Pơk uănh mông nar djăt: 3/8/2020

VOV4.M’nông- Dak bât Krông Pách Thượng ta nkuăl Ea Kar bah n’gor Dak Lak dơi to\ an bơi 15 rbăn ha tơm tăm n’hanh pă dak do\ng an 72 rbăn nu^h [on lan. Ntơm [ư năm 2011, nchrăp jêh năm 2015. Yơn yor nău so\k neh mâp jêr jo\t, ntu\k kan dôl roh nteh măy an rlu nsru\ng âk năm mro, âk măy mo\k ndoh ndơ le\ o.

Jêh dơi Chính phủ, N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’hanh UBND n’gor Dak Lak joi trong mkra soih kloh wa\k kol, ntu\k kan le\ pah kan tay đah du\t n’hâm bôk năm 2021 mbra na nê| an nchăng ntêm dak, n’hanh mbra jêh ta n’gul năm 2021.

 

Dak bât Krông Pách Thượng dơi ndâk [ư ta nkual kâng n’har 3 nkuăl mpeh bah lơ n’gor Dak Lak lah: Ea Kar, MĐrắc n’hanh Krông Bông. Lah ndơ [ư rmôt A, yor N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan [ư tơm ntuh kơl. Ntơm [ư tâm khay 6 năm 2010, nchrăp jêh 5 năm ndâk [ư dak bât mbra jêh, rho\ do\ng dak to\ an bơi 15.000ha tơm tăm, pă dak do\ng an rlău 72.000 nu^h tâm nkual.

Wa\k kol khlay tâm nău [ư dak bât Krông Pách Thượng lah nău so\k neh. Lvang uănh bah năp năm 2008, mô m^n lor nău rgâl bah nu^h [on lan gu\, jêng nău nchrăp so\k neh, trơn [on lan nkual n’glău dak knu\ng 200 rmen prăk. Jêh 10 năm rlu nsru\ng, rnoh prăk an trong kan so\k neh le\ hao tât bơi 2.000 rmen prăk. Nău aơ tâm ban đah nău, dak bât n’hao prăk hao 4.400 rmen prăk, nkôp đah nău nchrăp bôk năp lah mô tât 3 rbăn rmen prăk.

Khay 7 năm 2019, jêh rnôk ndâk njêng rmôt pah kan, yor Kruanh UBND n’gor Dak Lak [ư kruanh rmôt, nt^m rđau na nê|, mkra, rmal ăp nău hôm e ri nău so\k neh [ư ăp ntil ndơ dak bât Krông Pách Thượng mư plơ\ tay pah kan. Wa Nguyễn Đình Thìn, Groi kruanh Mpôl mât uănh nău nchrăp [ư ntuh kơl rdâk [ư ndơ ntung trong n’hanh lo\ mir hun hao [on lan n’gor Dak Lak an g^t: Bôl hôm e jêr jo\t, wa\k kol, yơn nău so\k neh ntơm dơi soih kloh.

Rdâk [ư dak bât Krông Pách Thượng

 

“A[aơ mpôl hên le\ so\k geh 387 ha, tâm ne\ 177 ha rgum ndơ [ư bôk năp, đăp mpăn an ngăch rdâk [ư bah ăp ntil ndơ [ư bât neh, mpông pơk dak ler, ăp ntil rbông me. A[aơ mpôl hên dôl rgum so\k neh klu\ng n’glău, nsrôih jêh trong kan so\k neh n’glău 800ha bah năp nar 31/12 năm 2020. Tâm ban đah ne\ mpôl hên dôl rdâk [ư nkual ntu\k gu\ mrô 2, tâmdi to\ng 500 rnăk [on lan trơn gu\ bah n’glău s^t. Mpôl hên le\ tâm rgop rjăp đah ăp n’gâng kan nău kan kơt [on lan; lơn lah đah nău rđau bah Thường vụ n’gor uỷ. Mpôl hên geh trong way [ư ne\ lah; dơh, nơih ri kơl lor, hôm lah wa\k kol mpôl hên tâm rgop đah n’gâng kan, nău kan dăn rgop nău nt^m rđau bah Thường vụ, UB n’gor gay mkra ăp nău tơm khlay”.

A[aơ Tây Nguyên dôl tâm yan mih dak lip, nu^h tơm ntuh kơl le\ đă ăp ntu\k [ư đăp mpăn rlet rlău dak lip đăp mpăn, lôch ji di nău ngăch, to\ng ăp ue\h nâp, kỹ thuật. Wa Lê Khắc Tuyến, groi Kruanh Mpôl mât uănh ndơ [ư ntuh kơl n’hanh Ndâk nkra dak bât 8, an g^t:

“Jêh rnôk dơi Ngih dak an prăk ntop tay an ăp ntu\k kan so\k neh ri tât a[aơ le\ jao an ntơm jêh neh [ư bôk năp. A[aơ dak bât le\ nchăng dak rơh 2. a[aơ ntơm [ư măng nar gay đăp mpăn ngăch rlău dak lip kơt ue\h nâp dak bât. Nchrăp mbra nchăng dak na nê| gay ntêm dak n’glău tâm khay 1 năm 2021. Mpeh trong kan njrăng n’gang dak lip bah dak bât le\ dơi ntu\k kan [ư ndâk [ư trong njrăng n’gang dak lip phu\t sial, le\ nchră đăp mpăn an dak bât, măy mo\k kơt kon nu^h ta ntu\k [ư”.

Công ty Hoàng Dân [ư măng nar ta rbông bât mrô 1

 

Wa Tống Kim Sơn, mât uănh rdâk [ư dak bât mrô 1 mpeh tâm công ty TNHH MTV Ntuh kơl rdâk [ư Hoàng Dân, an g^t: Công ty Hoàng Dân dơi [ư ndranh rdâk [ư bât neh mrô 1 khlay 150 rmen prăk, đah jông bât bơi 500 mét, prêh 36 mét. Jêh nchăng dak rơh 2 tâm nar 12/3/2020 ntu\k kan le\ [ư ntrôl ngăch [ư. Ta ntu\k [ư aơ, rlău 100 bôk ndeh way do\ng, ăp măy mo\k ndoh ndơ mhe, đah 200 nu^h [^t ndeh tâm pleh pah kan măng nar. Rnoh neh, lu\, bê tông an bât 1 rkeh 200 rbăn mét khối. Wa Tống Kim Sơn m^n lah a[aơ 80% rnoh nău kan ta aơ le\ jêh.

“Ndơ [ư bah mpôl hên ta aơ [ư mô geh dơh đo\ng yor trôk nar bah Tây Nguyên rnôk mih, rnôk duh âk. Yơn bôl trôk nar mha kơt ne\, yơn oh nô mpôl hên hôm e nsrôih du\t n’hâm gay đăp mpăn ngăch kơt ue\h nâp dak bât. Êng đah măy mo\k n’hanh kon nu^h ri mpôl hên pă [ư 3 trong, [ư 3 tơ\ tâm pleh na nao măng nar. {ư dơi tâm di ue\h nâp, tâm di ngăch bah ban n’gluh an”.

Dak bât Krông Pách Thượng mbra rho\ do\ng to\ an 15.000 ha neh lo\ mir, geh tu dak pă dak do\ng an 72.000 nu^h [on lan nkual nchrăp [ư. Dak bât jêh mbra rgop mkra nău mô to\ng dak jo\ jong tâm yan wai bah nu^h [on lan nkual mpeh bah lơ n’gor Dak Lak; nkre geh nău [^t pơk dak băm an nkual bah dâng./.


 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng