Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/8/2020

VOV4.K’ho - Ală cau jăk chài gah lơh sơnơm bơto sồr nàng kơrian mờ kòp Covid-19 gơtòp, he ba` ngòt mờ pal rơle\, rơcang lơh jăt nền nòn ală jơnau sồr bơh gah lơh sơnơm, g^t sền gàr is bơta pràn kơl dang să jan, cau tàm hìu nhă mờ mpồl bơtiàn.

Tơnơ\ do ală he iăt jơnau bơto bơh bác sĩ Trịnh Quang Trí, Phó kuang atbồ anih tòm sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak bè broă rơcang sơndră mờ kòp  as sồt gùng tă nhơm bơh jơi pa virus Corona (Covid-19).

-Ơ bác sĩ! Kòp Covid-19 geh ală bơta tơngo\ bè lơi?

Bác sĩ Trịnh Quang Trí: Bơta tơngo\ bơh kòp tàm gùng tă nhơm tài gơtòp virus Corona kung ndrờm sơl mờ ală kòp nggù bè ờs, lài jơh là duh să, pơn jăt tai là geh tơngo\ tàm gùng tă nhơm bè bơsiă, jroă rơlao là glar tă nhơm, jroă rơlao tai là as sồt klờm soh mờ pal tus piam kòp tàm hìu sơnơm.

Den tàng kờ` g^t dùl nă cau gơtìp virus Corona ha là ờ lài ngan pal ai bơh tàm bơta tơngo\lài, dơ\ bàr là cau hơ\ pal geh lòt bơh tàm aă tiah gơtìp kòp. Ală cau geh pin bè hơ\ den hơ\ sồng geh tam cah is mờ lơh ală broă xét nghiệm mờ tu\ do mìng geh xét nghiệm hơ\ sồng g^t dùl nă cau geh gơtìp mờ virus Corona lah ờ.

-Mpồl bơtiàn pal rơcang sơndră mờ kòp do bè lơi ơ bác sĩ?

Bác sĩ Trịnh Quang Trí: Tu\ do, kòp do ờ hềt geh sơnơm sơm bời kung bè sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp. Den tàng, ală jơnau bơto sồr bal gơwèt mờ ală kòp  bơh virus lơh gơbàn mờ ờ hềt geh sơnơm sơm bời mờ sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp là pal lơh kloh niam să jan mờ broă sùm rào tê mờ sơ[ong tềng dà hòr ha là ngui dà lơh kloh vi khuẩn tà mpàng tê.

Bơdìh hơ\ tai, pal ngui ală broă rơcang sơndră bè pơn chèo tu\ tus tàm ală tiah gal cau, tiah geh bơta ndơ\p bè tàm rơndeh par, rơndeh ồs, rơndeh dờng. Bơdìh hơ\ tai, pal lơh jăt broă sào sin, hùc sin mờ tơnguh bơta pràn kơl dang să jan, tài virus Corona ha là ală bơta virus ndai mờng mu\t tàm să ală cau geh bơta pràn sơndră mờ kòp gơmù bè cau kra, cau gơtìp ală bơta kòp jo\ nam bè gơguh huyết áp, kòp đồm sơdàng…

Tu\ bơsiă ha là ntas den pal bơsiă, ntas tàm chèo pơ-àr, tơnơ\ mờ hơ\ klồn wơl mờ ơn tàm thùng sìô siă. Tơnơ\ mờ hơ\ rào tê mờ sơ[ong tài di gơlan geh ờ uă virus neh đềr tàm npàng tê.  Mờ di lah attê mờ cau ndai den gơtìp lơh gơtòp kòp.

-Tu\ do, chèo sơnơm là phan ngui geh kuơ bơh uă cau dê. Bè hơ\, bác sĩ gơtùi pà g^t pal pơn chèo do bè lơi là di?

Bác sĩ Trịnh Quang Trí: Bè ờs, chèo sơnơm geh bàr đah, đah tơlir hờ bơdìh, đah kò tàm dơlam. Mờ pal kah chi trà tềng bơnah đang tềng gòr muh. Tu\ pơn chèo pal kơl dìng jơh muh mờ bơr, tơnơ\ mờ hơ\ ngui bàr nao tê kơl jơn di mơ chi trà nàng chèo geh nđir bal mờ gòr muh.

Dùl nơm chèo sơnơm bè ờs geh 3 tăp, tăp bơdìh tơlir ờ gơmu\t dà, tăp tàm dơlam là biày, tăp tàm gùl là phan jồr virus mờ vi khuẩn. Pal kah tu\ pơn chèo ba` tu\p tê tềng chèo, pleh mờ broă tu\ boh bơr den tơmù chèo tềng [ờng ha là hùcdà, ntas  hơ\ sồng pơn wơl, lơh bè hơ\ là ờ di mờ ờ geh kuơ tàm broă rơcang sơndră mờ kòp.

Tu\ kờ` tă chèo den at bàr đah che hờ tơnơ\ tồr hơ\ sồng du\i l^k hờ đăp mờ ơn tàm thùng sìô siă mờ ba` ngui tai. Bơta chèo do mìng geh ngui dùl dơ\. Tơnơ\ mờ tu\ neh sa, hùc dà den pal pơn chèo ndai. Tu\ do, tàm drà kă bro, chèo sơnơm geh uă ngan dà sơng mơya đah pơn tàm dơlam sùm là đah kò.

-Ơi, dan ưn ngài bác sĩ!

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định