Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/12/2020

VOV4.K’ho- Tàm ală nam do, broă lơh prap gàr mờ ngui niam ală bơta kuơ niam chài bơh làng bol jơi bơtìan kòn cau dê sùm là broă geh Đảng mờ Dà lơgar he dê sền gròi ua\ ngan. Dùl tàm ală bơta hơ\ tờm ngan là broă prap gàr phan soh kòn cau bơh yau bơh làng bol jơi bơtìan kòn cau dê tu\ do.

Jat jơnau yal bơh Mpồl duh broă Kòn cau bơh Quốc hội dê, broă ờ ngui phan soh kòn cau bơh yau bơh jơi bơtìan  dê neh gơ gơs bơta tơngo\ ua\ ngan tàm 2, 3 jơi bơtìan  kòn cau dê. Tàm ua\ tiah, làng bol jơi bơtìan kòn cau mìng soh phan kòn cau bơh yau tàm ală ngai lơh chờ, ngai sa tềp. Bơta do lơh phan soh do gơ lơh bè gơ gơs là dùl phan soh tàm ngai lơh chờ lơm ờ gam rềp mềr tai tàm rài kis pah ngai bơh làng bol dê. Geh tu\, ua\ ơruh pơnu làng bol jơi bơtìan kòn cau gam bàs sìl tu\ soh phan bơh jơi bơtìan he dê. Den tàng bè hơ\, ală phan soh kòn cau cèng bềng bơta niam chài jơi bơtìan dê neh ờ gam geh  ua\ tàm rài kis tu\ do dê tai. Mò Pờ Chin Dín kòn cau Pa Dí ơm tàm kơnhòal Mường Khương, càr Lào Cai moat jrùm đơs:

Tu\ do ờ go\ geh cau lơi soh tai ờ, mìng là soh tu\ ràng tơlik lơm, lòt lơh broă lơi hơ\ sồng soh, ờ gam geh cau lơi kờ` soh tai ờ. Halà ngai lơh chờ, ngai sa tềp kờ` soh nàng ku\p rùp halà lòt nhơl den soh, tu\ do ờ hoan geh ua\ cau kờ` soh tai. Sơlơ ngai sơlơ roh te\ bloh.

Phan soh kòn cau bơh yau bơh làng bol jơi bơtìan kòn cau Dao dê tàm dơ\ `ô bau

Tềng đap ală bơta pơhìn roh te\ bè phan soh bơhìan yau tàm rài kis làng bol jơi bơtìan kòn cau dê, bồ nam 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao mờ Du lịch neh ai ngui Quyết định sồ 209 bè “prap gàr, ngui niam phan soh bơh yau bơh ală jơi bơtìan làng bol kòn cau Việt Nam dê tàm tơngai tu\ do” mờ kờp jơh pria\ tă mờr 223 tơmàn đong, geh lơh tàm tơngai bơh nam 2019 tus nam 2030. Jơnau kờ` bơh rơndap broă lơh dê nàng kờ` ai phan soh bơh yau geh ngui ua\ rlau tai tàm rài kis bơh làng bol jơi bơtìan kòn cau dê. Chờ hờp mờ rơndap broă lơh do, mờ bơta sền gròi bơh Dà lơgar dê bè broă kòn cau, ồng Lò Văn Liên ơm tàm xã Pa Thơm, kơnhpàl Điện Biên, càr Điện Biên pà g^t:

Tàm tơngai pa do den dà lơgar dong kờl pria\ jền nàng làng bol in tà` mai ào mpha kòn cau. Tài bơh phan soh kòn cau neh roh te\ ua\ ngan bloh, ờ gam ua\ tai. Mìng gam 2,3 blah lơm. Dà lơgar, Quốc hội sền go\ bơta hơ\ mờ làng bol tàm [òn dan tài bơh ờ geh pria\ jền nàng tà` may den tơl hìu bơnhă geh dà lơgar dong kờl nàng tà` mai phan soh kòn cau ai cau ùr in.

Tơngai pa do, Bộ Văn hóa, Thể thao mờ Du lịch neh bal mờ ală mpồl, ală cau kơlôi sơ nơng bơta niam chài mờ ală tiah lam lơh ua\ tơngume, broă lơh nàng kờ` prap gàr, jờng rơ mờ ngui niam phan soh kòn cau bơh yau mờ ua\ ngan broă lơh krơi is. Mơya, nàng sền gàr kơ\ kơl jap, geh lơh jrô ơnàng, den kờ` ngan geh dùl rơndap broă lơh krơi is nàng lam lơh broă lơh sền gàr mờ ngui niam phan soh kòn cau jat tu\ tơngai broă lơh, lơh dơ\ le\ bal mờ cèng bơta jo\ jòng. Den tàng bè hơ\, geh rơndap broă lơh “prap gàr, ngui niam phan soh bơh yau ală jơi bơtìan làng bol kòn cau Việt Nam dê tàm tơngai tu\ do” geh dong kuang bàng ală kấp mờ làng bol kòn cau sền go\ bơta niam bơne\ bơh phan soh bơh yau jơi bơtìan he dê, kờp bơh hơ\ geh bơta g^t wă rlau tai tàm broă prap gàr phan soh kòn cau bơh he dê tàm rài kis tu\ do dê.

Phan soh  kòn cau M’ nông

Mò Lồ Lài Sửu kòn cau Bố Y ơm tàm càr Lào Cai pà g^t, dùl tàm ală gùng dà  broă lơh nàng prap gàr mờ ngui niam phan soh bơh yau hơ\ là broă ai phan soh bơh yau dê gơ gơs phan pal soh tàm ală hìu bơsram jơi bơtìan kòn cau. Tài bơh broă lơh do geh pơgồp bơnah lơh gơlik bơta kờ` gơboh mờ bơta rềp mềr mờ phan soh bơhìan yau ai cau jơi bơtìan kòn cau in bơh tàm tu\ gam dềt tơn. Mơya, mò Sửu đơs là, ala tài bơh dong kờl mờ pria\ jền, gơ noar atbồ ală tiah kung bè hìu bơsram geh dong kờl tơn dùl bă ngan ngồn mờ phan bơna hơ\ là ală blah ào mpha ai kơnòm bơsram jơi bơtìan kòn cau in.

Tàm do dà lơgar dong kờl ua\ ngan, tơl nă kơnòm bơsram pah dơ\ jơh bơsram tơngai bơsram dơ\ 1 geh  bơh dong kờl bơh 2 tus 3 tơlak đong. Hơ\ là 2, 3 hìu bơnhă den kơ lôi sơ nơng, geh bơta g^t wă den khi blơi phan soh kòn cau ai oh kòn he in. Mơya, kung geh hìu bơnhă kung ờ kờ` geh sơl, ờ go\ blơi, mìng tus di tu\ hìu bơsram sồr soh phan kòn cau hơ\ sồng khi lòt yòng soh nàng jơh ngai hơ\. Jat a` den khà pria\ dong kờl ai kơ nòm bơsram in den hìu bơsram blơi tơn ai tơl nă kơ nòm bơsram in jat jơi bơtìan kòn cau dê phan soh jat kòn cau hơ\. A` geh jơnau đơs tus mờ Đảng mờ Dà lơgar là pria\ dong kờl ai oh kòn làng bol jơi bơtìan kòn cau in den blơi te\ ào mpha kòn cau bơhìan yau dê, ba` dong kờl mờ pra\ jền tai digơlan là khi blơi phan ndai wơl.

Ờ cau lơi ờ dờp phan soh kòn cau bơh yau bơh ală jơi bơtìan dê neh pơgồp bơnah lơh lila tai rùp să bơta niam chài niam bơne\ krơi is bơh Việt Nam dê mờ lơh ngan sền gàr bơta lila niam chài bơh gah niam chai rơgơi là niam ngan. Den tàng bè hơ\, dilah ờ di tu\ prap gàr mờ ngui niam tàm tơngai tơ nơ\ do, ală phan soh bơh yau làng bol jơi bơtìan kòn cau dê geh roh te\, bơhìan niam chài krơi is jơi bơtìan dê kal ke ngan nàng jòi go\ wơl.

Den tàng rơndap broă lơh “prap gàr mờ ngui niam phan soh bơh yau làng bol ală jơi bơtìan kòn cau Việt Nam dê tàm tơngai tu\ do” là kờ` pal geh ngan nàng prap gàr bơta kuơ niam chài bơh yau bơh làng bol jơi bơtìan kòn cau dê đơs is mờ jơi bơtìan Việt Nam dê đơs bal, nàng kờ` lơh ngan ngồn ală gùng dà broă lơh bơh Đảng mờ Dà lơgar dê bè prap gàr, ngui niam bơta niam chài ală jơi bơtìan, tàm hơ\ geh phan soh bơh yau jơi bơtìan kòn cau dê.

Jat VOV4- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định