Pơk uănh mông nar djăt: 25/10/2020

VOV4.Mnông- Wa Y Phôih (73 năm deh, rnoi Bahnar) ta [on Kon Kơ Lâng, thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Đăk Tờ Re, nkuăl Kon Rẫy, n’gor Kon Tum mhe geh kruanh dak pă nău nkhôm rnê nău ntơ Nghệ nhân ưu tú. A[aơ wa lah du hê nu^h tâm xã Đăk Tờ Re g^t nkoch ndrong Bahnar.

Wa Y Phôih an g^t, bâh năm 16 năm deh wa le\ g^t nkoch ndrong yor mê| bơ\ nti tay. G^t đah nău ndrong, ăp tơ\ tâm [on geh nău rngot, nău hơn, wa tât nkoch ndrong da dê. Ăp tơ\ kơt ne\, ta mang nă u\nh rnga ndrel đah du yăng ndrănh, wa mbra dơi nkoch tât ôi ma mô g^t o\ r’gănh. Wa Y Phôih geh du bâr nkoch ueh răm. Tâm nău nkoch bâh ăp rơh, ăp nău rêh nkoch êng êng ma wa geh nău nkoch êng, ngăch, mbrơi.

Nghệ nhân Y Phôih du\t u\ch nău ndrong “Yă Rơ Ven” nkoch mpeh nău tâm ro\ng du\t ueh rlet rlău năm khăy, bol ma geh ăp nău rêh jêr jo\t, nău rêh mô lap tâm du bông nău rêh kon nu^h, nglâ| du\t nău tâm ro\ng bâh bu ur bu klô le\ geh nău ueh rhơn đăp mpăn. Khân păng geh nău ueh rhơn rnôk geh g^t u\ch ro\ng mât nău ro\ng bâh nơm.

Ta năp nău hun hao bâh ntu\k rêh jêng nău mhe âk, a[aơ r^ ăp nar lơ ma đê| lơn nu^h  djăt wa nkoch ndrong. Yor tâm nău rêh wa\ng sa- rêh jêng hun hao, a[aơ ta ăp rnăk ăp jay geh tivi, geh phim rup ndrel đah bôk nău văn hoá ua\nh djăt êng jêng ăp nu^h mô geh mông nar gay ma djăt.

Wa Y Phôih  ua\nh mpo\ng let ngai, bâr wa jêng rngot, a[aơ ntơ\ ntơ\ geh bar pe hê oh mon tâm [on tât pâl r^ nkoch ndrong an khân păng djăt. Yơn khân păng djăt du [lât lôch ne\s^t dơm. Ntơm nơh, tâm [on Kon Kơ Lâng geh 3 nu^h g^t nkoch ndrong, yơn 2 hê nu^h r^ le\ kh^t, tâm [on aơ kanu\ng geh du hê nghệ nhân Y Phôih dơm.

Bâh nău nkoch bâh wa Y Phôih, mbra dơi saơ ndrong Bahnar way geh mât nău kan du\tkhlăy tâm nău tâm rgop ntu\k rêh jêng bâh nu^h [on lan ta ntu\k. bâh nău rêh, pah kan ndrong le\ jêng nău njo\ đah nău rêh a[aơ n’hanh nău prêh brah yang. Ne\ lah du trong hăn, du\t gleh gay ma tâm rgop kon nu^h dôl rêh đah u che, đah kăl e n’hanh a[aơ.

Ndrong Bahnar le\ ăp nău nkoch mbơh nău uch ro\ng bâh mpôl rnoi mpeh du nău rêh hơm răm, têh kuăng, rnê nău ro\ng, nău m^n ueh, nău g^t blău bâh kon nu^h ta năp nău ntul rlong bâh trôk nar  n’hanh tâm rdâng đah ăp nău mô ueh.

Đah nău ueh êng bâh nău nkoch ndrong Bahnar, ta năp nău di sản văn hoá way ơm nău nkoch trêng aơ geh roh rui, khay 4/2017, ndrong Bahnar le\ geh n’gâng kan văn hoá, thể thao n’hanh pâl nđaih kơp dơn lah di sản văn hoá du\t khlăy gâl ngih dak, gay ma mpo\ng tât mât rbăy, n’hao mât. Đah nău blău n’hanh nău ntop kan tâm nău mât rbăy văn hoá way ơm, wa Y Phôih le\ geh kruanh dak pă an nău rnê nghệ nhân ưu tú.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương