Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri (26/6), ta nkual [on têh Kon Tum, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam n’gor Kon Tum [ư Đại hội đại biểu tâl X, năm kan 2019- 2024. Râng Đại hội geh wa Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Kruanh Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Lah ta rnôk đại hội, Kruanh Trần Thanh Mẫn dăn dă Mặt trận ăp gưl bah n’gor Kon Tum lor nchrăp rdâk njêng ăp bôk nău kan, trong nchrăp n’hanh lam trong nkra na nê| ơm [ư bah nchiăng khan, rbăn lhơ; rgum gu\ m^n, rgâl mhe trong kan gay t^ng [ư “cán bộ Mặt trận ân dăch dêh [on lan, djăt nău rgop bah [on lan”. Đah nkô| “Tâm rnglăp- geh nău tâm ban- tâm ban nuih n’hâm- hun hao”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam n’gor Kon Tum tâl X ntro\ng năl rgâl mhe dăng tay nkô| n’hanh trong kan; âk ntil trong nkoch trêng, rgo\ jă, rgum [on lan gay rdâk njêng n’hanh rdâk nâp tâm rnglăp lam rnoi nu^h; t^ng [ư jăp nău dơi ntơh măt, mât njrăng nău dơi n’hanh nău geh tâm di bah [on lan, mât nâp đăp mpăn chính trị, đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h, rgop rdâk njêng n’gor Kon Tum đăp mpăn n’hanh hun hao nâp dăng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng