Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2019

      VOV4.M’nông: Tâm ăp năm dăch aơ, Công ty Điện lực Dak Nông ho\ n’hanh dôl ntrôl dăng do\ng công nghệ n’hao nău dơi tam pah kan tăch rgâl n’hanh rho\ do\ng năch, to\ng đah nău u\ch geh bah năch do\ng điện, rgop n’hao săk geh pah kan jan sa tăch rgâl. Đah nău rgâl dja, Công ty Điện lực Dak Nông mpo\ng mbra rgop n’hao rup gui n’hanh rdâk tay nău nsing nơm bah năch đah n’gâng kan điện.

            Đah trong r[o\ng “Dơh tât, dơh râng n’hanh dơh groi nđôi” ntơm bah năm 2017, Công ty Điện lực Dak Nông ho\ ntrôl do\ng âk công nghệ thông tin gay n’hao săk geh rho\ do\ng an năch, kơl năch dơh tât đah ăp ndơ rho\ do\ng bah công ty. T^ng nê, gay nta trong dơh an năch do\ng điện, Công ty Điện lực Dak Nông dôl mât trong tâm boh đah rlău 155.000 năch ma trong điện thoại (âk 97% le\ rngôch năch do\ng n’hanh hao 22.911 năch do\ng rđ^l  đah năm 2018. Tâm 6 khay bôk năm 2019, Công ty ho\ njoăl rlău 1.670.000 SMS an năch do\ng. Rlău ma nê, gay kơl năch geh âk trong sơch n’hanh mbra trok prăk điện dah ro\ng moh rnôk, Công ty Điện lực Dak Nông ho\ tâm rgop đah ăp ngân hàng ta n’gor, Bưu điện n’gor Dak Nông n’hanh ăp mpôl kan săm so\k prăk êng [a [a\ gay kơi ntop tâm âk ntil trong trok prăk.

            Yuh Nguyễn Thị Hương, thị trấn Kiến Đức, nkuâl Dak Rlâp an g^t, nklăp n’gul năm aơ, rgâl bah hôm ma dơn si [u\t mbơh do\ng điện ăp khay n’hanh ân hăn tât bưu điện nôp prăk điện ri yuh dơn geh nău mbơh ma tin nhắn điện thoại n’hnanh prăk điện dơi n’hâp ma thẻ ngân hàng. Nău rgâl dja kơl rnăk yuh lor nchrăp tâm trong trok prăk điện n’hanh mô hôm geh nău roh si [u\t mbơh kơt ntơm nơh.

            “Ntơm nơh gâp hăn trok ma trong bưu điện ri roh âk mông nar ngăn lah ân hăn ndeh tât bưu điện, hôm a[aơ trok ma thẻ ngân hàng ri păng dơh tât khay, ăp khay păng n’hâp ma ngân hàng, păng dơh lơn. Tât khay ngân hàng păng mbơh êng tin nhắn so\k bah tin nhắn kơl an he dơh lơn”

            Ndrel đah nău ntop kơl năch do\ng trok prăk điện, Công ty Điện lực Dak Nông hôm ntrôl âk do\ng công nghệ thông tin tâm pah kan tăch rgâl n’hanh rho\ do\ng an năch đo\ng. Tâm rnoh ăp ndơ rho\ do\ng công nghệ, Công ty Điện lực Dak Nông ho\ an [ư, du\t geh nău tam ân kơp tât nău ntru\p công tơ điện tử, rêng rgum rnoh nchih công tơ bah ngai RF- Spider…Nô Phan Quốc Sĩ, ta thị xã Gia Nghĩa an g^t, nău t^ng [ư công tơ điện tử kơl năch do\ng n’hanh công ty dơh lơn n’hanh di lơn tâm nău nchih mbrô bah năch do\ng điện:

            “Nău Công ty Điện lực Dak Nông an ntru\p ăp kôp mông điện tử gâp saơ dơh ue\h âk ntil ndơ, kơp le\ mpeh công ty tâm ban kơt năch do\ng đo\ng. Mpeh năch do\ng ăp rnôk công nhân weh mbrô điện ri năch do\ng mô kâp gu\ ta jay mô kâp hao kalơ n’gâng uănh tay rnoh mbrô công tơ điện lực Dak Nông nchih g^t di đo\ng lah mô. Mpeh công ty ri công nhân dơn dâk bah dâng dơm, ndjôt ndơ điện tử kơt pơk điện thoại mbra g^t rnoh âk điện ăp khay bah năch do\ng dah âk lôch nê mbơh na nê| tât công ty. Lôch nê njoăl tay rnoh mbrô điện thoại an năch do\ng ma Email điện tử.”

