Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/7/2020

VOV4.K’ho- Tàm pơrjum dơ\ 46 bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội dê geh lơh tàm poh lài, ală kuang bàng neh ai jơnau đơs bè bàr pe broă gam geh jơnau đơs ờ ndrờm bal bơh rơndăp broă lơh Adat Cau lơh broă Việt Nam lòt lơh broă tàm lơgar ndai jăt sră pơrgon (tam gơl). Do là broă geh cau te\ khà sền gròi, tài bơh bơta geh ngan ai cau lòt lơh broă hờ lơgar ndai tàm tơngai lài geh ală bơta gơbàn kal ke. Cribơyai bè rơndăp broă lơh adat do, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sồr lơh loh kơnòl ătbồ dà lơgar bè broă lam cau Việt Nam lòt lơh broă tàm lơgar ndai.

Ală kuang bàng sồr kơlôi sơnơng nền rlau bè mpồl lơh broă dà lơgar crơng gơs gơ wèt Ủy ban Nhân dân kấp càr, mpồl lơh broă gơ wèt anih lơh broă ờs mờng gơ wèt Ủy ban Nhân dân kấp càr lơh jăt broă jun cau lơh broă lòt lơh broă tàm lơgar ndai nàng lơh jăt pơrgon dunia, jơnau ring bal dunia. Jăt ală kuang bàng đơs, nàng lơh jăt jơnau pơrgon dunia, jơnau ring bal dunia geh gơrềng tus jun cau lơh broă lòt lơh broă tàm lơgar ndai den pal jàu ai Anih tờm drơng broă lơh gơ wèt gah lơh broă- cau ling sồt să mờ mpồl bơtiàn in lơh. Mơya, ală jơnau đơs, den sồr kơlôi sơnơng nền tai broă jàu ai Anih tờm drơng broă lơh jun cau lơh broă lòt lơh broă tàm lơgar ndai tài bơh gơlik geh tai broă dơ\ ngui kes priă mờ cau lơh broă bơh dà lơgar dê mờ gơrềng tus bơta tàm pơrlòng bơh mpồl lơh sa kă bro dê neh geh ai sră ai gơnoar lơh broă. Yal lơh loh bè tơngume do, ồng Đào Ngọc Dung Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh mờ Xã hội đơs nền, là: bè bơta tờm den Anih tờm drơng broă lơh là mpồl lơh broă, ờ go\ di là anih lơh broă mpồl lơh broă dà lơgar dê crơng gơs ờ. Ồng Đào Ngọc Dung đơs nền bè do: Dilah ờ jàu ai anih lơh broă do in, den ndrờm bal mờ broă là sồr pal gơ rê wơl là mpồl lơh sa kă bro mờ mpồl lơh sa kă bro tu\ hơ\ den pal sa priă cau lơh broă dê. Dilah ờ jàu ai dùl mpồl lơh broă in den jăt a` kơlôi là, Chủ tịch ờ gi\t lơh broă lơi nàng gơtùi jun cau lòt lơh broă mờ broă lơh do tàm rài kis geh ngan den gam geh mờ yal wơl bè hơ\. Bol a` rwah gùng dà broă lơh den ờ gơlik geh mpồl kuang bàng pa ờ mờ mìng là jàu kơnòl ai cau in tai, broă lơh tờm mìng là sồr mpồl lơh sa kă bro mờ anih tờm drơng broă lơh in lơh, mờ ờ go\ di là geh tai mpồl kuang bàng lơh broă pa ờ.Ờ geh broă do, anih tờm drơng broă kung gam lơh broă bè ờs sơl

 Ờ hềt gơlơh di nùs ngan mờ jơnau yal lơh loh bơh Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh mờ Xã hội dê, ồng Nguyễn Hạnh Phúc Kuang ătbồ Cau gơnoar cih mơkung là Kuang ătbồ Cơldu\ lơh broă Quốc hội dê, đơs bè do: Ătbồ dà lơgar dong ai Chủ tịch Ủy ban Nhân dân càr in bè broă do, hơ\ là Sở Lao động, Thương binh mờ Xã hội, dong ai ătbồ dà lơgar in mờ ờ go\ di là Chủ tịch ờ ătbồ geh ờ. Bơta Bộ trưởng đơs bơta hơ\ ờ hềt di ngan. Mpồl cau lơh broă ờs mờng cau ătbồ mờ ờ go\ di là Anih tờm drơng broă lơh ờ. Anih tờm drơng broă lơh là drơng broă lơh, ai jàu tai broă hơ\ là broă ai cau lòt lơh broă hờ lơgar ndai geh sră hơ pơrgon.

Ală kuang bàng sồr cih loh cau jun lòt lơh broă tàm lơgar ndai jăt sră pơrgon. Bè tơngume do, Chủ tịch Quốc hội mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs nền: bơnah cau bơh rơndăp broă lơh adat dê là ală cau jun lòt lơh broă jăt sră pơrgon, ờ go\ di là cau lòt lơh broă khăt gơboh is ờ, lòt còp cau hìu bơnhă, lòt bơsram mờ cau là cau jak chài tàm broă lơh kung ờ gơ wèt khà cau tam gơl bơh rơndăp broă lơh adat do dê sơl. Mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs: Bol he ai sră ai gơnoar ai mpồl lơh sa kă bro in jun cau lơh broă lòt lơh broă tàm ală lơgar tàm tiah Trung Đông halà lòt bơsram bơtê lơh broă tàm lơgar Nhờk…jơh ală jăt sră hơ pơgron. Ai broă dan lòt nhơl ơm wơl lơh broă ờ go\ di là cau tam gơl bơh adat dê; halà broă 39 nă cau chơ\t tàm container kung ờ go\ di sơl là cau tam gơl bơh adat dê. Hơ\ là tìs mờ kơrnoat boh lam, lòt hờ lơgar ndai tìs mờ kơrnoat boh lam.

Ală jơnau đơs kung sồr lơh loh jơnau cih bè tam gơl khà tă priă jăt tơl tu\ tơngai; mơkung pal cih nền cê khà tă bơh sơnrờp, khà priă pal tă, tu\ do rơndăp cih Adat gam jàu ai Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh mờ Xã hội in ai mơya ờ geh bơta pal jăt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đơs là, mpồl lơh sa kă bro drơng broă jun geh cau lơh broă lòt lơh broă tàm lơgar ndai jăt sră pơrgon pal lơh jăt uă sră nggal, broă lơh bơh jòi drà lơh broă, cau lơh broă bal, cribơyai sră pơgron, sac rwah, bơto pơlam gùng dà, dong kờl lơh ală sră lòt rê hờ lơgar ndai…mờ pal lơh geh wil tơl ală jơnau sồr jăt jơnau cih bơh kơrnoat boh lam Việt Nam dê kung bè lơgar dờp cau lơh broă dê. Den tàng bè hơ\, broă pal tă priă nàng lơh ală broă lơh là pal geh mơya pal lơh bè lơi nàng broă tă priă drơng broă bơh cau lơh broă dê dùl bă dipal, song dơ pă, loh làng mơkung dipal mờ ală bơta pơrgon dunia geh gơrềng bal.

            Cau cih Lại Hoa (VOV1)- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng