Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/9/2020

VOV4.K’ho – Drim ngai 28/9, tàm Hà Nội, ồng Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng dà lơgar, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam neh tus bal pơrjum tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar công nhân viên chức cau lơh broă gùt lơgar dơ\ 10 (tơngai bơh nam 2020 tus nam 2025) mờ tơngume “Tam gơl pa, bơceh pa, tàm pơrlòng tơnguh cồng nha lơh sa, bơtàu tơnguh kơ\ kơljap dà lơgar”.

Đơs tàm pơrjum, ồng Trần Thanh Mẫn sồr, tơngai tus, ală kấp công đoàn pal pơn jat tai pơlam lơh jat nùs nhơm Hồ Chí Minh bè tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar “Tàm pơrlòng là kờ` gơboh dà lơgar, kờ` gơboh dà lơgar den pal tàm pơrlòng”. Lam lơh jat ală srơh tàm pơrlòng ngan ngồn nàng lơh jat ală kơ nòl broă chính trị, gơ jat bal mờ jơnau kờ` tơnguh cồng nha, bơta niam lơh geh.

Tàm pơrjum, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao đọng Việt Nam, ồng Nguyễn Đình Khang sơn đờm lam lơh srơh tàm pơrlòng tàm công nhân viên chức cau lơh broă tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025 mờ tơngume “Tam gơl pa, bơceh pa, tàm pơrlòng tơnguh cồng nha lơh sa, bơtàu tơnguh kơ\ kơljap dà lơgar”.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định