Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/5/2020

VOV4.K’ho – Tàm poh lài, pơrjum dơ\ 9, Quốc hội khóa 14 neh ngan ngồn geh mut lơh tàm càr lơgar Hà Nội mờ pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet 1/2 dơ\ pơrjum nàng gàr niam ală broă lơh rơcang sơndră kòp Covid-19. Sền gròi dơ\ pơrjum, cau te\ khà pin dờn tàm bơta đơng lam bồ jơh nùs ngan bơh Đảng, dà lơgar dê tàm broă bơt bơtàu, lơh niam wơl Đảng, kuơmàng là broă rơ wah kuang bàng. Bơdìh hơ\ tai, ua\ cau te\ khà sền gròi tus broă gơlik geh bơh kòp Covid-19, mờ bơnah dong kờl 62 rbô tơmàn đông bơh Chính phủ dê bơh sơn rờp geh lam lơh mhar mờ di tu\.

Geh lơh tơnơ\ tu\ Pơrjum Đảng dà lơgar dơ\ 12 pa tơn jơh, cau te\ khà mờ làng bol đơs niam cồng nha bơh pơrjum dê mờ đơs là, pơrjum neh sền sơ wì, lơh nền gùng dà broă lơh kuang bàng Ban Chấp hành Đảng dà lơgar khóa 13, do là bơta mờ jat Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, ồng Nguyễn Phú Trọng là broă lơh geh pơrya kuơmàng ngan mơya kal ke ngan mờ [uơn gơ rềng tai.

Cau te\ khà Lưu Văn An, ơm tàm quận Cầu Giấy, [òn dờng Hà Nội pà git: “Nàng gơtùi sac rơwah ală cau ngan ngồn geh nùs nhơm niam, geh pràn jak mut tàm Ban Chấp hành Đảng dà lơgar den jat a` sơnơng là, bol he pal lơh nền nòn bơnah sac rơwah, rơndap lài, tàm hơ\ pal jat tàm kấp hơ đơm, jat tàm bơta sac rơwah bơh làng bol dê. Kờ` bè hơ\ den pal tơnguh nùs nhơm kờ` gơboh dà lơgar tàm tơl nă cau, mơya kung pal kờp tus bơta jơh nùs mpồl bơtìan tàm làng bol. Bol he pal cih dờp, iat mờ hơ wơl jơnau đơs làng bol dê. Mìng geh làng bol mờ ngan là mpồl duh broă Đảng hơ\ sồng git loh ngan rlau jơh cau đảng viên hơ\ là cau bè lơi? Hơ\ là broă nàng bol he in sac rơwah, sền sơwì di pràn jak, nùs nhơm bơh tơl nă kuang bàng mùl màl dê”.

Ai tơnggo\ bơta pin dờn tàm bơta đơng lam, pơlam jơh nùs ngan bơh Đảng, dà lơgar dê tàm broă bơt bơtàu, lơh niam wơl Đảng, bơsir jơh gùt mpồl lơh broă chính trị, sơlơ sền gròi gơnoar broă, ngan là tàm broă lơh kuang bàng, lơh broă rơcang sơndră sa kuề sa kùa, hoàc huơr. Cau te\ khà Bùi Quang Giang, ơm tàm [òn dờng Hải Dương, càr Hải Dương sồr:

“Gơwèt mờ broă lơh niam wơl Đảng, kuơmàng ngan rlau jơh kung gam là cau atbồ. Hơ\ là mpồl kuang bàng atbồ lơh krơh lài bơsram jat Bác Hồ. Bol a` ờ suk ngan rlau jơh là bơsram jat Đảng là bơsram jat nùs nhơm sàng kloh mờ tu\ do Đảng gam lơh broă rơcang sơndră sa kuề sa kùa, lơh kuang bàng in sùm lơh krơh lài mờ bol a` kờ` ngan gùng dà broă lơh rơcang sơndră sa kuề sa kùa. Kuơmàng ngan rlau jơh là chồl pràn lam lơh srơh rơcang sơndră sa kuề sa kùa nàng kuang bàng in ndrờm song dơpă, sàng kloh lơm nàng làng bol in pin dờn”.

Broă rơcang sơndră kòp Covid-19 kung geh ua\ cau te\ khà đơs niam tềng đap bơta đơng lam bồ bơh Đảng dê, broă lơh đơng pơlam bơh Chính phủ dê neh geh ua\ broă lơh gàr tơl niam rài kis bơh làng bol dê mờ di tu\ ai tơlik, lam lơh ală broă lơh dong kờl tus mpồl lơh sa kă bro mờ làng bol gơtìp gơ rềng bơh kòp dê in. Kuơmàng, tu\ bơnah dong kờl 62 rbô tơmàn đông bơh Chính phủ dê bơh sơn rờp geh lam lơh mhar mờ di tu\.

