Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/7/2020

VOV4.K’ho - Tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên pa bơyai lơh pơrjum tam jào broă lơh sơnơm rơcang sơndră mờ kòp 6 nhai bồ nam 2020 mờ pơrjum cri bơyai lơh jăt broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu tàm Tây Nguyên.

Ală broă lơh pràn kờ` rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu tàm Tây Nguyên neh geh đơs uă tàm pơrjum do.

6 nhai do, tàm khà 31 bơta kòp gơtòp gam gơbàn, gùt Tây Nguyên geh 29 bơta kòp gơtòp gơmù. 2 kòp gơtòp gơguh pơn drờm mờ tu\ do nam lài là kòp sơnrang mờ kòp bạch hầu. Pal kah ngan là kòp bạch hầu, tu\ do, gùt Tây Nguyên neh dờp geh 104 nă cau geh go\ mờ vi khuẩn kòp bạch hầu. Kòp bạch hầu gơbàn tàm 32 xã, sơnah [òn tàm 4 càr Dak Nông, Kon Tum, Gia Lai mờ Dak Lak.

                 Gah lơh sơnơm càr Dak Lak bơyai lơh ai phan xét nghiệm cau tìp rềp mờ cau gơtìp kòp

Jăt ồng Viên Chinh Chiến, kuang atbồ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên yal: tàm tơngai tus, Tây Nguyên geh lơh jăt broă c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu ai jơh ală cau bơh 2 nhai rơlao hờ đang tàm 4 càr Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum mờ Dak Nông in, mờ tơngu me broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp geh rơlao 90%.

Kờ` broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp geh cồng nha, bal mờ broă lơh ngan bơh gah lơh sơnơm, pal geh broă tus bal bơh ală gah, mpồl lơh broă chính trị:

-Ală cau gơtìp kòp gơbàn tàm tiah ờ hềt geh c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp, hơ\ là ală tiah làng bol gam ờ kờ` bal ngan tàm broă c^t sơnơm vaccine.

Pal lam sồr bè lơi nàng ală làng bol in wă là pal geh c^t sơnơm vaccine nàng rơcang is sơndră mờ kòp să tòm, cau tàm hìu nhă den jơnau hơ\ loh làng là dùl đah gah lơh sơnơm ờ jai lơh gơs.

Pal geh broă tus bal bơh gơnoar atbồ, bơh ală mpồl lơh broă mpồl bơtiàn, bơh ală kra [òn, kuang atbồ [òn tàm ală tiah tus bal.

Ồng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đơs niam broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp tàm 6 nhai bồ nam tàm ală càr Tây Nguyên.

Ồng Đỗ Xuân Tuyên đơs là, broă di gơlan gơbàn ală cau gơtìp kòp gam geh tàm gùt Tây Nguyên mờ di gơlan gơbàn ờ g^t tu\ lơi di lah ờ geh ală broă kơrian di tu\.

-Pal lơh broă lam sồr kờ` tơnguh uă jơnau g^t wă bơh làng bol kờ` tam gơl broă lơh, jơnau g^t wă làng bol dê tàm broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp gơtòp.

Lơh jăt broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp, tàm hơ\ uă ngan là c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu tàm ală càr gơwèt tiah làng bol kòn cau Tây Nguyên.

Sở Y tế pơgồp bal mờ ală sở, gah lơh broă pal lơh niam broă lam sồr nàng gàr di bơta kloh niam tiah kis, tàm hơ\ uă ngan là kloh niam să jan bè l^k lòt tàm gùng pal pơn chèo, rào tê mờ [ồm sơnơm gơsơ\t vi trùng gơsơ\t khih.

Kờ` rơcang sơndră mờ bơta kal ke bơh kòp bạch hầu, gah lơh sơnơm ală càr Tây Nguyên neh mhar lơh jăt ală broă rơcang sơndră mờ kòp kờ` kơrian kòp gơtòp uă; mờ tơrgùm di tu\ broă sơm kòp, pơgồp bal sền kờ` g^t kòp mờ hìu sơnơm dờng nàng gàr niam broă sơm kòp geh cồng nha, tơmù ờ uă ngan cau gơtìp chơ\t.

Mơya, tus tu\ do, ală càr tàm Tây Nguyên kung gam gơtìp ờ uă kal ke tàm broă rơcang sơndră mờ sơm kòp bạch hầu bè: ờ hềt geh cơ chế mùl màl tàm broă blơi sơnơm kháng sinh rơcang sơndră lài; broă ờ tơl huyết thanh sơndră mờ khih bạch hầu lơh gơbàn ală kal ke tàm broă sơm kòp, tàm hơ\ uă ngan là mờ ală cau kòp jroă, gơbàn tus mờ nùs; priă tă nàng tơl cau kòp in kung bè cau hìu nhă tàm broă tam cah is gam ờ uă…

Thứ trưởng Bộ Y tế ồng Nguyễn Trường Sơn tàm dơ\ lơh broă mờ ală càr Tây Nguyên neh sồr ală càr pal tơnguh uă gơnoar bơh ală anih sơm kòp tàm tơl càr dê, tàm hơ\ uă ngan là broă lơh sơnơm tàm kơnhoàl.

Bè broă sơnơm kháng sinh, Thứ trưởng sồr đah atbồ kham, sơm kòp đơng lam ală hìu vi sinh tàm gùt lơgar lơh sơnơm kháng sinh đồ nàng geh tai ală bơta sơnơm kháng sinh drơng tàm broă rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu.

-Gùng dà broă lơh gơwèt mờ broă rơcang sơndră mờ kòp tàm lơgar he là 4 tơn tàm tiah hơ\, hơ\ là mpồl lài ngan bè gah lơh sơnơm tơnơ\ mờ hìu sơnơm xã là hìu sơnơm kơnhoàl.

Hìu sơnơm kơnhoàl là hìu sơnơm neh geh tơl ală bơta phan bè broă sền gròi, hồi sức. Den tàng broă ngui hìu sơnơm kơnhoàl nàng lơh tơmgu me kờ` tơrgùm tàm broă sơm kòp cau kòp in là di pal gơwèt mờ ală cau kòp ờ jroă ờ hềt geh tơngo\ bơta gơbàn jroă.

Gơwèt mờ ală cau kòp jroă, gơguh jroă geh tơngo\ jroă den broă lùp tơn mờ ală hìu sơnơm dờng tàm hơ\ geh bal hìu sơnơm Dà lơgar nàng dờp geh dong kờl di tu\.

Bè sơnơm SAD, tàm tơngai tus Bộ Y tế geh lùp mpồl tăc sơnơm do nàng bol a` gơtùi ai tơl bơta niam tăc geh dùl khà sơnơm SAD tơl, geh kuơ ai ală hìu sơnơm tàm Tây Nguyên in.

Cau cih Nam Trang-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định