Pơk uănh mông nar djăt: 6/7/2020

VOV4.M’nông – N’gâng kan nkual Galicia ta mpeh bah lơ nhâp nar Tây Ban Nha nar 5/7 an nchoeng n’gang tay du nkual geh 70 rbăn nu^h [on lan tâm nkual aơ jêh rnôk srê Covid-19 ntoh plơ\ tay. Aơ lah nkual dôl geh nău ntoh plơ\ tay bah srê Covid-19 rnôk kơp geh bơi 200 nu^h ntưp ăp nar tâm 2-3 nar bah năp, dơi an lah geh tât du đêt ntu\k srê ta ăp quán bar tâm nkual. Rlău ma Tây Ban  Nha, du đêt dak châu Âu êng dôl saơ nău ntoh tay dôl klach rvê ta ăp ntu\ki srê. Ta Anh, chính phủ bah Thủ tướng Boris Johnson ntru\nh mât ăp trong mkra nchoeng n’gang ta du nkual [on têh Leicester đah rlău 300 rbăn nu^h [on lan bôl t^ng trong nchrăp bah bôk pơh aơ, Anh mbra pơk tay ăp nău [ư wa\ng sa ta lam dak. Bah năp ne\, ta Đức, n’gâng kan bang Bắc Rhine-Westphalia le\ an nchoeng n’gang tay du nkual rlău 600 rbăn yor ăp ntu\k srê Covid-19 ntoh plơ\ tay.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng