Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/12/2020

VOV4.K’ho – Tơ nơ\ 5 nam lơh jat Nghị quyết sồ 5 bơh Hội đồng Nhân dân càr dê bè prap gàr mờ tơnguh niam chài cing mồng càr Dak Lak, broă prap gàr phan lời wơl do tàm càr Dak Lak neh lơh geh ua\ cồng nha ngan ngồn. Bơh hơ\, pơgồp bơnah hời rơ hời bơt bơtàu wơl ù tiah niam chài cing mồng tàm rài kis mpồl bơtìan.

Krông Bông là kơnhòal lam lơh niam ngan broă lơh prap gàr mờ tơnguh niam chài cing mồng bơh càr Dak Lak dê. Gùt kơnhòal tu\ do geh rlau 400 nă nghệ nhân git ngui cing mồng, 44 nă nghệ nhân bơto dròng cing, 46 nă nghệ nhân git mòn ua\ bơta phan nhơl gùng đơs crih kòn cau. Geh 24 mpồl dròng cing kơnòm să mờ 1 mpồl dròng cing kấp xã gam lơh broă geh cồng nha. Bơh nam 2007 tus tu\ do, Krông Bông neh dờp 18 bòr cing bơh Sở Văn hóa – Thể thao mờ Du lịch Dak Lak pà, tơnguh khà cing mồng bơh kơnhòal dê tus 95 bòr.

                                    Dròng cing ja` mồng geh lơh nàng drơng làng bol mờ nac nhơl chờ in

Tàm 5 nam do, tàm kơnhòal Krông Bông neh bơyai lơh 12 ơdu\ bơto dròng cing ai ơruh pơnu, kơnòm pa tàu tàm ală [òn in. Bal mờ hơ\, pah nam, Phòng Văn hóa – Thông tin kơnhòal sùm bơyai lơh pơrlòng niam chài cing mồng mờ nhơl phan teh gùng đơs crih kòn cau, broă lơh {òn nhơl `o\ - [òn đơs crih tamya, lơh wơl ală broă lơh yàng ờs mờng bơh kòn cau ơm kis bơh jo\ tàm [òn lơgar dê. Jat ồng Phạm Đình Tấn, Kuang atbồ Phòng Văn hóa – Thông tin kơnhòal Krông Bông yal, ală broă lơh do neh pơgồp bơnah sền gàr mờ tơnguh bơta kươ niam chài bơh jo\ mờ ua\ bơhìan niam bơne\ bơh ală jơi bơtìan kòn cau tàm kơnhòal dê: “Tu\ do, kơnhòal Krông Bông geh 8 xã geh làng bol kòn cau den ndrờm bè nam lơi bol hi kung pờ ală ơdu\ bơto dròng cing ja` mồng lơm mờ bơto ală kơnòm dềt in. Kuơmàng, ală bèp bi lòt lài bơto wơl ală cau kơnòm să in nàng lam lơh niam kơ nòl broă gàr sùm mờ bơtàu tơnguh niam chài cing mồng tàm kấp hơ đơm”.

Ndrờm bè hơ\ sơl, tàm kơnhòal Krông Năng, broă lơh prap gàr mờ tơnguh niam chài cing mồng kung geh sền gròi. Gùt kơnhòal tu\ do geh 14 mpồl dròng cing bal mờ mờr 500 nă nghệ nhân git dròng cing, ja` mồng. Tàm hơ\ geh 5 nă nghệ nhân git lơh niam wơl cing mờ 17 nă nghệ nhân git bơto dròng cing. Tàm ală [òn tu\ do gam prap gàr 158 bòr cing, sùm geh ngui tàm ală dơ\ lơh chờ, lơh yàng bơh [òn lơgar dê.

                                                   Pơrlòng niam chài cing mồng ală kấp sùm geh lơh

Ồng Nguyễn Văn Vỹ, Kuang atbồ Phòng Văn hóa – Thông tin kơnhòal Krông Năng pà git, bơdìh mờ ală ơdu\ bơto dròng cing, ja` mồng bơh kơnhòal mờ càr bơyai lơh, broă bơto dròng cing tàm ală [òn gam geh lơh jat broă lơh bèp mblàng wơl kòn tàm pơ dờn, cau kra bơto cau kơnòm să in bơh ală dơ\ pơrjum niam chài [òn lơgar:

“Tàm Krông Năng tu\ do neh pờ 3 ơdu\ bơto dròng cing, tàm hơ\ geh ơdu\ lời ai ală cau tu\ ờ hềt git dròng cing tàm sơnam 25, 30 mờ rlau 30 sơnam in, sơnam bơh 20, 15 sơnam mờ sơnam tus bal dròng cing kram den ală oh gam tàm sơnam bơsram kấp 1 mờ kấp 2, den bol hi pơgồp bal tàm hìu bơsram nàng bơto ală oh in. Ală ơdu\ geh ală nghệ nhân bơto tàm ală trồ mang. Tơ nơ\ tu\ jơ lơh broă suơn mìr den ală ơdu\ geh tơrgùm mut pơlam tàp tàm hìu niam chài [òn Wiao A mờ [òn Ngoan”.

                                     Broă bơto dròng cing geh kấp hơ đơm sền gròi ngan

Bi H Ngoen Niê Kđăm, ơm tàm [òn Wiao A, thị trấn Krông Năng, kơnhòal Krông Năng yal, bơh ală dơ\ pơrjum niam chài [òn lơgar geh lơh tàm [òn, bi sơlơ gi ttai bè niam chài kòn cau dê, git ua\ sap dròng cing, gùng tamya, broă lơh yàng. Bơh hơ\ sơlơ kờ` gơboh mờ kơp kờ` sền gàr ală niam chài kòn cau he dê: “Là dùl nă cau kơnòm să, oh kơp kờ` jơh ală cau rài tơnơ\ cih dờp mờ ngui ală cồng nha mờ rài lài neh lời wơl mờ geh sùm sền gàr, bơtàu tơnguh, ờ mìng tàm càr Dak Lak lơm ờ mờ gam cèng tus ală tiah ndai nàng khi in git loh rlau tai bè niam chài cing mồng bơh cau Tây Nguyên dê đơs bal mờ kòn cau Rơđê dê đơs is”.

Bơh 5 nam lơh jat Nghị quyết sồ 5 bơh Hội đồng Nhân dân càr Dak Lak dê bè prap gàr mờ tơnguh niam chài cing mồng, broă lơh prap gàr mờ tơnguh niam chài do neh lơh geh ua\ cồng nha ngan ngồn. Gùt càr neh blơi geh rlau 100 bòr cing mờ ală blah phan soh kòn cau jat tơl jơi bơtìan kòn cau ai ală mpồl nghệ nhân in, pờ 4 khóa bơto pơlam dròng cing, ja` mồng mờ phan nhơl gùng đơs crih kòn cau; 3 khóa lơh niam wơl cing ai ală nghệ nhân in.

Jat Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, bơh ală broă lơh bơto pơlam neh dong git nđờ rhiang nă nghệ nhân in git mờ chài dròng cing, git lơh niam wơl cing mờ gơtùi bơto dròng cing dùl bă chài rơ gơi ngan. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân kung đơs là, tàm tơngai pơn jat tai, broă blơi phan bơna ală [òn in pal geh lơh sùm, broă lơh gơlik anih dròng cing ja` mồng pal geh lơh sùm mờ broă bơto bơtê mpồl cau tàm pơ dờn in pal sơlơ geh sền gròi rlau tai: “Pal kah là, broă bơto bơtê geh cồng nha ngan rlau jơh pal là bơto bơtê jat mpồl. Pơn yơu dùl mpồl geh 7 nă oh bơsram dròng cing, dùl [òn geh 7 nă oh, bơto gơs dùl mpồl dròng cing. Mờ broă bơto bơtê jat mpồl geh cồng nha ua\ rlau tàm broă bơto dròng cing ala mờ bol hi mìng bơto ai tơl nă cau in”.

Tàm tơngai bơh nam 2016 tus nam 2020, càr Dak Lak neh tă rlau 12 tơmàn 700 tơlak đong nàng lơh jat Nghị quyết sồ 5 nam 2016 bơh Hội đồng Nhân dân càr dê bè prap gàr mờ tơnguh niam chài cing mồng. Bơh khà pria\ do, ua\ broă lơh neh geh lam lơh, dong phan lời wơl niam chài cing mồng pơn jat tai geh sền gàr, bơto bơtê, rề ơnàng anih dròng cing ja` mồng mờ tìp mat lơh quèng, pơgồp bơnah dong phan lời wơl do in geh tơnguh dùl bă geh cồng nha rlau.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định