Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/11/2020

VOV4.K’ho - Ală nam do, làng bol lơh broă sa càr Dak Nông neh lơh ngan dờp bal broă pơrlòng bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, bơh tu\ hơ\ pơgồp bal priă, phan, ngai lơh broă, ai ù… nàng bơ\t bơtàu broă lơh, pơgồp bal tàm broă chồl pràn [òn lơgar ngai sơlơ tơnguh bơtàu.

Dờp bal broă pơrlòng bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, tơngai bơh nam 2015 tus 2025, làng bol lơh broă sa suơn sre tàm càr Dak Nông neh tă pơgồp geh rơlao 69 tơmàn đong bơ\t bơtàu [òn lơgar pa.

                                            Làng bol kis tàm càr Dak Nông ai ù lơh gùng lòt tàm [òn

Bơh broă lơh do, làng bol lơh broă sa tus bal rơlao 113 rơbô 400 ngai lơh broă, lơh niam wơl rơlao 1 rơbô 280 kơi sồ gùng lòt tàm [òn; toah wàs, lơh niam wơl rơlao 60 kơi sồ rơbòng dà tàm [làng sre.

Tus tu\ do, gùt càr geh 22 xã geh khà [òn lơgar pa, tàm hơ\ geh broă pơgồp bal uă ngan bơh làng bol lơh broă sa.

Bơh broă pơrlòng bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, ală cấp, mpồl lơh broă làng bol lơh broă sa neh lam sồr làng bol lơh broă sa bơ\t bơtàu ală broă lơh geh kuơ bè: “Gùng làng bol lơh broă sa”, “Sèng tòm chi làng bol lơh broă sa”, “Gùng bơkào làng bol lơh broă sa”, “Sòl àng gùng [òn”…

Bơh broă pơrlòng bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, ngai sơlơ geh uă làng bol lơh broă sa geh pơnrơ jăk tus bal tă pơgồp priă bơ\t bơtàu [òn lơgar mờ uă broă lơh mùl màl.

Geh pơnrơ ngan bè hìu nhă ồng Phan Thành Trung, kis tàm xã Đức Minh, kơnhoàl Dak Mil, neh tă is 200 tơlăk đong lơh gùng lòt tàm [òn. Hìu nhă ồng Đặng Thiên Cảnh, kis tàm xã Đức Mạnh, kơnhoàl Dak Mil ai rơlao 100 thơ\k vuông ù mờ pơngàr kờp priă geh 200 tơlăk đong nàng lơh gùng lòt.

Hìu nhă ồng Cao Văn Chiến, kis tàm xã Quảng Thành, [òn dờng Gia Nghĩa dong kờl 8 hìu kal ke tàm broă lơh sa mờ ai ală hìu rơ[ah in càn 100 tơlăk đong ờ sa priă cồng nàng tơnguh bơtàu lơh sa.

Hìu nhă ồng Chiến gam ai 5 sào ù mờ 400 tòm kơphe, cao su, pơnăt…, mờ kờp jơh geh rơlao 300 tơlăk đong nàng drơng broă bơ\t bơtàu lơh geh kuơ [òn lơgar in.

                                                        Cau ùr càr Dak Nông lơh niam ală gùng lòt

Hìu nhă mò Nguyễn Thị Thanh Nga, kis tàm xã Dak Sin, kơnhoàl Dak Rlấp ai 1 lồ 6 sào ù nàng lơh hìu lơh broă xã, hìu bơsram mẫu giáo mờ tu\ lơi kung kờ` ai tai ù di lah gơnoar atbồ kờ` nàng lơh gùng lòt.

Ồng Đào Thanh Tùng, kis tàm xã Quảng Tân, kơnhoàl Tuy Đức lam sồr ală cau tàm hìu nhă bal mờ oh mi [òn lơgar tă geh 870 tơlăk đong, 120 ngai lơh broă nàng lơh 3 kơi sồ gùng dă mờ bêtông, 3 nơm rơbàng, 2 nơm ding tơl^k dà [ơ\...

Ală cấp, mpồl làng bol lơh broă sa gam chồl pràn broă lam sồr ală cau tàm mpồl, làng bol lơh broă sa tơnguh jơnau g^t wă tàm broă sền gàr tiah kis [òn lơgar; hòi jà geh bơta pràn bơ\t bơtàu uă broă sền gàr tiah kis.

Hội Nông dân càr mờ ală mpồl lơh broă tàm kơnhoàl, xã kung lam sồr ală cau tàm mpồl, làng bol lơh broă sa lơh jăt broă “Gùt làng bol tam klăc bal bơ\t bơtàu rài kis chài rơgơi tàm [òn ơm kis” pơgồp bal mờ pơrlòng bơ\t bơtàu hìu nhă chài rơgơi, [òn, mpồl [òn chài rơgơi.

Geh pơnrơ ngan là Hội Nông dân kơnhoàl Dak Rlấp. Tàm ală nam do, làng bol lơh broă sa tàm kơnhoàl neh tă pơgồp geh rơlao 50 tơmàn đong, ai pà rơlao 105 lồ ù nàng Dà lơgar in lơh gùng lòt tàm [òn, lơh hìu bơsram, hìu pơrjum [òn.

Làng bol lơh broă sa neh tus bal tă pơgồp geh 4 rơbô 750 ngai lơh broă nàng lơh niam wơl, lơh pa geh 548 kơi sồ gùng lòt tàm [òn; toah wàs, lơh niam wơl 35 kơi sồ rơbòng dà tàm [làng sre.

Tus tu\ do, gùt kơnhoàl Dak Rlấp neh geh 9 tàm 10 xã geh khà [òn lơgar pa. Kơnhoàl gam lơh ngan tus lồi nam 2020 do geh tai 1 xã geh khà [òn lơgar pa mờ tus bồ nam 2021, kơnhoàl Dak Rlấp geh khà kơnhoàl [òn lơgar pa.

Kờ` geh tơngu me do, kơnhoàl kờ` ngan geh broă pơgồp bal uă rơlao tai bơh làng bol lơh broă sa dê.

Tus tu\ do, jơh ală [òn ndrờm dan lơh jăt ală tơngu me, khà broă mùl màl, di pal nàng ai geh broă pơrlòng niam pràn tàm broă lơh sa, bơ\t bơtàu [òn lơgar pa. Làng bol lơh broă sa sùm tam klăc bal, dong kờl bal, pơgồp bal tàm broă chồl pràn broă lơh sa, bơta chài rơgơi mpồl bơtiàn, sền gàr bơta lơngăp lơngai dà lơgar, brồ guh mờ tơnguh uă rài kis.

Pah nam, gùt càr geh rơlao 90% khà hìu làng bol lơh broă sa dan lơh ngan geh khà hìu chài rơgơi, tàm hơ\ geh 85% khà hìu làng bol lơh broă sa geh khà hìu nhă chài rơgơi.

Jăt ồng Hồ Gấm, Chủ tịch Hội Nông dân càr Dak Nông yal, broă làng bol lơh broă sa pơrlòng bơ\t bơtàu [òn lơgar pa neh tơnguh geh bơta pràn mờ broă tam klăc bal, ring bal bơh kuang bàng, cau tàm mpồl, làng bol lơh broă sa nàng bơ\t bơtàu [òn lơgar pa.

Bơh broă lơh do, làng bol lơh broă sa tàm ală xã neh pơgồp bal tàm broă chồl pràn broă tơnguh bơtàu lơh sa mpồl bơtiàn tàm ală [òn dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định