Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/7/2020

VOV4.K’ho - Tu\ do, gùt lơgar geh 9 tơlak 200 rbô nă cau geh màng mờ dà lơgar. Kờp tus lồi nam lài, geh 21 càr, [òn dờng tàm gùt lơgar ờ gam hìu bơnhă r[ah gơ wèt hìu bơnhă geh sră dong kờl bơh dà lơgar, cau geh màng mờ dà lơgar, gơguh 13 càr, [òn dờng pơn drờm mờ lồi nam 2018. Tu\ do, ală tiah gam pơn jat tai lam lơh ală broă lơh dong kờl, lơh ngan tơn jơh hìu bơnhă r[ah gơ wèt hìu bơnhă cau geh màng mờ dà lơgar tàm nam do. Bulah bè hơ\, nàng rlau 8 rbo hìu bơnhă r[ah là cau geh màng mờ dà lơgar gam wơl tàm gùt lơgar jơh r[ah tàm 2, 3 nhai tus là broă ờ [uơn dùl êt lơi.

 Tus bal dơ\ tam lơh tiah đah jum mat tơngai mut dà lơgar nam 1979, ồng Nguyễn Toàn Thắng, 64 sơnam tàm càr Quảng Ngãi gơtìp lut jơh 2 đah jơng, là cau ling kòp tê jê să khà 1/ 4. Sồt să ờ lơh ồng dil nùs, mờ nùs nhơm “cau ling sồt să mơya ờ kuet kơlte”, ờ kơp gơn tàm broă dong kờl, gam 2 đah tê pràn kơldang, ồng Thắng jòi tơl broă nàng bơsong kal ke. Kơ nờm geh bơta dong kờl bơh gơnoar atbồ tàm [òn lơgar dê, ùr bơklau ồng Thắng ròng sur, iar, tam ală bơta chi sa plai. Tu\ broă lơh sa hìu bơnhă bơtàu tơnguh, ồng gam dong kờl ua\ hìu bơnhă geh rài kis kal ke lik klàs r[ah, brồ guh tàm rài kis. Ồng Nguyễn Toàn Thắng yal: “Bulah să tờm a` dê sồt să mơya ờ kuet kơlte, đơs bè jơnau bơto Bác Hồ dê, lơh ngan brồ guh, lơh hìu bơnhă he in, să tờm he in lài. He neh sơrlèt gan bơta kal ke, bơta pràn brồ guh he dê lời ai hìu bơnhă in lài, tơ nơ\ hơ\ ai mpồl bơtìan in. A` kung sùm dong kờl ua\ ngan, cau r[ah bulah ờ ua\, geh dùl êt a` kung lơh ngan dong kờl”.

         Mờ bơta lơh ngan bơh să tờm dê, hìu bơnhă ồng Nguyễn Toàn Thắng kung bè ua\ hìu bơnhă cau ling sồt să, cau ling kòp tê jê să, cau geh màng mờ dà lơgar tàm gùt lơgar gam brồ guh lik klàs r[ah. Quảng Trị là dùl tàm ală tiah lơh geh jơnau kờ` ờ gam hìu bơnhă r[ah là cau geh màng mờ dà lơgar.

Ồng Hoàng Tuấn Anh, Phó Kuang atbồ Sở Lao động-Thuơng binh mờ Xã hội Quảng Trị pà git, bơdìh mờ dong kờl pah nhai ai mờr 21 rbô nă cau geh màng mờ dà lơgar mờ cau tờm pròc mhàm khi in, càr neh lam lơh ua\ broă lơh nàng tơnguh niam rài kis phan bơna, nùs nhơm ai cau geh màng mờ dà lơgar in. Kuơmàng, càr tơr gùm dong kờl ù lơh sa, ai càn pria\, bơ to broă lơh mờ ai geh broă lơh. Bulah bè hơ\, broă geh sền gròi lài ngan hơ\ là hìu ơm ai cau geh màng mờ dà lơgar in. Tơngai lài, càr Quảng Trị neh tơr gìm mblàng yal, lam sồr, hòi jà bơta tă pơ gòp bơh mpồl bơtìan dê dong lơh hìu ơm ai cau geh màng mờ dà lơgar in. Tus tu\ do, broă dong kờl hìu ơm ai cau geh màng mờ dà lơgar in neh lơh gơs: “Tàm broă lơh dong kờl ai cau geh màng mờ dà lơgar in den geh broă dong kờl ai càn pria\, jàu ù, bơto broă lơh, dong kờl ală bơta nàng bơtàu tơnguh lơh sa. Mơya gơ wèt mờ cau geh màng mờ dà lơgar, cơ chế geh mơya ờ hềt di là broă lơh niam. Den tàng, bol hi geh broă lơh hòi jà, dong kờl kòn cau geh màng mờ dà lơgar in, sền gròi jàu ù, ai geh broă lơh, kuơmàng là sền gròi tus bơsram broă lơh ai oh kòn cau geh màng mờ dà lơgar in, dong kờl ai lòt lơh broă hờ lơgar ndai, bơto broă lơh [òn lơgar”.

Bulah bè hơ\, tus tu\ do gùt lơgar kung gam rlau 1% hìu bơnhă r[ah geh cau gơ wèt cau geh sră dong kờl bơh dà lơgar geh màng mờ dà lơgar pơn drờm mờ kờp jơh khà hìu bơnhă r[ah gùt lơgar. Mùl màl, 2 càr geh rlau 1 rbô hìu bơnhă cau geh màng mờ dà lơgar là Nghệ An mờ Quảng Bình.

Ồng Hồ Tấn Cảnh, Phó Kuang atbồ Sở Lao động-Thuơng binh mờ Xã hội càr Quảng Bình đơs là, geh ua\ jơnau lơh hìu bơnhă cau geh màng mờ dà lơgar gam r[ah bè ală cau do kòp jê tài bơh tềl sồt să lời wơl bơh rài tam lơh, hìu bơnhă geh gal cau làng bol kòn cau, tài bơhìan bơh làng bol kòn cau dên den tàng broă jơh r[ah kung gam kal ke… Bơdìh hơ\ tai, kung gam geh hìu bơnhă cau geh màng mờ dà lơgar gam kơp gơn tàm pria\ dong kờl bơh dà lơgar.

Ồng Hồ Tấn Cảnh sồr, pal geh ală jơnau pơlam mùl màl, rung bal jơh gùt lơgar bè broă đal git cau r[ah gơ wèt hìu bơnhă geh sră dong kờl bơh dà lơgar: “Bơdìh mờ broă lam lơh broă lơh dong kờl tơrmù r[ah bal, càr pal dong kờl ală hìu bơnhă do in ală bơnah dong kờl, hòi jà ală mpồl bal, cau dùl nă să mờ bơta dong kờl tàm [òn lơgar. Gơ wèt mờ ală hìu bơnhă gam geh bơta pràn lơh broă den mblàng yal, lam sồr, pơlam, dong kờl nàng hìu bơnhă khin cha bơcri lơh sa, lơh gơlik is broă lơh, git ngui broă drơng ala mpồl bơtìan kuơmàng nàng brồ guh lik klàs r[ah”.  

Ồng Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thuơng binh mờ Xã hội pà git, jơnau rơcang cih kơrnuat boh lam dong kờl cau geh màng mờ dà lơgar tam gơl gam geh kơ lôi sơ nơng lơh sir nàng yal Ủy ban Thường vụ Quốc hội in. Jat hơ\, bơdìh mờ broă đal git loh ală cau geh sră dong kờl bơh dà lơgar, jơnau cih pa kung wèt tus broă tơnguh kes pria\ dà lơgar nàng sền gròi cau geh màng mờ dà lơgar in, gơ jat bal mờ broă chồl pràn hòi jà tă pơgồp, lơh gơlik bơta li la broă dong kờl bơh mpồl bơtìan gơ wèt tus mờ broă lơh do, pơgồp bal kơ nòl broă bơh kấp ủy, gơnoar atbồ tàm [òn lơgar tàm broă hòi jà tă pơgồp, atbồ, ngui geh cồng nha bơta dong kờl lam lơh broă dong kờl cau geh màng mờ dà lơgar. Bơdìh hơ\ tai, dong kờl lik kàs r[ah jat gùng dà dong kờl geh bơta pal jat bè ală broă dong kờl bơtàu tơnguh lơh sa jat rơndap broă, broă lơh, broă ai càn pria\ geh dong kờl pria\ cồng, broă dong kờl bơsram broă lơh, ai geh broă lơh gơ wèt tys mờ ală hìu bơnhă geh bơta pràn lơh broă: “Bol hi gam bơt bơtàu kơrnuat boh lam dong kờl cau geh màng mờ dà lơgar mờ digơlan tàm nhai 8 do geh yal  Ủy ban thường vụ Quốc hội in. Tàm kơrnuat boh lam do, geh ua\ bơta pa, tàm hơ\ bol hi ơn kơ nòl là pal tongguh bơta niam rài kis cau geh màng mờ dà lơgar dê ndrờm halà jơnhua rlau rài kis tiah cau geh màng mờ dà lơgar gam ơm kis. Tàm hơ\ bol hi geh sền gròi tus hìu bơnhă r[ah geh cau geh màng mờ dà lơgar, broă do pal cèng bơta kơ\ kơljap, jo\ jòng mờ tơr gùm tam gơl kơrnuat boh lam jat gùng dà bơsong ală bơta ờ niam”.

Tơngai bơh tu\ do tus lồi nam gam lơyah ngan, nàng gơtùi lơh geh jơnau kờ` ờ gam hìu bơnhă r[ah là cau geh màng mờ dà lơgar kung gam ua\ broă pal lơh, den tàng kờ` ngan geh bơta jơh nùs, bơceh pa rlau tai bơh ală tiah dê, jat di jơnau đơng lam bơh Đảng mờ dà lơgar dê nàng ờ gam cau geh màng mờ dà lơgar lơi kis hơ đơm khà kờp bal dimơ bơh gùt lơgar dê, balmờ hơ\ là bơta at tê bal bơh jơh gùt mpồl bơtìan dê.

Cau cih Kim Thanh – Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng