Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/8/2020

VOV4.K’ho- Kơno yal ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản dà lơgar Việt Nam lài do sang rài, Ban Chấp hành Đảng Lơh broă dà lơgar Triều Tiên, Kuang bàng đơng lam bồ lơgar Hàn Quốc, Kuang bàng đơng lam bồ lơgar Nicaragoa, Kuang bàng đơng lam bồ ală Đảng neh pơyua Điện tam pà bal bơta muăt jrùm tus mờ Kuang bàng đơng lam bồ Đảng, Dà lơgar, làng bol Việt Nam mờ hìu bơnhă [ồc ồng Lê Khả Phiêu dê.

Ban Chấp hành Đảng Lơh broă dà lơgar Triều Tiên neh pơyua Điện tam pà bal bơta muăt jrùm tus mờ Ban Chấp hành Đảng Cộng sản dà lơgar Việt Nam. Tàm Điện, Ban Chấp hành Đảng Lơh broă dà lơgar Triều Tiên tơngo\ nùs nhơm tam pà bal bơta muăt jrùm uă ngan tus mờ Đảng, Chính phủ, làng bol Việt Nam mờ hìu bơnhă [ồc ồng Lê Khả Phiêu dê; mờ đơs là, ồng Lê Khả Phiêu là kuang bàng lơh broă kăc màng jo\ sơnam, kuang bàng lơh broă chính trị jak chài tiơng pơnrơ ngan, tă pơgồp jơh dà kơlhề jơh dùl rài kis tàm broă lơh bơtàu tơnguh, tơrgùm dùl dà lơgar mờ broă lơh bơ\t bơtàu rài làng bol lơh tờm mpồl bơtiàn ring bal bơh Việt Nam dê.

Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc ồng Moon Jae-in neh pơyoa Điện tam pà bal bơta moat jrùm tus Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Phú Trọng. Tàm Điện, ala mat Chính phủ mờ làng bol lơgar Hàn Quốc, Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc ồng Moon Jae- in pơyoa jơnau tam pà bal bơta moat jrùm tus mờ làng bol Việt Nam, hìu bơnhă [ồc ông Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư lài do dê; mờ đơs là, ồng Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư lài do neh geh uă bơta tă pơgồp dà kơl hề kuơ màng ai bơta bơtàu tơnguh bơh lơgar Việt Nam mờ bơta bơtàu tơnguh bơh bơta g^t gơ\p lơh broă bal 2 lơgar Hàn Quốc mờ Việt Nam dê.

Kuang đơng lam bồ ală Đảng neh geh Điện mờ sră tam pà bal bơta moat jrùm pơyoa tus Kuang đơng lam bồ Đảng, Dà lơgar mờ làng bol Việt Nam mờ hìu bơnhă [ồc ồng Lê Khả Phiêu dê, tàm hơ\ geh: “Ban Chấp hành Đảng Cộng sản lơgar Ấn Độ Mác –xít, Chủ tịch Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela; Phó Chủ tịch, Bí thư drơng broă lơh broă mờ lơgar ndai Đảng Cộng sản Brazil…

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến mờ K’Hạnh

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định