Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/1/2021

VOV4.K’ho - Tơnơ\ mờ tơngai ai mpồl y, bác sĩ tus bơsram broă lơh tàm hìu sơnơm Chợ Rẫy bè broă kơrian gùng mhàm tàm broă sơm kòp ung thư klờm, pa do, hìu sơnơm tiah Tây Nguyên neh ngui geh cồng nha broă lơh do ai cau gơtìp kòp ung thư klờm in.

Do geh sền là broă lơh pơn jăt tai pa dong kờl cau kòp tàm càr Dak Lak đơs is mờ tiah Tây Nguyên đơs bal geh tìp mờ broă sơm kòp ung thư klờm pa, geh cồng nha, niam ờ do ờ dă, mờ dong kờl cau kòp tềm pềr tơngai, priă tàm broă sơm kòp.

Broă kơrian gùng mhàm tàm broă sơm kòp ung thư klờm là broă lơh nàng kơrian mhàm tus tềng tiah as tàm klờm mờ broă ai phan mu\t tàm gùng mhàm klờm ai mhàm as in, tơnơ\ mờ hơ\ [ồm phan kơrian gùng mhàm bal mờ hoá chất gơsơ\t ung thư. Hoá chất tu\ geh [ồm tàm as geh gơsơ\t ală ung thư jăt 2 cơ chế, tàm hơ\ geh: Hoá chất geh tơrgùm mờ bơta pràn geh [ồm tơn tàm as mờ ờ lòt gan gùng mhàm bơh să jan, den tàng ờ hoan lơh gơtìp tus mờ gùt să; phan kơrian gùng mhàm geh kơrian mhàm lòt tus nàng ròng as, lơh as ờ tơl mhàm, kơrian as dờng mờ lơh gơtìp ồm rơhời. Kuơ màng, broă lơh do ờ hoan jê tus mờ cau kòp.

Đơs bè cau pa geh ngui broă lơh kơrian gùng mhàm sơm kòp ung thư klờm, bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Phó kuang atbồ khoa sền rùp g^t kòp, hìu sơnơm Chợ Rẫy pà g^t:

-Cau kòp do geh sền g^t là kòp ung thư klờm bơh tàm bơta gơtìp viêm gan siêu vi B. Cau kòp do neh jo\ ir mờ tơngai geh ai reh den tàng geh sồr lơh jăt mờ broă kơrian gùng mhàm hoá chất sơm kòp ung thư klờm, măt sơnđan bè ờs là broă lơh TACE. Tơnơ\ mờ tu\ lơh gơs, cau kòp gam kah bè ờs, ờ geh tơngo\ jê ndul ha là ală bơta gơtìp ờ su\k ndai.

Ung thư klờm là kòp geh uă ngan mờ lơgar Việt Nam gam geh àtm mpồl ală lơgar geh khà cau gơtìp kòp ung thư do uă ngan tàm dunia. Tu\ do, nàng sơm kòp ung thư klờm geh ală broă lơh: reh sơbì klờm gơtìp kòp. Broă lơh do geh rơwah tàm tu\ as gam dềt ha là di mơ, geh koh sơbì; bơkiar klờm; lơh jơh as mờ sóng cao tần ha là vi sóng mờ phan kơrian gùng mhàm hoá chất. Tàm ală broă sơm kòp ung thư klờm, broă kơrian gùng mhàm hoá chất tu\ do gam geh ngui uă ngan.

Tàm broă sơm kòp ung thư klờm, lài do hìu sơnơm tiah Tây Nguyên mìng reh koh sơbì klờm. Mơya, geh uă cau ờ gơtùi reh koh sơbì mờ pal lơh jăt ală broă sơm kòp ndai, pal cèng tus hờ hìu sơnơm dờng lơh gơtìp uă kal ke tus mờ cau kòp.

Den tàng, kờ` di pal mờ broă sơm kòp bơh làng bol kis tàm tiah do, dong kờl tơmù khà priă sơm kòp cau kòp in, hìu sơnơm tiah Tây Nguyên neh kơlôi sơnơng mờ ai y, bác sĩ lòt bơsram, lơh ngan ai broă kơrian gùng mhàm hoá chất tàm broă sơm kòp ung thư klờm nàng ngui tàm hìu sơnơm do. Tơnơ\ mờ 2 nam bơsram, lơh broă tàm hìu sơnơm Chợ Rẫy, [òn dờng Hồ Chí Minh, tus tu\ do, ală y, bác sĩ bơh hìu sơnơm tiah Tây Nguyên neh dờp broă tam jào geh cồng nha bơh broă lơh do. Bác sĩ Võ Minh Thành, Phó kuang atbồ hìu sơnơm tiah Tây Nguyên pà g^t:

-Bơdìh mờ reh sơbì as, hìu sơnơm gam wèt tus mờ broă lơh jăt broă kơrian gùng mhàm hoá chát sơm kòp ung thư klờm. Do là dùl broă lơh geh kuơ màng ngan. Tàm 2 nam do, hìu sơnơm neh ai uă ngan mpồl bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tus bơsram tàm hìu sơnơm Chợ Rẫy mờ bơh ngai do hìu sơnơm Chợ Rẫy geh mùl màl tam jào broă lơh do dong kờl ală bác sĩ hìu sơnơm tiah Tây Nguyên gơtùi lơh is, ngui tàm hìu sơnơm do.

Tơngai tam jào kờp du\ tàm 2 nhai, tơnơ\ mờ hơ\, ală bác sĩ tàm hìu sơnơm tiah Tây Nguyên gơtùi lơh is tàm hìu sơnơm. Bè hơ\, tu\ lơh jăt broă lơh do, he gơtùi lơh uă broă nàng sơm kòp ung thư klờm. Gơwèt mờ tơl nă cau mùl màl, cau kòp gơdờp mờ broă lơh lơi den he geh ngui broă lơh hơ\ nàng sơm kòp.

Mùl màl tàm lơgar he, geh uă ală cau kòp ung thư geh go\ tàm tơngai neh jơla ir, tu\ as neh dờng, ờ gơtùi ngui ală broă sơm kòp ha là sơm kòp ờ geh cồng nha. Tu\ do, broă kơrian gùng mhàm hoá chất là dùl broă lơh nàng dong klàs cau kòp. Broă ngui geh cồng nha broă lơh do tàm càr Dak Lak geh kuơ màng ngan gơwèt mờ cau kòp tu\ rài kis broă lơh sa làng bol dê gam gơtìp kal ke.

Cồng nha do kung geh ai tơngo\ bơta pràn nàng ală hìu sơnơm in pơn jăt tai kơlôi sơnơng, bơsram ală broă lơh gơguh jăk bơh gah lơh sơnơm pa dê nàng drơng gàr bơta pràn kơl dang să jan làng bol ngai sơlơ niam rơlao.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định