơ\ guh at gơ noar broă bơh ồng Joe Biden dê, tàm tu\ ua\ kuang bàng lơgar Mỹ đơs lài ală bơta pơhìn pa tàm gùt lơgar tơ nơ\ dơ\ tung lơtang gơlik geh tàm gơlang Capitol tàm ngai 6/1 pa do.

Kuang atbồ Cục lùp khàu dà lơgar Mỹ (FBI), ồng Chris Wray mờ ală kuang bàng dà lơgar neh geh dơ\ cribơyai tàm điện thoại mờ ală kuang đơng lam bồ anih lơh broă lơh jat adat boh lam tàm gùt lơgar nàng cribơyai ală rơndap broă sền gàr lơngap lơngai. Tu\ do, ală broă lơh sền gàr lơngap lơngai gùt dar gơlang Capitol mờ ală hìu kươmàng kung gam pơn jat tai geh lơh nền nòn.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định