Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/11/2020

VOV4.K’ho- Tus tơngai do, ală Đảng bộ kấp càr tàm gùt lơgar neh jơh bơyai lơh Pơrjum dờng cau ala măt tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025. Tàm tiah Tây Nguyên, sền tàm ală gùng dà, kơnòl broă, broă lơh cih tàm kơrnoat pơrjum dờng dê, gơtùi go\ 5 nam tus, tiah do digơlan geh uă bơta tam gơl mhar bè lơh sa- mpồl bơtiàn, jơh bal bè lơh sa mờ măy mok mờ lơh broă sa sươn sre, ngan là ồs đèng lơh geh wơl. Nàng tam gơl mhar bè bơta gơn kơnờm, ală đảng bộ neh tơrgùm jơh ai broă lơh bơ\t bơtàu mờ lơh niam wơl Đảng, tam gơl pa gùng dà đơng lam jăt gùng dà kơ\ dơn lơh nền rlau, khin kơlôi, khin lơh mờ khin tơngo\ gơnoar broă lơh krơh.

Ồs đèng lơh geh wơl- đèng càl, đèng măt tơngai là dùl tàm ală broă lơh tam gơl mhar, geh cih tàm Kơrnoat pơrjum dờng dê, tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025 bơh 3 tàm 5 càr tàm Tây Nguyên dê, là: Gia Lai, Dăk Lăk mờ Dăk Nông. Rlau 150 rơndăp broă lơh đèng càl mờ đèng măt tơngai tàm ală càr do neh mờ gam geh lòt sền, pà go\ tơngai càl Tây Nguyên gơtùi pờ tơlik đèng bal mờ pràn lơh gơlik rlau 40 rbô maga oat, uă rlau 3 dơ\ pơndrờm mờ bơta pràn hìu măy pờ tơlik ồs đèng bơh jơh gùt lơgar dê. Tàm ală càr, Gia Lai đơs niam ngan gùng dà tam gơl mhar do. Jăt ồng Hồ Phước Thành, Kuang ătbồ Sở Kế hoạch mờ Đầu tư càr Gia Lai dê đơs, càr ờ mìng geh phan kuơ geh is tơngai càl bềng lìu mờ gam [ươn ngan tai bè phan bơna gùng che đèng, lơh gơkờ` uă cau bơcri priă. Tus tu\ do, 15 rơndăp broă lơh tàm khà rlau 100 rơndăp broă lơh tàm càr neh geh ki\, kờp jơh pràn lơh gơlik là 1 rbô 294 mega oat. Ồng Hồ Phước Thành, đơs là: gùng dà tam gơl mhar do geh dong Gia Lai lơh geh cồng uă rlau jơh bal bè lơh sa mờ tiah ơm kis: Cồng nha cèng wơl là tơl mega oat pah nam geh tă pơgồp tàm kes priă dà lơgar in pơgăp 300 tơlak đong, tàm hơ\ geh priă dia mờ ală bơnah priă tă pơgồp. Bè bơta lơh sa bè hơ\ là geh cồng nha. Bơdìh hơ\ tai, ală rơndăp broă lơh do ngan ngồn là rơndăp broă lơh sàng goh.

Dùl rơndăp broă lơh đèng măt tơngai jơh tơmàn dolar Mỹ geh lơh tàm kơnhoàl Ea Súp, càr Dăk Lăk dê gam sơrbac mhar lơh gơs tơngai dơ\ dùl

Bal mờ ală bơta pràn pa geh lơh, ală càr tàm tiah Tây Nguyên geh tai tu\ tơngai niam nàng tam gơl mhar bè priă lơh geh gơ wèt mờ bơta pràn ờs mờng bơh jo\ là lơh broă sa sươn sre. Tiah tam tiêu, tam kơphê cồng nha lơh geh uă ngan rlau jơh dunia, gam ơm tềng đăp tu\ tơngai niam bal mờ bơta kơn jơ\ kơn ju\t tài bơh Hiệp định EVFTA neh geh ai ngui. Dilah lơh broă jăt gùng dà mờng chài dipal, lơh jăt geh ală jơnau sồr kal ke ngan bè bơta niam mờ bơta song dơ pă loh làng bơh Mpồl Tam klăc châu Âu (EU) dê, den lơh broă sa sươn sre Tây Nguyên geh bơta gơn kơnờm cồng nha uă.

Kơnòl broă dờng gơ sồr broă lơh ngan uă mờ bơta pràn jak uă, bơsong geh bơta lơyaì, ờ niam. Nàng lơh geh jơnau sồr kơnòl broă tàm tu\ tơngai pa, jơh gùt tơngai lơh kơnòl broă bơh nam 2015- 2020, Đảng bộ ală càr Tây Nguyên neh krà` cê jơh nùs ngan tàm broă lơh bơ\t bơtàu mờ lơh niam wơl Đảng jăt jơnau cih tàm Kơrnoat Dà lơgar 4, khoá XII. Mờr 5 rbô nă kuang bàng, Đảng viên mờ ờ dùl ết mpồl đảng tàm 5 càr neh gơtìp lơh glài tài bơh lơh tìs halà lơh broă ờ jơh kơnòl.

Geh bơyai lơh tàm nùs nhơm pràn kơldang bơh broă lơh lơh niam wơl Đảng dê, Pơrjum dờng Đảng bộ ală càr Tây Nguyên tơngai lơh broă pa bơh nam 2020- 2025 pơn jăt tai tơngo\ bơta kơ\p kờ` mờ nùs nhơm geh kơnòl, ờ pin dờn pồ ală đảng viên ờ tơl bơngă pin dờn mờ nùs nhơm niam. Bè tàm càr Gia Lai, jơh bal kuang bàng geh jơng tàm Mpồl duh broă sùm, Kuang ătbồ Mpồl bơyai broă Tỉnh ủy tàm sră cih măt tơlik măt te\ khà wơl tai, kung ờ geh sơl pơrjum dờng pin dờn mờ pồ, tài bơh lài hơ\ geh broă lơh tìs, gơtìp Dà lơgar lơh glài bơto tơngkah.

Gơ wèt mờ gal ngan đảng viên mờ làng bol, do là tềl sơ`io pal chờ hờp ngan tàm tơngai lơh broă pa, mơya khi kung gam gơn kơnờm broă lơh bơ\t bơtàu Đảng, broă săc rwah đảng viên, pal kơ\ dơn lơh nền rlau tai. Ồng A Lưng, là dùl nă đảng viên ơm tàm thị trấn Đăk Đoa, kơnhoàl Đăk Đoa, đơs: Broă lơh kuang bàng, gơtìp lơh glài den geh tơlik măt te\ khà sơl halà ờ, den ală kấp ndrờm neh lơh jăt bơta bơto pơlam bơh kấp hơđang dê mờ bơh Dà lơgar dê. Mơya, bè să tờm a`, den a` go\, dilah mờ kơ\ dơn lơh nền rlau den bơh sơnrờp tơn neh ờ go\ ai mu\t tàm sră cih măt tơlik măt te\ khà. Ba` ai tơlik măt te\ khà, ba` ai. Mơya bơta hơ\ kal ke ngan, tài bơh oh mi, cau lơh broă bal, den tàng lời tơn bơh sơnrờp den là kal ke ngan.

Lơh niam wơl Đảng krà` cê jơh nùs gam lơh gơlik ală bơta tam gơl niam ngan tàm ală càr Tây Nguyên, mơya kung gơlik ală jơnau gơlời wơl là bơta rơngòt, ờ khin, ngòt gơtìp lơh glài tàm ờ dùl êt nă kuang bàng, đảng viên, lơh gơmù bơta cồng nha lơh jăt ală kơnòl broă broă lơh. Mpờl go\ ngan rlau jơh là ală bơta lơyaì ngan tàm broă lơh ntrờ` làng bol, ơm kis pa tàm Bơtơ\t dơng dà Krông Pach Thượng, càr Dăk Lăk. Dùl nă kuang bàng pà gi\t, tàm uă jơnau lơh mu\t tàm nam dơ\ 10, dơlam tơnau dà tờm bơh rơndăp broă lơh bơcri jơh 4 rbô tơmàn đong do dê kung gam ờ hềt gơtùi ntrờ` làng bol sơl, hơ\ là tài bơh kuang bàng ngòt tìs, ngòt gơtìp lơh glài.

Ală gùng dà tơm wơl, ai ù lơh broă digơlan là tìs uă ngan. Là anih lơh broă geh gơnoar đơng lam lùp sền wơl, ki\ ală gùng dà broă lơh, tu\ a` ki\ gùng dà broă lơh tus 40, 50 tơmàn đong là a` gơ mprơm ngan tê. Đơs ngan là bè hơ\ ih, tài bơh bơta ờ go\ loh làng, mơya dilah ờ bơsong den ờ gơtùi lơh mhar geh tu\ tơngai lơh gơs broă, mờ ki\ tàm hơ\ den tu\ gơtìp tìs den cau lơi là cau kong kơnòl do do.

Mờ bơta geh ngan gơlik geh tàm Tây Nguyên mờ tàm gùt lơgar, lòt Pơrjum dờng cau ala măt dơ\ XVI, Đảng bộ càr Gia Lai, ồng Trần Quốc Vượng, Kuang geh jơng tàm Bộ Chính trị, Duh broă sùm Ban Bí thư đơs sùm tus bơta tơl làm tàm broă lơh bơ\t bơtàu Đảng mờ ală anih lơh broă chính trị. Hơ\ là tơnguh uă cồng nha broă lòt sền, gròi sền, rơcăng sơndră sa kuề sa kùa, pơhì pơhà; mơkung rơcăng lài, krà` cê jơh nùs, khin kơlôi, khin lơh jăt tàm bơta pal jăt jơh tơl nă cau dùl nùs bal mờ gùng dà lơh broă, lơh geh wil tơl kơnòl broă, gơnoar broă lơh krơh bơh kuang bàng, đảng viên dê, lài ngan là cau lam bồ.

Đảng he đơs nền: Kuang bàng là cau tờm bơh jơh ală broă dê. Broă lơh bơ\t bơtàu Đảng, ală anih lơh broă chính trị là tờm ngan ai bơta jai pha in. Bơta hơ\ geh gơtha là, bơta tờm do dilah til pờ ngac ngar, den Tây Nguyên geh ngui niam geh bơta pràn, lơh jăt geh ngan ngồn ală tu\ tơngai niam dờng ngan gam pờ tơlik.

Cau cih Dương Đình Tuấn- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định