Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/2/2020

 VOV4.K’ho - Bu\ lah ờ hềt gơbàn tus mờ ală cau kòp lơi gơtìp kòp tàm gùng tă nhơm mhar tài virus corona lơh gơbàn, mơya làng bol kung bè gah lơh broă geh gơnoar tàm càr Dak lak kung gam chồl pràn broă sơndră mờ kòp, tàm hơ\ uă ngan là tàm tu\ càr rềp bal Khánh Hoà neh yal geh cau gơtìp kòp.

Ồng Giàng Seo Chu, kis tàm [òn 11, xã Cư\ San, kơnhoàl Mdrăk pà g^t, ờ su\k ngan tài go\ tàm anih yal tôngt yal bè kòp as sồt tàm gùng tă nhơm bơh jơi pa virus corona lơh gơbàn.

                                                Càr Dak Lak ờ hềt go\ cau gơtìp gơtòp virus corona

Bu\ lah mìng kòp nggù bè ờs, mơya kờ` rơcang sơndră mờ kòp, ồng bal mờ pơ-ùr tus kham mờ sền gròi să jan hơ\ sồng iăt jơnau bơto pơlam bè broă sơndră mờ kòp tàm hìu sơnơm kơnhoàl Mdrăk:

-Tàm [òn bol a` den ờ hềt geh cau gơtìp, tàm ală pang internet cau yal uă bè kòp den tàng làng bol kung ờ su\k sơl, den tàng pal chồl pràn tàm broă sơndră mờ kòp, bơto sồr tàm broă sơndră mờ kòp. A` mờ pơ-ùr neh tus kham, sền mhàm mờ siêu âm, đơs bal là ờ gơtìp bơta lơi, pal rơcang lài mờ kòp kờ` gàr niam ờ do ờ dă.

Mdrăk là kơnhoàl hờ đah măt tơngai l^k càr Dak Lak, rềp mờ thị xã Ninh Hoà, càr Khánh Hoà dê, geh gùng 26 lòt gan. Tàm ngai 31 nhai 01 nam 2020 pa do, Bộ Y tế neh yal kòp as sồt tàm gùng tă nhơm mhar tài jơi pa bơh virus corona lơh gơbàn geh tàm càr Khánh Hoà.

Kờ` rơcang sơndră mờ kòp geh cồng nha, UBND càr Dak Lak neh tơl^k sră nggal đơng lam ală hìu bơsram tàm càr ai kơnòm bơsram ơm ờ lòt bơsram bơh ngai 04 tus ngai 09 nhai 02 nam 2020.

                               Gah lơh sơnơm càr Dak Lak [ồm sơnơm cloramin B kờ` sơndră mờ kòp

Mó Trần Thị Thu Hiền, Phó kuang atbồ hìu bơsram Dân tộc phổ thông bán trú kơnhoàl Mdrăk pà g^t, bal mờ broă ai kơnòm bơsram ơm ờ lòt bơsram jăt jơnau sồr bơh UBND càr, hìu bơsram neh pơgồp bal mờ gah lơh sơnơm tàm kơnhoàl do bơyai lơh pơs wàs kloh niam, [ồm sơnơm gơsơ\t kòp jơh gùt hìu bơsram kung bè tiah gùt dar.

-Kờ` sơndră mờ kòp tài virus corona, hìu bơsram neh sồr jơh kuang bàng, cau lơh broă tus bal pơs wàs kloh niam, jùt kloh kơge\, kơ[àng, mus pès chi che gùt dar hìu bơsram. Bơdìh hơ\ tai, pơgồp bal mờ hìu sơnơm kơnhoàl bơyai lơh [ồm sơnơm kờ` kơrian mờ kòp tơn tơnơ\ mờ tu\ geh jơnau sồr bơh sở Giáo dục dê.

Bu\ lah tàm càr Dak Lak ờ hềt geh dờp ha là go\ ală cau lơi gơtìp kòp tàm gùng tă nhơm mhar tài virus jơi pa Corona lơh gơbàn, mơya lơh làng bol bal mờ gơnoar atbồ ờ tài bè hơ\ mờ ờ sền gròi broă sơndră mờ kòp.

Mò Lê Thị Thuỷ, kuang atbồ hìu sơnơm kơnhoàl Mdrăk pà g^t, lơh jăt jơnau đơng lam bơh Sở Y tế càr Dak Lak, hìu sơnơm do neh crơng gơs 1 mpồl sơn kòp, bơyai lơh sền gàr 100% khà kuang bàng ngai kung bè mang kờ` sơndră mờ kòp, sơndră mờ ală bơta ờ niam di lah gơbàn.

-Tềng đăp măt, bol a` neh crơng gơs mpồl sơm kòp mờ mpồl rơcang sơndră mờ kòp mờ dùl tiah hìu sơnơm rơcang sơndră lài mờ kòp. Bu\ lah tàm càr Dak lak ờ hềt gơbàn kòp, mơya bol a` kung pal sền gròi ngan, sùm ai tàm bơta sền gròi uă ngan.

Bol a` bơyai lơh kham rơwah ală cau kòp tus bơh càr Khánh Hoà nàng tam cah is, kham sơm kòp tàm hìu ờ uă cau kòp tàm kơnhoàl. Bơto sồr làng bol ală broă sơndră mờ kòp geh cồng nha.

Tềng đăp mờ tam gơl ờ g^t lài bơh kòp as sồt tàm gùng tă nhơm bơh jơi pa virus corona lơh gơbàn, tàm hơ\ uă ngan là tàm tu\ càr rềp bal Khánh Hoà neh yal gơbàn kòp, UBND càr Dak Lak neh crơng gơs mpồl sơndră mờ kòp geh mò H’ Jim Kdoh, Phó Chủ tịch UBND càr lam bồ.

                          Làng bol càr Dak Lak geh lam sồr tơnguh broă rơcang sơndră mờ kòp 

Mờ sồr ală tiah tơn jơh, ơm mơ ờ bơyai lơh ală broă lơh chờ chài rơgơi di bồ nam pa 2020; ală sở, gah lơh broă, ală kơnhoàl, thị xã, [òn dờng tơnguh uă rơlao tai broă sơndră mờ kòp tàm bơta jal mhar ngan.

Ồng Nay PhiLa, kuang atbồ Sở Y tế càr Dak Lak, Phó kuang atbồ mpồl đơng lam sơndră mờ kòp càr Dak lak pà g^t, tu\ do jơh ală kơnhoàl, thị xã, [òn dờng tàm càr kung neh crơng gơs mpồl sơndră mờ kòp sơl.

Gah lơh sơnơm bol a` neh crơng gơs dùl tiah tam cah is di pơgăp 200 nơm jơnờng piam kòp kờ` rơcang sơndră mờ ală bơta ờ niam gơl^k geh. Di lah gar ir den bol a` geh crơng gơs hìu sơnơm lơh ing mờ kơnờm mờ broă dong kờl bơh ling klàng.

Bơdìh hơ\ tai den broă kham sơm kòp kung gam geh gàr niam. Mờ ală cau tus bơh càr Khánh Hoà, [òn dờng Đà Nẵng… bol a` geh bơyai lơh tam cah is ing, lơh kloh să jan cau mờ rơndeh kờ` sơndră mờ kòp.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định