Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/3/2014

Nhai duh, trồ tiah gơbàn tơngai duh jo\ jòng mờ mìu nisơna, la tu\ niam rlau jơh  ala\  bơta kòp geh lơh aniai tus broa\ ròng phan ròng tàm dà, lơh aniai tus ala\ hìu nha\ ròng phan mờ gah ròng phan tàm dà. Nàng tơngguh phan ròng bơta pràn mờ tơmù bơta gơlik kòp tus mờ phan ròng tàm dà, ngan la tàm nhai tơngai duh, cau ròng phan ròng tàm dà kờ` pal lơh ala\ broa\ lơh at bồ tiah kis kờ` di pal tus bơta kờ` bơh tơnau ròng mờ ròng niam phan ròng  tàm kàl ròng. Nền nòn bè tơnơ\ do:

1.Sơndra\ gơbàn bơ\ hữu cơ gơlik geh tàm  tơnau ròng:

-Pal git loh ngan bơnah  phan siam mờ ai siam ua\ dơ\ tàm ngai mờ broa\ lơh kờ` ngan nàng tơmù sìô sia\ hữu cơ tàm tơnau ròng ai bơh tơmù khà phan siam jơng kah mờ phan siam  tàm tiah bơdĩh dà tơnau.

-Sùm pal ngui chế phẩm vi sinh  nàng gơtùi lơh niam bùi, mờ tơmù  bơta hữu cơ tàm tơnau ròng geh lơh hời rhời mơya gơ geh cồng nha. Bơta ndai, làng bol pal ngui di mơ kháng sinh mờ sơnơm hoá học, tài di lah geh ngui sùm, sơnơm geh lơh chơt jơh ala\ phan kis geh kwơ tàm tiah tơnau dà, tơmù bơta  tam gơl khà hữu cơ gơ  pơ đồng tàm dà mờ gơmù tàm tiah tơnau dà.

-Sơndra\ gơbàn tơrlah àr tơnau, mờ sơndra\ dà mìu gơmut geh bal ala\  sìô sia\ hữu cơ gơmut tàm tơnau kung la broa\ pal lơh. Dà tơmut tàm tơnau pal  neh geh jồr sìô sia\, ngan la tu\ he ròng ka, ka ti tàm ala\ tiah mpồng dà dờng,  anih geh khà ù nđiơm gơs ua\ ngan tàm dà.

-Geh ngui ala\ broa\ lơh geh ròng bal, ròng tam pơ dar hala ròng bơrlu\ bal nàng gơtùi dong cau ròng at bồ tiah kis di pal mờ kơ\ kơljap.

2.At bồ sền gàr bơta sàng bơh dà:

Bơta sàng bơh dà ròng phan tàm dà  sơnđìng ngan tàm bơta geh bơh phan kis geh is tàm dà tơnau. Tàm tu\ dà ờ hoan sàng, hala sàng sir drờm gh lơh ờ niam  tus phan ròng tàm  tơnau dà. Nàng geh dà sàng di pal mờ niam,  cau ròng kờ`:

-Ngui phơng hữu cơ, vô cơ, vi sinh nàng lơh gơs gơ trum dà lài mờ tu\  tơđùh phan  ròng tàm dà.

-Sùm tus ngai du\ ngui vôi CaCO3 hala CaMg(CO3)2 nàng geh lơh niam bơta pH mờ bơta kơljap tàm tơnau ròng phan tàm dà hang nàng gàr niam bơta kis niam bơh bùi, phan kis lềng tàm jơh kàl ròng.

-Ngui chế phẩm vi sinh (EM) geh ai sùm mờ tơl boh  tơl pràn mờ CO2 nàng lơh bùi gơ hòn gơs pràn niam.

-Tu\ dà ờ  hoan sàng, làng bol kờ` pal  yuh sang mờ tơmut dùl bơnah dà hala gơsơt mai\ lơh gơ chồl bùi  tàm  đah gah tơnau  jat đah  càl khồm, ngui Formol  tàm khà bơh 4 tus 10 ppm nàng gơ sơt bà bùi tàm gah tơnau hơ\, tơnơ\ hơ\ geh pờ wơl mai\ chồl dà geh gơ lòt wơl bè  ờs.

3.At bồ bơta hang:

-Tàm tơnau ròng, tơnơ\ ala\ mìu dờng jo\, bơta hang geh  gơbàn tam cah, den tàng làng bol kờ` pal geh tam gơl dà đah đang  mờ ai dà tàm tiah nàng geh lơh niam bơta hang dà lềng, pleh lơh gơ kơr wài nisna tus mờ phan ròng tàm dà.

-Làng bol pal ngui khà dà  geh ơs tơn nàng tơmù bơta gơbàn hang tàm ala\ tơnau ròng phan ròng tàm dà tàm nhai prang,  nhai geh bơta dà hang ua\ rlau,  tu\ ua\ geh  tus 50 bơnah rbô.

4.At bồ pH:

-pH tàm dà gơguh hala gơ  mù lơyah ờ mìng lơh aniai ờ niam tus pràn bơh phan ròng tàm dà mờ gam lơh chơt phan kis bal tàm tơnau mờ geh gơ dờp ờ niam tus tiah kis, pràn bơh phan ròng tàm dà.

-Tàm ala\ tơnau ròng ka ti, tu\ pH jơnhua rlau ir mờ bơta geh ai,  làng bol gơtùi ngui sơndàng pơnai đùh rơsĩh tàm tơnau nàng tơmù pH. Tu\ jar mhar, làng bol gơtùi ngui dùl tàm ala\ bơta  axit hữu cơ bồm tàm tơnau nàng tơmù pH tu\ geh kờ`.

5.Broa\ lơh at bồ khà nhơm Ammoniac (NH3):

Bơta gơ geh bơh nhơm NH3 tàm ròt ròng phan tàm dà la bơta ờ niam ngan tus rài kis bơh phan ròng. Nàng at bồ khà nhơm NH3 tàm tơnau,  pleh ala\ gơbàn aniai ờ niam tus pràn sa\ mờ phan ròng tàm dà, làng bol he pal lơh ờ ua\ broa\ lơh tơnơ\ do:

-Sùm tus ngai du\ ngui chế phẩm  vi sinh tàm ala\ tơnau ròng geh  sùm sền gàr  ròng  siam ngan ngồn,  dơ\ ròng jo\ tơngai nàng tơmù khà nitơ  jơng kah tàm tơnau dà.

-Gàr niam pH tàm tơnau tàm bơta khà du\ bơh 7,5 -8,5 di lah dà hang nàng kơryan bơta tam gơl bơh ala\ bơta krơi is bơh nitơ.

-Tu\ kờ` ngan mờ bơta geh ai, làng bol  pal  tam gơl mhar mo dà tàm tơnau mờ khà dà pa nàng tơmù mhar mo khà NH3 tàm tơnau ròng.

6.At bồ nhơm Sulfua hydro (H2S):

Nàng pleh ka ti, ka gơbàn nisơna sơ ngoài hala chơt bơh H2S, tàm ròng, tam phan tàm dà geh gơtùi lơh ờ ua\ broa\ lơh tơnơ\ do:

-Tơngguh broa\ lơh gơ sơlơu\ dà, den geh bồm nhơm nàng H2S gơtùi gơlik bơdĩh.

Tu\ geh ai tềl go\ ka ti gơbàn khih H2S, làng bol gơtùi tam gơl mo dà nàng dong mpồl phan ròng, tơnơ\ hơ\ jòi gùng nàng lơh kloh jơh bơh geh nhơm  khih do./.

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định