Bơta 22 adat dà lềng lơgar Việt Nam cih bè ală broă lơh tàm tiah dà lềng lơgar Việt Nam dê bè tơ nơ\ do:

Mpồl bal, cau 1 nă să lơh broă tàm tiah dà lềng lơgar Việt Nam dê pal sền dờng màng gơnoar tờm, tơl làm ù tiah, gơnoar tờm, gơnoar bơsong tam phà tìs di mờ bơsong jat adat boh lam dà lơgar mờ bơta kuơ dà lơgar bơh lơgar Việt Nam dê, lơh jat jơnau cih adat boh lam lơgar Việt Nam mờ adat boh lam dunia geh gơ rềng bal.

Dà lơgar sền dờng màng mờ sền gàr gơnoar, bơta kuơ dipal bơh ơ hò, plung, mpồl bal, cau 1 nă să lơh broă tàm tiah dà lềng lơgar Việt Nam dê dipal mờ jơnau cih bơh adat boh lam lơgar Việt Nam mờ jơnau pơr gon dunia mờ lơgar Việt Nam he tus bal.

Broă lòt rê ờ lơh aniai tàm tiah dà lềng rềp gah ù gờl lơgar he dê geh cih mùl màl tàm bơta 23 bè tơ nơ\ do:

Lòt gan tiah dà lềng rềp gah ù gờl là broă ơ hò, plung lơgar ndai lòt tàm tiah dà lềng rềp gah ù gờl lơgar Việt Nam kờ` 1 tàm ală jơnau tơ nơ\ do:

Lòt gan mơya ờ mut tàm dà tàm dơlam lơgar Việt Nam, ờ ơm tàm 1 anih ơ hò ơm halà ơm tềng bơdìh dà dơlam dà lơgar Việt Nam dê.

Mut halà lik bơh dà tàm dơlam lơgar Việt Nam hala ơm wơl, hala lik bơh anih ơ hò ơm halà ơm bơdìh dà tàm dơlam lơgar Việt Nam dê.

Broă lòt gan tiah dà lềng rềp gah ù gờl pal sùm mờ mhar, ờ kờp tu\ gơtìp bơta aniai bè gùng dà lềng, bơta aniai ờ gơtùi bơ song, gơtìp rềs àr halà tài dong cau, ơ hò, pling, rơndeh par gam gơtìp aniai.

Broă lòt rê ờ lơh aniai tàm tiah dà lềng rềp gah ù gờl ờ geh lơh aniai tus ngap lơngai, sền gàr dà lơgar, sền gàr ngap lơngai bơh lơgar Việt Nam dê, ờ do ờ dă tàm dà lềng. broă lòt rê bơh ơ hò, plung lơgar ndai tàm tiah dà lềng rềp gah ù gờl lơgar Việt Nam gơtìp sền là lơh aniai tus ngap lơngai, sền gàr dà lơgar, sền gàr ngap lơngai bơh lơgar Việt Nam dê, ờ do ờ dă mpồl bơtìan dilah ơ hò, plung hơ\ mut lơh kaht 1 broă lơh lơi bè tơ nơ\ do:

Pơhìn halà ngui phàu crong, tam lơh sơndră wơl ngap lơngai is, gơnoar tờm mờ tơl làm ù tiah lơgar Việt Nam dê.

Pơhìn halà ngui phàu crong, tam lơh sơndră wơl ngap lơngai is, gơnoar tờm mờ tơl là ù tiah lơgar ndai dê, mut lơh ală broă lơh tìs mờ kơrnuat pal jat bơh adat boh lam dunia geh cih tàm sơnua boh lam anih duh broă dunia dê.

Tàp ling halà pơlam tàp mờ khat 1 broă lơh lơi, khat 1 bơta phàu crong lơi.

Ai jơnau yal tơngit lơh aniai tus sền gàr ngap lơngai, sền gàr dà lơgar bơh ơgar Việt Nam dê.

Mblàng lam kờ` lơh aniai tus sền gàr ngap lơngai, sền gàr dà lơgar bơh ơgar Việt Nam dê.

Cuh tơm par, dờp halà rơndap phan par lơi tàm ơ hò, plung.

Cuh tơm par, dờp halà rơndap phan bơna ling klàng tàm ơ hò, plung.

Sờr, tă phan bơna, priă jền halà ai cau guh, mù tàm ơ hò plung tìs mờ jơnau cih bơh adat boh lam lơgar Việt Nam dê bè sền gròi priă dia phan bơna kă bro mờ lơgar cau, lơh sơ nơm halà mut lik ơm kis hờ lơgar cau.

kờ` lơh bơ\ bơl tiah ơm kis dà lềng.

kup phan tàm dà lềng tìs mờ kơrnuat boh lam.

Kơ lôi sơ nơng, lùp khàu, sền gròi ờm tìs.

Lơh aniai tus broă lơh bơh ròt phan bơna yal jơnau tơngit halà bơh ală bơta phan bơna, mai\ mok, broă lơh ndai bơh lơgar Việt Nam dê.

Mut lơh broă lơh ndai ờ gơ rềng tơn tus broă lòt gan.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định