Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho- Tàm rài kis lơh broă kăc màng, tàm gơnoar broă lơi, ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do dê kung sùm lơh gơs jak ngan kơnòl broă bơh Đảng, Dà lơgar, ling klàng mờ làng bol dê. Ai mờ [òn tờm Thanh Hoá, tiah ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do dê deh mờ dờng, nùs nhơm hơ\ sơlơ gơ gơs rềp mềr rlau tai. Kơno jơnau ồng neh sang rài, làng bol Thanh Hoá cau lơi kung ngoh rơngăc pơlai soh ngan, kah mờ ồng- dùl nă  cau kòn niam jak chài, ram mhu\ sùm rềp mềr mờ [òn lơgar.

Gùng rê tàm xã Đông Khê, kơnhoàl Đông Sơn ngai do tàm tơl muh mat cau lòt rê ndrờm moat jrùm. Kơno jơnau ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do neh sang rài, tơl nă cau rê wơl tàm hìu bơh hìu bơnhă Tổng Bí thư dê kah kơlôi wơl ală dơ\ geh tìp mat mờ ồng- dùl nă cau kòn jak ngan [òn lơgar dê. Tu\ do, tàm hìu do, làng bol Đông Khê ờ gam kơno jơnau đơs duh hồl bơh ồng dê tai.

                                                                      Tổng Bí thư lài do ồng Lê Khả Phiêu

G^t jơnau wa neh sang rài, tàm nùs nhơm să tờm den kung là làng bol tàm [òn lơgar bơh wa dê sơl den ngoh rơngăc nđàc sơng^t mờ pơlai soh ngan. Tơl dơ\ rê den hơ\ kung lơh broă mờ tiah do jơh hơ\ sồng rê wơl tàm thôn 2 là tiah tờm wa deh mờ dờng, wa lòt còp 2,3 hìu bơnhă cau dờng sơnam kung bè ală hìu bơnhă r[ah mờ ală sau dềt.

Ală đoàn viên ơruh pơnu bơh xã Đông Khê sùm ai wa là 1 krơh niam nàng bol oh in lơh ngan pơlam tàp nàng ơm tàm mpồl Đảng kung bè là lơh ngan tàp pràn, lơh ngan tàm jơh ală gah nàng bơt bơtàu [òn lơgar ngai sơlơ bơtàu tơnguh rlau tai.

Ồng Nguyễn Quang Lân, là gơ\p bơyô rơh rài bal mờ ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do ơm tàm xã Đông Khê đơs: Bơh tu\ pa tàu dờng, halà tu\ at gơnoar broă là Tổng Bí thư, ồng Lê Khả Phiêu sùm tơngo\ nùs nhơm ram mhu\ mờ [òn lơgar mờ cau tàm [òn bal. Bulah ơm tàm khat dùl gơnoar broă lơi, pah dơ\ rê tàm [òn tờm ồng ndrờm rềp mềr lùp còp làng bol tàm [òn, rềp mềr bơh bơr mờ tơl nă cau.

A` mờ bi Phiêu là geh nùs nhơm bal bơh tàm tu\ gam dềt, ờ geh bơta tam cah is đah kuang bàng dờng màng mờ làng bol ờ. Bi hơ\ rê tàm [òn den oh kòn kòn sau, oh mi tus còp halà là bi ai oh kòn kòn sau tus tàm hìu yal, bol a` kờ` bi hơ\ uă ngan.

Tàm tu\ gam kis, ồng Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư lài do sùm sền gròi, sền gàr ai bơta bơtàu tơnguh [òn lơgar Thanh Hoá dê. Ồng sùm pơn dờm pơn iang, tơngkah tiah do in pal lơh niam broă lơh kuang bàng, bơtàu tơnguh đảng viên. Ồng Lê Minh Thư, lài do là Kuang atbồ Ban Chính sách, Gah đơng lam ling klàng càr Thanh Hoá, cau uă dơ\ lòt jat sền gàr ồng Lê Khả Phiêu tàm ală dơ\ lòt lơh broă tàm càr Thanh Hoá dê pà g^t:

A` pơn ìơ să ngan, ồng Lê Khả Phiêu là cau kòn Thanh Hoá dê, là kuang bàng dờng màng, Thượng tướng sơn rờp bơh Mpồl ling phàu crong Thanh Hoá dê, ală dơ\ rê còp Thanh Hoá, wa sùm lời tu\ tơngai lòt còp mpồl ling phàu crong Thanh Hoá. Bơta  kơlôi ờ suk ơm ngan bơh wa dê là bơdìh mờ broă bơtàu tơnguh lơh sa là pal sền gròi bơt bơtàu Đảng, bơto bơtê mpồl kuang bàng tàm pơn jat tai, ngan là kuang bàng kơnòm să in, ồng sùm đơs uă tàm broă bơtàu tơnguh Đảng viên là làng bol kòn cau.

Ai mờ ồng Nguyễn Minh Ánh, 1 nă kuang bàng ling klàng neh jơh sơnam lơh broă, ală jơnau bơto tơngkah bơh ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do neh jat ồng jơh dùl rài kis, bè dùl bơta gơn kơnờm nàng ồng in pơn đơl lơh ngan tus mờ ngai do.

 Rềp mềr ngan, să jan sền bè là cau bèp cau ồng tàm hìu bơnhă den tu\ tus tus nhơl den wa đơs là ngai do sau ơm wơl sào mờ wa, wa bơto tơngkah ngan ngồn ngan, den neh pơgồp bal mờ rài kis he dê, den tu\ lơi kung kơlôi là lơh mbè lơi nàng lơh jat jơnau bơto tơngkah bơh wa dê. A` là dùl nă sĩ quan ling klàng làng bol Việt Nam den pal sền gàr nùs nhơm, broă lơh kăc màng.

Tàm tiah tam lơh là cau ling bal, tàm mpồl lơh broă oh mi, uă nam at gơnoar broă dà lơgar mơya rê tàm [òn lơgar, ồng Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư lài do là ồng Phiêu, wa Phiêu rềp mềr, bal hiă mờ jơh nùs. Kơno jơnau ồng neh sang rài, kuang bàng mờ làng bol tàm Thanh Hoá đơs bal, làng bol Đông Khê đơs is ndrờm kah kơlôi, mờ ngoh rơngăc ngan.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng