Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2019

VOV4.M’nông: Lôch jêh hăn ôp uănh ta ăp n’gor Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum n’hanh Dak Nông, kêng măng 11-12, Ban rđău đă Trung ương t^ng [ư nău way [ư tơm geh nău tâm ban tâm dâng [ư tâm nchră uănh năl jêh geh hăn ôp uănh n’hanh tâm ôp nău tă ơm g^t kan. Ntơm bah năm 2015 tât a[aơ, nău t^ng [ư nău way [ư tơm geh nău tâm ban tâm dâng ta ăp n’gor Tây Nguyên dơi t^ng [ư jăp n’hanh geh nău dơi ue\h.

wa Hà Ngọc Anh, Groi kruanh Ban Dân vận Trung ương dăn đă ăp n’gor Tây Nguyên ân n’hao tay nău g^t êng, dơn kan bah ăp ntu\k mât bôk kan lam trong kan chính trị, lơn lah nu^h mât bôk, cán bộ, đảng viên n’hanh ăp rơh kơn [on lan mpeh nău tâm ban n’hanh t^ng [ư nău tâm ban. Ôp uănh tay ăp to\ng n’hanh geh nău dơn kan ntru\t ntrôl dăng ăp nkô| mô ho\ dơi t^ng [ư mô lah t^ng [ư mô ho\ ăp to\ng; rgâl nkra, kơi ntop ăp nău way, quy định, nău tâm ton, nău way pah kan an tâm di đah ngăn ngăn n’hanh ăp si [u\t quy phạm pháp luật./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng