Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/5/2020

VOV4.K’ho-Làng bol kòn cau tàm Tây Nguyên geh uă ngan phan sa pơn rơ bơkah. Bal mờ nha bùm [làng, blơn bơtăng, nha biăp nse, gòl… làng bol gam g^t go\ bơkào rơm^t brê kung geh gơtùi gơm gơ gơs phan sa bơkah sơl, uă bơta pràn mờ niam mờ pràn kơl dang să jan in. 

Tơnơ\ ală dơ\ mìu bồ kàl, hìu bơnă bàp Phi Ly ơm tàm [òn Jok, xã Ea H’Đing, kơnhoàl Cư M’gar, càr Dak Lak lòt tàm mìr, rcang sih tam kàl pa. Tàm tu\ lòt lơh broă tàm mìr, ală cau tàm hìu bơnhă ồng dê lời tu\ jiơ lòt pic ală biăp brê mờng quèng, tàm hơ\ geh bơkào rơm^t brê.

Bơkao rơm^t brê lì tơnơ\ ală dơ\ mìu bồ kàl

Ai dùl nơm đồng ơn bơkào rơm^t brê phồng niam ngan, bàp Phi Ly pà g^t: Jơh kàl prang, tơnơ\ ală dơ\ mìu bồ nhai, den bơkào rơm^t brê gơ bu\t mờ gơ lì. G^t lài tu\ tơngai gơ bu\t bơkào, den làng bol kòn cau Rơđê tàm [òn Jok jà bal mờ gơ\p, cèng rê tàm hìu, rào sàng goh, gơm gơ gơs phan sa.

Geh 2 bơta bơkào rơm^t brê, dùl bơkào pơr hê, dùl bơkào kò, he mìng sa bơkào pơr hê lơm ai bơkào kò den a` ờ go\ sa tài bơh gơ [ô bè rơm^t tơn. Sa bơkào rơm^t do bol he buơn ngan gơ dan bic, să jan lơngơm, ală klung pròc tàm să jan pràn ngan.

Bơkào rơm^t brê geh kòn cau Rơđê pic rê

Jat bàp Phi Ly yal bơkào rơm^t brê geh kòn cau Rơđê gơm uă ngan bơta phan sa mờ gơm buơn ngan. Tu\ lòt pic bơkào rơm^t brê, cèng rê tàm hìu bol he mìng rào sàng goh, gơm sin mờ ci\k mờ dà màn nàng sa halà bol he kung gơ tùi bo\ bal mờ khoah phồng te\ tai dùl ết nha biăp [ô, mre\, boh, bòk ngòk. Bơkào rơm^t brê gơtùi chàng bal mờ poăc mờ ka dà dờng, ka dà croh halà ka rì te\ tơl boh bòk ngòk, sa là bơkah ngan…

Phan sa lơh bơh bơkào rơm^t brê gơm sin ci\k mờ dà màn halà bo\ bal mờ khoah phồng chàng 

Mè Hot, ơm tàm [òn Jok, xã Ea H’Đing, kơnhoàl Cư M’gar, càr Dak Lak, kung pà g^t: bơkào rơm^t brê ờ mìng niam mờ să jan kòn bơnus dê mờ phan sa tru\ bơh bơkào rơm^t brê geh kòn cau Rơđê sền bè phan sa pơn rơ bơkah tài bơh gơ ờ hoan geh, dùl nam mìng gơ lì 1 dơ\ tàm kàl mìu lơm gời.

Sa bơkào rơm^t brê bơkah ngan, a` sùm gơm bal mờ blơn bơtăng, halà bo\, lài ngan là a` gơm sin den hơ\ sồng gơm bal mờ blơn bơtăng mờ ka rì, geh tu\ a` bo\ bal mờ ka rì, halà ci\k mờ dà màn mờ boh mre\ kung bơkah ngan sơl.

Kòn cau Rơđê tàm Tây Nguyên geh uă ngan phan sa bơkah krơi is, bè phan sa geh gơm bơh tu tờm muồng, nha bùm blàng, nha biăp nsê, gòl… mơya bơkào rơm^t brê là dùl phan sa pơn rơ bơkah ờ hoan geh ngan. Ală dơ\ mìu bồ kàl neh tus, làng bol sơn đờm lòt tàm mìr. Jơh 1 ngai lơh broă bòl glar kal ke, mơya tu\ rê tàm hìu, tàm sơ\ à` tềng ngkời ndrờm geh ală phan sa pơn rơ bơkah bơh brê bơnơm dê, tàm hơ\ bơkào rơm^t brê mìng geh dùl dơ\ lơm tàm tơngai tam nam dê.

Cau cih A Sa Ly – Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng