Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/5/2020

VOV4.K’ho – Lâm Đồng tu\ do geh pơgap 14 rbô 500 hìu bơnhă tam tờm zơu ròng tu ruồi brài mờ mờr 8 rbô 300 lồ, geh 70% bă ù tam tờm zơu ròng tu bơh gùt lơgar dê. Tơngai lài, tài gơ rềng bơh kòp Covid-19 dê, ua\ hìu bơnhă ròng tu ruồi brài tàm Lâm Đồng gơtìp kal ke tu\ khà pria\ tap tu gơmù ua\ mờ ua\ anih ơm ờ blơi tap tu.

Tềng đap bơta kòp Covid-19 gơlik geh kal ke, mờ 5 sàu ù tam tờm zơu ròng tu ruồi brài, hìu bơnhă bi Nguyễn Thị Hoa, ơm tàm xã Dà Rsal, kơnhòal Đam Rông, càr Lâm Đồng sùm ròng bơh 2 tus 3 hộp tap tu ruồi brài, geh pria\ cồng rlau 15 tơlak đông tơ nơ\ nggùl nhai ròng. Mơya tơngai rềp ndo, khà pria\ tac tap tu gơmù lơyah lơh hìu bơnhă bi ờ geh cồng: “Bồ nam a` ròng tac geh 160 rbô đông tàm 1 ki\ tap tu. Tu\ do den khà pria\ mìng gam 90 rbô đông, geh tu\ gơmù gam 80 rbô đông tàm 1 ki\ den tàng a` kung ờ gơ dan ròng tai. Mờ dilah ờ ròng den sang te\ zơu ròng tu kung pơlai, ai dilah blơi zơu nàng ròng den hoàc huơr ngan”.

Cau ròng tu ruồi brài gơtìp kal ke tu\ khà pria\ tac tap tu gơmù lơyah

Ndrờm bè hơ\ sơl, ồng Nguyễn Văn Quang, ơm tàm trị trấn Đinh Văn, kơnhòal Lâm Hà, càr Lâm Đồng kung ờ geh pria\ cồng bơh broă tam tờm zơu ròng tu ruồi brài tai: “Dơ\ do dilah bơtuah den mìng tơl pria\ blơi phơng, ờ geh pria\ cồng. Đơs bal geh tờm zơu den hơ\ sồng a` ròng tu ruồi brìai, dilah ờ geh tờm zơu den kung ờ kờ` ròng tai. Tài kờp jơh pria\ blơi sơntìl, phơng ơn mờ ngai lơh broă kung jơh tơn bloh”.

Mò Nguyễn Thị Hương, dùl nă cau tờm anih ờng tu ruồi brài sơntìl mờ blơi tap tu tàm kơnhòal Lâm Hà yal: Ờ mìng hìu bơnhă ròng tu ruồi brài gơtìp kal ke, mờ ua\ anih blơi tap tu kung ờ blơi tai sơl tài bơh ală mpồl lơh sa kă bro ờ gơtùi tac brài hờ lơgar ndai: “Mìng is gơ wèt mờ tap tu do dilah ngai dơ\ 4 mờ ờ hềt gơtùi tac den làng bol gơtìp kal ke ngan, tus anih blơi tap tu 3 ngai tai, kờp jơh là 7 ngai dilah ờ tơmut tàm anih prap ơn lơh mrềt là gơ chơt jơh. Khà pria\ tap tu gơmù lơyah kung sơn nđàc ngan làng bol,mờ tu\ do anih ờng sơntìl kung pal til mpồng tài ờ geh pria\”.

Tap tu ờ gơtùi tac tài bơh kòp Covid-19

Ồng Phạm Phi Long, kuang atbồ Chi cục ròng phan – lơh sơ nơm phan ròng mờ phan tàm dà càr Lâm Đồng sồr: Dilah khà pria\ tac tap tu gơmù lơyah den cau ròngt u ruồi brài pal tơmù khà ròng, mơkung koh sang nha zơu neh krà` ir mờ sơngka sền gàr kàl pa: “Tài drà kă bro Ấn Độ ờ hềt gơtùi tơmut phan kă bro tài bơh kòp Covid-19, lơh cau tam tờm zơu ròng tu ruồi brài gơtìp kal ke tàm broă tac phan lơh gơs. Bulah bè hơ\, bol hi kung gam sồr là tu\ do, làng bol tam mờ ròng tu ruồi brài jat ròt broă lơh kơ\ kơljap anih blơi tap tu”.

Tờm zơu ròng tu ruồi brài là 1 tàm 6 bơta chi tam tờm ngan bơh càr Lâm Đồng dê tus bal tàm ròt bơta kuơ lơh geh gùt plai ù. Kung mờ bơta lơh ngan sơr lèt gan kal ke, cau tam tờm zơu ròng tu ruồi brài mờ mpồl lơh sa kă bro tam zơu ròng tu ruồi brài tàm càr pal geh bơta dong kờl dipal mờ di tu\.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng