Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/10/2020

VOV4.K’ho - Tàm tơngai do, broă ai càn priă bơh broă lơh mpồl bơtiàn tàm càr Dak Nông sùm lơh geh cồng nha, dong kờl cau rơ[ah mờ ală cau geh sră dong kờl bơh dà lơgar geh tai priă nàng lơh sa kă bro, tơnguh uă rài kis.

Bơh tu\ hơ\, pơgồp bal tàm broă lơh geh cồng ală broă tơmù rơ[ah kơl jăp, bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, gàr niam rài kis broă lơh sa mpồl bơtiàn tàm càr do.

Ală nam do, kơnờm mờ broă geh ală broă ai càn priă sa priă cồng ờ uă bơh anih lơh broă Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) kơnhoàl Dak Song neh dong kờl hìu nhă mò Đinh Thị Vinh, kis tàm [òn 7, xã Dak Ndrung, tơnguh bơtàu lơh sa, l^k klàs mờ rơ[ah kơl jăp.

Bơdìh hơ\ tai, bơh priă geh càn bơh ngân hàng CSXH gam dong kờl hìu nhă mò geh tơl priă nàng drơng ai ală oh kòn in lòt bơsram, bơcri priă tàm broă lơh dà sàng kloh niam nàng tơnguh uă bơta niam rài kis. Kuơ màng, tàm ală nhai bồ nam 2020 tài tòm tiêu gơtìp chơ\t, khà priă kơphe gơmù uă mờ kòp Covid-19 lơh aniai neh lơh hìu nhă mò Vinh tìp uă ngan kal ke.

Lồi nhai 6 nam 2020, mò Đinh Thị Vinh, geh ngân hàng CSXH kơnhoàl ai càn 70 tơlăk priă. Priă geh càn di tu\ neh dong kờl hìu nhă mò sơrlèt mờ kal ke mờ geh bơta pràn nàng bơcri priă lơh broă tàm suơn tam phan pơgồp bal mờ ròng be nàng geh tai priă tàm rài kis.

-Khà priă tàm drà kă bro ờ uă, tìp uă ngan kal ke den kơnờm mờ priă bơh ngân hàng chính sách ai tơl bơta niam nàng hìu nhă drơng gàr tàm broă sơnka, sền gàr phan tam, ờ pal lòt càn hờ bơdìh den tàng kung bơtoah uă ngan.

Ngân hàng dong kờl làng bol mhar ngan, pơn drờm mờ ală ngân hàng ndai den priă cồng ờ uă nàng làng bol gơtùi lơh sa nàng ai broă lơh sa gơguh.

Kơnhoàl Dak Song tu\ do geh mờr 20 rơbô hìu làng bol mờ 23 jơi bơtiàn kòn cau ơm kis bal, tàm hơ\, làng bol kòn cau geh rơlao 17%. Tàm ală kơnò, chính trị kơnhoàl dê, Đảng bộ kơnhoàl Dak Song ai broă tơmù rơ[ah là kơnòl tòm ngan.

Cấp uỷ, gơnoar atbồ ală cấp tàm kơnhoàl neh lơh jăt ndrờm bal ală broă lơh, rơndăp broă dong kờl ai cau rơ[ah in tơnguh bơtàu broă lơh sa, ai broă lơh, brồ guh l^k klàs mờ rơ[ah, khà hìu rơ[ah gơmù mhar bơh tơl nam. Tàm hơ\, priă càn bơh ngân hàng CSXH là bơta tòm kuơ màng nàng lơh geh cồng nha ală broă lơh.

Jăt jơnau yal, tus tu\ do priă jơnkah dồs bơh Ngân hàng CSXH kơnhoàl Dak Rlấp geh rơlao 400 tơmàn đong, mờ rơlao 12 rơbô 600 hìu geh càn priă. Tàm hơ\, ală broă ai càn priă bè: hìu rơ[ah, hìu ndrờm mờ rơ[ah; hìu lơh sa kă bro tàm tiah kal ke; dà sàng mờ kloh niam tiah kis; hìu rơ[ah bè hìu ơm… neh tơnguh ală cồng nha niam.

Priă càn sa priă cồng ờ uă ờ mìng pơgồp bal tàm ală tiah tơn jơh jơgloh tơmù rơ[ah mờ gam pơgồp bal tàm broă dong kờl ală hìu rơ[ah mờ ală cau geh sră dong kờl bơh dà lơgar ndai neh geh tơl bơta niam nàng ai oh kòn in geh lòt bơsram, ai broă lơh niam, lơh hìu đam, broă lơh kloh niam, dà sàng…

Ồng Phạm Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Njang, kơnhoàl Dak Song, càr Dak Nông pà g^t, khà priă bơh ngân hàng CSXH, neh pơgồp bal tàm broă dong kờl xã lơh geh cồng nha ală kơnòl lơh sa mpồl bơtiàn:

-Cồng nha bơh priă pràn ngân hàng chính sách tàm broă lơh jăt nghị quyết pơrjum dờng Đảng bộ xã bơh bồ tơngai lơh broă den bol a` kung go\ broă geh tơmù khà hìu rơ[ah.

Bơh bồ tơngai lơh broă jăt khà kờp den khà hìu rơ[ah là di pơgăp rơlao 5% mờ ndrờm mờ rơ[ah di pơgăp 7%. Tu\ do, den hìu rơ[ah mìng gam 3,5% mờ hìu ndrờm mờ rơ[ah rơlao 4%. Di gơlan go\ gơnoar bơh ngân hàng chính sách geh sền niam ngan tàm cồng nha tơn jơh jơgloh tơmù rơ[ah tàm broă tơnguh bơtàu lơh sa.

Tơnơ\ mờ 10 nam lơh jăt broă bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, kơnhoàl Dak Rlấp neh tơl bơta nàng lơh tơl khà broă jăt jơnau kờ` bơh dà lơgar dê bè bơ\t bơtàu [òn lơgar pa. geh cồng nha do kung geh broă pơgồp bal priă ai càn bơh broă lơh chính sách xã hội dê, tàm hơ\ uă ngan là tàm khà broă sồ 10 bè priă geh tàm rài kis [òn lơgar, khà broă sồ 11 bè khà hìu rơ[ah.

Ồng Vũ Hùng Đào, cau atbồ mpồl ai càn priă [òn 2, xã Dak Wer, kơnhoàl Dak Rlấp, càr Dak Nông yal:

-Bơh ngai ngân hàng CSXH dong kờl ai hìu rơ[ah in càn priă kung bè broă lơh dà sàng kloh niam tiah kis mờ priă kă bro, den lài do mpồl bol a` geh khà rơ[ah 12 hìu, ndrờm mờ rơ[ah bơh 5 tus 6 hìu, mơya bơh ngai geh càn priă bơh ngân hàng CSXH den neh ai tơl bơta niam nàng làng bol tơnguh bơtàu niam rơlao. Tơmù jơgloh, tơn jơh rơ[ah den tàng broă lơh sa geh gơguh rơlao uă ngan.

Jăt ồng K’ Ngai, kuang atbồ anih lơh broă drơng ala Ngân hàng CSXH kơnhoàl Dak Rlấp yal, tu\ do, ngân hàng gam lơh jăt 11 broă lơh ai càn bơh ngân hàng CSXH mờ kờp jơh khà priă jơnkah dồs geh rơlao 355 tơmàn đong, mờ rơlao 9 rơbô nă cau gam jơnkah dồs.

Ală nam do, broă ai càn priă bơh ngân hàng CSXH tàm kơnhoàl Dak Rlấp neh pơgồp bal niam tàm broă chồl pràn broă tơnguh bơtàu lơh sa mpồl bơtiàn, bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, gàr niam rài kis lơh sa mpồl bơtiàn…

Kơnờm mờ hơ\, tàm tơngai lơh broă bơh nam 2015 tuas 2020, khà priă ai càn bơh ngân hàng CSXH neh pơgồp bal tàm broă dong kờl ai kơnhoàl Dak Rlấp lơh geh uă khà broă tàm nghị quyết geh ai.

Tàm hơ\, geh 10 tàm 14 khà broă bè tơnguh bơtàu lơh sa, mpồl bơtiàn, sền gàr bơta lơngăp lơngai dà lơgar, bơ\t bơtàu Đảng mờ mpồl chính trị geh mờ sơrlèt mờ rơndăp broă geh ai. Tàm hơ\, geh pơnrơ ngan là priă geh tơl nă cau tàm kơnhoàl geh 60 tơlăk đong tàm 1 nam.

-Tàm tơngai lơh broă pa do, Đảng bộ bal mờ làng bol kơnhoàl Dak Rlấp neh lơh gơs  ngan khà broă bè bơ\t bơtàu broă lơh sa mpồl bơtiàn mờ sền gàr bơta lơngăp lơngai dà lơgar geh kơl jăp.

Tàm hơ\, broă tơn jơh jơgloh tơmù rơ[ah kơl jăp den tàm hơ\ geh Ngân hàng CSXH kung neh pơgồp bal tàm broă tơnguh bơtàu bal bơh càr dê, tàm hơ\ uă ngan là tàm broă tơmù rơ[ah.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định