            Nău di nuih n’hâm bah năch do\ng ho\ an saơ trong hăn, nău rgâl trong rho\ do\ng bah công ty. Kơp tât rnôk dja, Công ty Điện lực Dak Nông ho\ ntru\p bơi 123.000 công tơ điện tử. Nô Trần Duy Hạp, nu^h kan jrô kỹ thuật, điện lực Gia Nghĩa, Công ty Điện lực Dak Nông an g^t, nău do\ng công nghệ thông tin mô dơn rklaih soan kan bah nu^h kan tâm công ty, ma hôm ns^t tay nău geh âk  ngăn ngăn tâm nău mât nău lư năch do\ng, mât trong rse điện n’hanh n’hao săk dăng điện năng:

            “Ntơm nơh rnôk công nghệ mô ho\ hun hao ri rnôk u\ch geh rnoh mbrô nchih nê nơh ân roh nu^h hăn tât ntu\k uănh na nê| lôch nê s^t mơ rgum tay mơ njêng trong nchrăp gay an [ư, hôm a[aơ geh ăp ndơ do\ng kơt rgum nchih mbra pơk điện thoại dơi đo\ng, pơk máy tính dơi đo\ng ri pah kan mât do\ng tâm ban kơt ăp trong weh [ư jêng dơh lơn”.

            Wa Nguyễn Văn Trình, Groi giám đốc tăch rgâl Công ty Điện lực Dak Nông an g^t, tâm let năp tay, gay ntrôl dăng lơn đo\ng do\ng công nghệ thông tin lvang năm 2016- 2020 n’hanh uănh khlay tât năm 2025. Tâm nê, Công ty tor kloh na nê|, ăp rnoh tât kan, trong nchrăp ntuh kơl an công nghệ thông tin. Ntơm bah nê [ư jêng ngăn ngăn trong nchrăp an t^ng năm, hun hao ăp ndơ do\ng khlay an t^ng ntil trong kan, trong nchrăp ntuh kơl mhe, rgâl geh ndơ do\ng công nghệ thông tin…rgop [ư n’hao săk geh nău kan, đăp mpăn pă an ăp to\ng điện, nchuăt mbro n’hanh đăp mpăn an năch do\ng điện gay ns^t tay nău di nuih n’hâm du\t âk an năch do\ng.

            “Tâm ăp năm tât công ty ho\ njêng du trong ntuh kơl do\ng công nghệ  thông tin tâm pah kan tăch rgâl rho\ do\ng an năch do\ng. T^ng nê rgum tâm du đêt trong kan tơm nê lah do\ng tay công nghệ thông tin khoa học kỹ thuật tâm nău mât do\ng; ntuh kơl trong rse điện pet bah ngai. Bah meng nê mbra do\ng ăp ndơ ntru\p do\ng công nghệ mhe; ntuh kơl tay công nghệ nkra duh gay n’hao săk tam mât do\ng, r[o\ng tât di rnoh bah dih ASEAN. Tâm pah kan rho\ an năch do\ng ri ntuh kơl tay n’hanh do\ng ăp công nghệ mhe, ăp phần mềm n’hanh ăp ndơ do\ng tin học. R[o\ng tât rho\ do\ng ăp ndơ rho\ do\ng năch ma trong online. Nta trong dơh an năch do\ng”.

            Đah ăp nău nsrôih rgâl mhe n’hao săk geh tăch rgâl, [ư njêng n’hanh rho\ do\ng, Công ty điện lực Dak Nông ho\ n’hao pah kan tăch rgâl n’hanh rho\ do\ng năch do\ng bah nhih pah kan nar lơn ma ăp to\ng di rêng lơn, njêng nău tâm di đah ăp ntil năch do\ng, rgop njêng nău nsing nơm n’hanh to\ng di đah nău mpo\ng geh bah năch do\ng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng