Bơta 27. Ơ hò ling klàng mờ ơ hò lơh broă dà lơgar bơh lơgar ndai dê tus Việt Nam.

Ơ hò ling klàng mờ ơ hò, plung lơh kơ nòl broă dà lơgar bơh lơgar ndai dê mìng geh mut tàm dà dơlam dà lơgar, ơm tàm 1 anih ơ hò ơm, halà ơm tàm dà dơlam lơgar halà anih ơ hò ơm lơgar Việt Nam dê tềng bơdìh dà tàm dơlam lơgar Việt Nam jat jơnau jà bơh gơnoar atbồ lơgar Việt Nam halà jat jơnau ringbal đah anih lơh broă geh gơnoar lơgar Việt Nam mờ lơgar mờ ơhò cèng bùng bi.

Ơ hò ling klàng mờ ơ hò, plung lơh kơ nòl broă dà lơgar bơh lơgar ndai dê tu\ ơm tàm dà dơlam dà lơgar, anih ơ hò ơm hala ơm tàm dà dơlam dà lơgar halà ală anih ơ hò ơm bơh lơgar Việt Nam dê tềng bơdìh dà tàm dơlam lơgar Việt Nam den pal lơh jat jơnau cih bơh adat do dê, jơnau cih ndai bơh adat boh lam geh gơ rềng bal mờ pal lơh broă di mờ jơnau jà bơh gơnoar atbồ lơgar Việt Nam halà jơnau ring bal mờ anih lơh broă geh gơnoar lơgar Việt Nam dê.

Bơta 28. Kơnòl bơh ơ hò ling klàng mờ ơ hò lơh kơ nòl broă dà lơgar bơh lơgar ndai dê tàm tiah dà lềng lơgar Việt Nam:

Ơ hò ling klàng lơgar ndai tu\ lơh broă tàm tiah dà lềng lơgar Việt Nam dê mờ geh broă lơh lơh tìs adat boh lam lơgar Việt Nam dê den mpồl sền gròi, lòt sền tàm dà lềng lơgar Việt Nam dê geh gơnoar sồr ơ hò, plung hơ\ tơn jơh mơ broă lơh tìs, lik bơh tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê mơ, dilah gam ơm tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê. Ơ hò, plung lơh tìs pal lơh jat ală jơnau sồr bơh mpồl sền gròi, lòt sền tàm dà lềng lơgar Việt Nam dê.

Tu\ ơ hò ling klàng, ơ hò, plung lơh kơ nòl broă dà lơgar bơh lơgar ndai dê lơh broă tàm tiah dà lềng lơgar Việt Nam mờ geh broă lơh lơh tìs adat boh lam Việt Nam hala adat boh lam dunia geh gơ rềng, den lơgar mờ ơ hò cèng bùng bi pal kong kơ nòl bè tơl hoàc huơr bơh ơ hò, plung hơ\ lơh gơbàn lơgar Việt Nam in.

Bơta 29. Broă lơh bơh ơ hò `ơp mur mờ  ală bơta phan lòt `ơp mur ndai bơh lơgar ndai dê tàm dà dơlam lơgar, tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam.

Tàm tiah dà dơlam dà lơgar, tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê, ơ hò `ơp mur mờ ală bơta phan lòt `ơp mur ndai bơh lơgar ndai dê pal lơh broă tàm bơta pơr đồng đăng mat dà mờ pal yồng bùng bi dà lơgar, ờ kờp tu\ geh gơnoar bơh gơnoar atbồ lơgar Việt Nam dê halà jat jơnau ringbal đah gơnoar atbồ lơgar Việt Nam mờ gơnoar atbồ lơgar mờ ơ hò, plung hơ\ cèng bùng bi.

Bơta 30. Gơnoar cribơyai lơh glài kup màng tus mờ ơ hò, plung lơgar ndai:

Tàm kơ nòl, gơnoar he dê, mpồl lòt sền, sền gròi tàm dà lềng geh gơnoar mut lơh ală broă lơh nàng kup cau, lùp khàu tus mờ cau lơh tìs gơlik geh tàm ơ hò, plung lơgar ndai tơ nơ\ mờ tu\ lik bơh dà dơlam dà lơgar mờ gam lòt tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê.

Gơ wèt mờ cau tìs gơlik geh tàm ơ hò, plung lơgar ndai gam lòt tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê mơya ờ di tơ nơ\ mờ tu\ lik bơh dà dơlam dà lơgar Việt Nam, mpồl lòt sền, sền gròi tàm dà lềng geh gơnoar kup cau, lùp khàu tàm ală tu\ bè tơ nơ\ do:

Jơnau gơ lời wơl bơh broă lơh tìs lơh aniai tus lơgar Việt Nam.

Broă lơh tìs lơh aniai tus ngap lơngai lơgar VN halà ngap lơngai ờ do ờ dă tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê.

Cau đơng lam ơ hò, plung, halà 1 nă kuang bàng lơh broă cribơyai mờ lơgar ndai halà kuang bàng tàm anih lơh broă ala mat dà lơgar mờ ơ hò, plung cèng bùng bi sồr kờ` geh dong kờl bơh ală anih lơh broă geh gơnoar lơgar Việt Nam dê.

Nàng kơryan broă lơh kă bro cau, kă bro, prap ơn, pơndiang kơ`au ma túy.

Mpồl lòt sền, sền gròi tàm dà lềng ờ geh mut lơh khat 1 broă lơh lơi tàm ơ hò plung lơgar ndai gam lòt tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê nàng kup cau halà lùp khàu broă lơh tìs neh gơlik geh lài mờ tu\ ơ hò, plung hơ\ mut tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê, dilah ơ hò, plung hơ\ lik bơh 1 anih ơ hò ơm lơgar ndai mờ mìng lòt tàm tiah dà lềng rềp ù gờl mờ ờ mut tàm dà dơlam lơgar Việt Nam, ờ kờp tu\ kờ` kơryan, tơmù dimơ bơ\ bơl tiah ơm kis dà lềng halà nàng mut lơh gơnoar cribơyai broă dà lơgar jat jơnau cih tàm bơnah b, cèng 1 bơta 16 bơh adat do dê.

Broă mut lơh broă lah yă kup màng pal di mờ jơnau cih bơh adat boh lam Việt Nam mờ jơnau pơr gon dunia mờ lơgar Việt Nam he tus bal.

                                                         Cau mblàng K’ Duẩn

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định