Cau te\ khà Nguyễn Trọng Khu, ơm tàm xã Nhân Thịnh, kơnhòal Lý Nhân, càr Hà Nam geh jơnau đơs: “Tàm tơngai gơbàn kòp dờng Covid-19, Đảng, dà lơgar he neh geh bơta đơng pơlam niam ngan. Dilah ờ geh broă lơh niam den ngan là jơi bơtìan Việt Nam geh pal kong mờ jơnau gơ lời wơl ờ gơtùi git lài. Bơh sơn rờp, Đảng, dà lơgar, ling klàng, kuang àng là mpồl tờm ngan sền gàr làng bol rơcang sơndră kòp Covid-19. Ai gơwèt mờ să tờm a` den a` ưn ngài ngan, 3 nhai a` geh dong kờl 1 tơlak 500 rbô đông, dong a` tơrmù [à kal ke tềng đap mat”.

Lời ai bơta sền gròi tus broă lơh tă tơm pria\ ai ală broă lơh gam kòl dồs bơt bơtàu kuơmàng tàm ală xã [òn lơgar pa, cau te\ khà Nguyễn Nam Phuơng, ơm tàm [òn dờng Bà Rịa, càr Bà Rịa Vũng Tàu geh jơnau dan bè do: “Bè [òn lơgar pa, geh ua\ tiah [òn lơgar mơya càr, kấp hơ đơm rơndap lài [òn làng bol ơm kis. Dilah [òn làng bol ơm kis den tàm broă rơndap lơh geh gùng lòt, ală broă lơh drơng mpồl bơtìan in. Bơnah pria\ nàng tă lơh [òn làng bol ơm kis là ua\ ngan. Bè hơ\ den tàng ală tiah kờ` hòi jà mpồl lơh sa kă bro. Dan Chính phủ sền sơwì, bơ tơl broă lơh tàm Adat hìu ơm, nàng mpồl lơh sa kă bro in bơcri pria\ tàm ală tiah [òn lơgar”.

Là anih dờp jơnau đơs, bơta kơp kờ` bơh làng bol dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam, ồng Ngô Sách Thực pà git: 2, 3 tơngume neh geh cau te\ khà mờ Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam đơs bơh ua\ dơ\ pơrjum Quốc hội dê mơya tus tu\ do kung ờ hềt geh ală bộ, gah broă lơh bơsong sơl. Pal sền gròi bè: bơta niam kham, sơm kòp tàm hìu sơnơm kấp hơ đơm; 2, 3 bơta ờ niam tàm broă lơh atbồ ù tiah; bè rơcang sơndră cau tìs, ngan là ală cau tìs gơ sơt cau, lơh aniai kơnòm dềt, cau tìs bè ma túy; bè tơrmù [à rềs àr gùng lòt, broă lơh tơrmù gơ kòl gùng lòt, [ơ\ [ơl tiah ơm kis tàm 2, 3 [òn dờng dờng. Hơ lơh loh bè broă do, ồng Ngô Sách Thực đơs nền:

“~chi bơh tài kung gam ală broă bè do? Digơlan là tu\ đơng lam pơrjum lài tơrgùm tàm broă do, dơ\ do ờ huan tơr gùm, mơya gơlik geh tàm tiah ndai. Den tàng, jơnau dan bơh Ủy ban Mặt trận dà lơgar dê là kơ nòl bơh anih bơsong dê pal geh broă lơh tơrgùm jơh ală bơta. Hơ\ là broă đal git kơnòl broă cau atbồ tàm tiah lời gơlik geh broă hơ\”.

Tềng đap gơlik geh kal ke bơh kòp Covid-19 dê tàm dunia, broă Quốc hội lơh nền ngui broă lơh pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet geh ua\ cau te\ khà đơs là dùl bơta tam gơl kuơmàng bơh Quốc hội dê tàm broă sơlơ ngui công nghệ thông tin tàm broă lơh wèt tus Quốc hội điện tử nàng mhar lơh niam wơl sră nggal hành chính gơtùi sền sơ wì, lơh nền di tu\ ală broă lơh jal mhar bơh bơta geh ngan ai tơlik. Bơh hơ\ pơn jat tai tơnguh pràn jak bơh kuang bàng Quốc hội dê tàm broă tă pơ gồp jơnau đơs mờ mhar yal ală bơta kơp kờ` dipal bơh cau te\ khà dê tus pơrjum Quốc hội dê in.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng