Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2020

VOV4.Mnông: Gay ma n’hao nău geh săk găr cà phê, ndơ\ ndơ cà phê kloh ueh, tât dăch đah âk nu^h do\ng ndơ lơn, nô Y Pôt Niê, ta nkuăl Krông Ana, n’gor Dak Lak le\ nsrôih ua\nh joi g^t, rdâk njêng nău ntơ ÊđêCafe, geh âk năch u\ch do\ng.

 

Mhe lôch vâr cà phê ma u\nh long vâr ma ti, nô Y Pôt Niê  ua\nh kơp tay na nê| ăp thung ndơ  njoăl tăch an năch gay ma ua\nh to\ng rnoh ndơ le\ geh njoăl. Nô Y Pốt an g^t, ăp thung ndơ aơ mbra geh njoăl an năch gay ma do\ng tâm rơh tết. Y Pốt Niê (deh năm 1988), lah Giám đốc công ty TNHH Êđe Café, ta [on Kla, xã Drai Sap, nkuăl Krông Ana, n’gor Dak Lak. Bôl ma mhe geh njêng rlău n’gul năm aơ yơn ăp ndơ bâh công ty le\ geh âk năch g^t tât bâh ntơm ta năp ne\ tă jo\.

Tâm nkoch mpeh nău u\ch ntơm pah kan đah nău ntơ Êđe Café, nô Y Pốt an g^t, năm 2014, lôch tốt Nghiệp ngih nti Cao đảng y tế Đà Nẵng, nô le\ njôt ăp du\ng cà phê rnih ma jay nơm tă var t^nh gay ma an du hê băl ta nkuăl [on têh Hồ Chí Minh n’hanh geh i băl aơ du\t rnê kah. Băl ne\ hôm nha ndơ\ nkoch ta mạng xã hội Facebook mbơh tơih an băl mpôl mpeh cà phê bâh nô.

Bôk năp gâp m^n, so\k găr cà phê aơ vâr ta u\nh, lôch ne\ ju\h t^nh mpăl lôch ne\ rlong mpli an băl mpôl ngêt. Lôch ne\, băl mpôl gâp kuăl điện mbơh tay, khân păng lah cà phê du\t kah, n’hanh le\ rngôch lah cà phê ngăn da dê. Bâh ne\ băl mpôl gâp đă gâp pơk du ntu\l tăch rgâl mô lah công ty gay ma âk nu^h g^t tât nău ntơ cà phê rnih aơ lơn. Ntơm bâh ne\ gâp nsrôih joi g^t n’hanh ntơm an luh du ntil ndơ êng gâp nơm.

Rlong [ư yơn tăch rgâl ngăn, ndơ cà phê kloh bâh nô geh âk năch u\nh rlong, ôp rvăt. Nău ne\, [ư an nô Y Pốt m^n rvê, mơh lơh d^ng he mô [ư êng ndơ đah rnoh âk lơn gay ma n’hao nău khlăy cà phê bâh nu^h [on lan tâm [on. M^n lah [ư, Y Pốt le\ so\k 100 rkeh prăk gay ma rvăt năp ndơ kan n’hanh công nghệ nkret [ư.

Bôk năm 2019, bâh cà phê le\ tă lêh ta mir rnăk vâl nơm, nô Y Pốt ntơm an geh luh rnih cà phê bôk năp . Nô ntơm tăch nchrai lôch ne\ djăt nău tâm rgop bâh năch gay ma [ư an cà phê ueh kah lơn. T^ng nô Y Pốt, gay ma an cà phê geh nău koh, [ô kah r^ bâh ntơm ih, vâr an geh [ư na nê|. N’hanh cà phê an geh kloh, mô rlu\ đah ndơ êng, mô mpli đah ăp ndơ êng đo\ng. t^ng nău u\ch ngêt bâh âk năm deh ma an geh [ư cà phê vâr đah nău duh êng êng. Mbra dơi vâr an mhe to\ng an păng gu\h gu\h. nu^h u\ch ngêt tăng r^ vâr an păng jêng krăk. Vâr cà phê ma ti ta u\nh long mbra kơl an cà phê mât kơt ơm nău [ô kah.

Gay ma rdâk njêng nău ntơ cà phê geh nău ueh êng, nô Y Pốt le\ tât ta cục sở hữu trí tuệ gay ma mbơh dăn nău dơi nău ntơ tăch rgâl ntil ndơ tuch tăm kloh, mô geh dak si “Êđê café”. Ndrel đah ne\, nô nsrôih mbơh tơih ta ăp trang mạng xã hội kơt lah: Facebook, Zalo n’hanh êng nơm tât ăp ntu\k tăch ndơ tâm n’hanh bah dih n’gor mbơh tơih, joi g^t, tâm rgop đah năch. Nô Y Pôt an g^t, rnăk vâl nô kanu\ng geh 3 ha cà phê. Yor ne\, gay ma mât đăp mpăn cà phê pă an ntu\k tăch rgâl, nô le\ tâm rgop đah du đê| rnăk tăm cà phê êng ta [on Kla, n’hao rnoh neh tăm cà phê kloh hao tât 10ha. Nkre lah, nta nău kan an 5 nu^h pah kan ta ntu\k tâm nău nkret [ư, vâr k^n đah rnoh nău geh bâh 2 rkeh n’gul tât 4 rkeh prăk/khay.

Lôch geh ăp nău nsrôih, Y Pôt Niê le\ joi ăp năch geh nău dơi, geh nđâp năch rvăt nchrai n’hanh rvăt nklu\p rnoh tăch rvăt ta âk n’gor, nkuăl [on têh kơt: Hà Nội, Thanh Hoá, Quảng Nam, Đà Nẵng, nkuăl [on têh Hồ Chí Minh…Kơl an nô dơi geh rnoh tăch rvăt đăp mpăn râng geh klâp ma 4 tạ cà phê rnih ăp khăy. Ntop ta ne\, bâh geh nău mpo\ng mpeh nău ua\nh năl ueh kah ndơ jêng rnoh cà phê găr Êđe Café le\ geh tăch an ntu\k tăch rgâl Singapore râng geh bâh 2-4 tạ ăp khay, nô Y Pôt nkoch:

“Aơ lah ntil cà phê kloh, cà phê hữu cơ Organic jêng bôk năp mpôl hên tăch đah rnoh 250 rbăn prăk/kg. hôm a[aơ đah nău mô hôm âk bâh cà phê hữu cơ jêng rnoh tăch le\ geh n’ơhao tât 395 rbăn prăk/kg. n’hanh a[aơ r^ ntil cà phê aơ geh âk băl mpôl n’hanh năch dak bah dih u\ch, mât ua\nh.

Bôl ma mhe geh njêng yơn Êđe Café le\ ntơm geh mbơh nău kan nơm n’hanh nău ntơ. Tâm năm 2019 mhe nơh, công ty TNHH Êđe Café le\ dơn geh nău ntơ “Top 10 nău ntơ, ndơ ntoh lư năm 2019” (Yor Viện Ua\nh năl rnoh tâm rlong, Liên hiệp khoa học hun hao doanh nghiệp Việt Nam pă an).

Mbơh mpeh nău nchrăp tât tay, nô Y Pốt an g^t mbra leo kan tay hăn mbơh tơih tay ndơ tât ăp ntu\k tăch rvăt tâm dak n’hanh bah dih dak gay ma pơk hvi ntu\k tăch rgâl. Ndrel đah ne\, nô dôl rvê pơk hvi ntil ndơ tăch tât tiêu, bơ, ba gay ma n’hao nău dơi ăp ntil ndơ bum mbo bâh [on tơm.

“ Joi ntu\k tăch rgâl ta lam ntur neh pơk hvi lơn gay ma ndơ cà phê bâh nơm geh âk năch dak bah dih g^t tât ntil ndơ cà phê Dak Lak lah cà phê kloh. A[aơ, bôl ma mhe njêng rlău 6 khay tơn du\t rhơn yor le\ geh ký tâm ton tăch rvăt đah Singapore. Ndrel đah ne\ r^ gâp dôl tâm nchră đah năch tăch rvăt ta Nhật Bản n’hanh Hàn Quốc.

Lôch tă âk nău jêr jo\t, mô ho\ vât, Y Pôt Niê le\ joi trong hăn tâm di gay ma ntơm pah kan. Do\ng nău dơi geh đah ăp ntil ndơ tuch tăm ntoh lư ta [on tơm, bu klô ndăm Rđe aơ le\ ntop n’hao nău khlăy ăp ntil ndơ tuch tăm yor ăp nu^h [on lan ta ntu\k [ư.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng