Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/2/2020

1/. Làng bol rơcang lài lơh jat ală broă lơh rơcang sơndră kòp:

-Pleh tam tìp, ơm rềp tơn mờ cau gơtìp kòp gùng tă nhơm kơn jơ\ (geh tềl tơnggo\ duh să, bơsia\, kal ke tă nhơm); tu\ kờ` den pal pơn chèu glòm mat lơh sơnơm di mờ bơta chài geh pơlam mờ ơm ngài tu\ boh bơr.

-Cau geh ală tềl tơnggo\ duh să, bơsia\, kal ke tă nhơm ba` lòt nhơl halà tus tiah tơr gùm gal cau. Yal mơ anih lơh sơnơm in tu\ geh ală tềl tơnggo\ pa yal.

-Gàr kloh să jan, ràu tê sùm mờ sơ[ong mờ dà sàng halà mờ dà lơh kloh [ơ\ tàm tơngai êt ngan rlau jơh là 20 giây; jroh bơr, rơnồng dờ mờ dà jroh bơr, pleh ba` [ư tê tềng mat, muh, bơr nàng rơcang sơndră bơ tờp kòp.

-Pal ndơl mbùng mờ muh tu\ bơsia\ halà ntas muh, niam ngan rlau jơh là ndơl mờ chèu bìai halà chèu jùt tê, halà tê àu nàng kờ` lơh gơmù bơta mpra` dà diau. Ba` khat bè choh dà diau tàm tiah geh gal cau.

-Gàr tơl niam ờ do ờ dă phan sa, mìng sa phan geh tru\ gơm sin.

-Ba` lòt nhơl tus ală tiah geh kòp. Ba` lòt tus ală tiah tơr gùm gal cau. Tu\ lòt tus ală tiah tơr gùm gal cau pal lơh jat ală broă lơh sền gàr is să tờm bè pơn chèu glòm muh mat, ràu tê mờ sơ [ong….

-Pleh tac bro, ơm rềp mờ ală phan ròng halà phan brê.

-Gàr ram să jan, sơlơ tơnguh pràn kơldang să jan mờ broă sàu sa, ơm rlô dipal, tàp pràn să jan.

-Sơlơ tơmut càl tàm hìu ơm mờ broă pờ ală mpồng dờng mờ mpồng sơne\, ba` ngui ma\i lơh mrềt. Sùm jùt bơnàng hìu, tê [ư mpồng mờ tềng mat ală phan bơna tàm hìu mờ ală bơta dà ràu ờs mờng, bè sơ [ong mờ ală dà lơh kloh [ơ\ ờs mờng ndai.

-Dilah geh tềl tơnggo\ duh să, bơsia\, kal ke tă nhơm pal pơn chèu glòm muh mat sền gàr, yal mơ hìu sơnơm rềp ngan rlau jơh in nàng geh pơlam, kham mờ sơm di tu\. Hòi điện thoại hìu sơnơm in lài mờ tu\ tus nàng yal bè ală tềl tơnggo\ mờ tu\ tơngai, gùng ntrờ` lòt tàm tơngai rềp ndo nàng geh broă lơh dong kờl di.

2/. Ală cau rê bơh lơgar Lo:

-Ală cau bơh lơgar Lo rê hờ Việt Nam pal tam cah is tàm hìu mờ sền gròi pràn kơldang să jan tàm pơgap 14 ngai. Pal yal mờ anih lơh sơnơm rềp ngan rlau jơh nàng geh dong kờl tu\ kờ`.

-Dilah geh tềl tơnggo\ duh să, bơsia\, kal ke te\ nhơm pal pơn chèu glòm muh mat sền gàr, yal mơ hìu sơnơm rềp ngan rlau jơh in nàng geh pơlam, kham, sơm kòp di tu\. Hòi điện thoại hìu sơnơm in lài mờ tu\ tus nàng yal bè ală tềl tơnggo\ mờ gùng neh ntrờ` lòt tàm tơngai rềp ndo nàng geh broă lơh dong kờl di.

3/. Ală cau tus lơgar Lo:

-Dilah ờ geh broă lơi kuơmàng halà broă nisơna, ba` lòt tus lơgar Lo tàm tơngai geh kòp as sồt gùng tă nhơm kơn jơ\ tài virus corona pa

-Dilah pal lòt, ba` lik hờ bơdìh hìu, sùm ngui ală broă lơh rơcang sơndră kòp jat jơnau pơlam bơh Bộ Y tế dê.

-Dilah geh tềl tơnggo\ duh să, bơsia\, kal ke tă nhơm pal pơn chèu glòm muh mat, yal mơ hìu sơnơm rềp ngan rlau jơh in nàng geh pơlam, kham mờ sơm di tu\. Hìu điện thoại hìu sơnơm in lài mờ tu\ tus nàng yal bè ală tềl tơnggo\ mờ gùng neh trờ` lòt tàm tơngai rềp ndo nàng geh broă lơh dong kờl di.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định