Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Mhe aơ ta ăp nkual pâl nđaih ntoh lư bah n’gor Dak Lak lah n’glău Lăk n’hanh Bản Đôn geh mbro ăp rơh rveh [on tâm rnôk rho\ an năch hăn pâl nđaih tât pring tâl nu^h [^t n’hanh năch pâl nđaih jêng tât kh^t rmanh. Gay der bah nău tât tâm ban kơt bah lơ nê tâm let năp tay tâm pah kan mât ndray rveh geh nău tam, ntơh măt Nhih pah kan mât njrăng mpô mpa bri Châu Á ta iệt Nam (Animals Asia) n’hanh âk nău rgop bah năch pâl nđaih đă n’gor ân ơm [ư bah do\ng prơ rveh hăn pâl nđaih klach rvê dja.

 

Nău tât du\t mhe geh tâm kêng măng (19/7), rnôk yuh Nguyễn Thị Bích, gu\ ta nkuâl Khoái Châu, n’gor Hưng Yên ndrel bar hê kon hăn tât pâl nđaih ta Nkual pâl nđaih Bản Đôn (nkuâl Buôn Đôn) rlong ncho rveh lôch nê geh rveh rteh tu\p ta lu\ jêng tât rmanh jru hăn săm ndal. Lôch geh nău tât, nu^h ntơh măt Công ty Du lịch Biệt Điện (Nu^h tơm mât do\ng Nkual Pâl nđaih Bản Đôn) ho\ mbơh manh an rlu do\ng trong pâl nđaih rlong ncho rveh.

Nô Nguyễn Xuân Thủy, du hê năch pâl nđaih ta n’gor Vĩnh Phúc âk tơ\ hăn tât Bản Đôn hăn uănh pâl, an lah, rup gui rveh nkre đah săk ntơm lư Bản Đôn âk năm rlău aơ n’hanh dơi năch pâl nđaih tâm n’hanh bah dih dak g^t tât. Yơn lah, nău rveh hăn rvăch nkual pâl nđaih n’hanh nchuah dak me Sêrêpốk ho\ mô hôm ue\h, n’gor dja ân rgâl ntil ndơ pâl nđaih dja gay wa\ch rgum âk lơn nu^h pâl nđaih.

"Mpôl hên ân ntlơi ntil pâl nđaih ncho rveh yor du\t klach rvê. Lah 3- 4 nu^h gu\ kalơ wơng rveh lôch nê hăn rvăch du tơ\ ri mô saơ geh ntil ue\h đêt. Rnăk gâp ho\ tă hăn tât Thái Lan pâl nđaih. Ta aơ, khân păng [ư pâl nđaih rveh du\t ue\h. Nu^h Thái an kru\ng rveh tâm du n’gar an [ah ngai êng, [ư an rveh tâm rlong chưng play, tâm rlong nchuăt maraton, [ư xiếc…du\t ue\h. Ăp kon gâp dâk dăch kêng mpêr n’gar so\k lha prit an rveh sa mô geh nău rvê ngăn…”

Hôm yuh Hà Nhi Phương Thảo, năch pâl nđaih tât bah nkual [on têh Hồ Chí Minh tât Bản Đôn pâl nđaih mpơl nău, a[aơ rveh [on ta Dak Lak dôl hu\ch hêng ngăch tă bah mô hôm dơi deh kon. Nău do\ng prơ an nău kan pâl nđaih ma rveh mbra [ư an rveh hêng ngăch lơn, mô dơn nê jêng geh tât hêng le\ ngăn. N’gâng kan pâl nđaih ta n’gor ân [ư trong hăn pâl nđaih geh tât rveh ue\h lơn. Yuh Hà Nhi Phương Thảo nkoch nău rgop.

"T^ng gâp m^n ân rdâk njêng ăp trong pâl nđaih geh tât rveh mô dơi [ư ncho rveh kơt a[aơ. Nt^t kơt [ư ăp trong têl jâng rveh ta Bản Đôn, [ư ăp trong hăn chup rup, u\m n’hanh mât chăm an rveh, lah [ư ncho rveh kơt a[aơ mbra khuch tât n’hâm soan bah rveh, hôm rveh mbra kh^t hêng đo\ng”.

Rnoh âk nchih rgum bah Nhih pah kan mât njrăng mpô mpan bri Châu Á ta Việt Nam (Animals Asia) an saơ, lam n’gor Dak Lak a[aơ geh nklăp 145 bôk rveh. Tâm nê geh nklăp 100 bôk rveh bri, hôm [a [a\ lah 44 bôk rveh [on. Rnoh dja rgum lơn âk ta ăp nkuâl Lăk, Buôn Đôn, Krông Ana n’hanh nkual [on têh Buôn Ma Thuột.

T^ng Tiến sỹ Tuấn Bendixsen – Kruanh nhih pah kan ntơh măt mât njrăng mpô mpa bri Châu Á ta Việt Nam, a[aơ lam ntu\r neh mô hôm geh du dak do\ng rveh [ư pâl nđaih, lơn lah ncho rveh. Ta Việt Nam, rnoh âk rveh rđăp  nar lơn ma đêt geh nkô| du\t têh bah nău ăp nu^h tơm rveh do\ng tâm ăp trong pâl nđaih rlong ncho rveh. Lah nău dja hôm geh tay nău mât ndray rveh mbra mô dơi geh kơt nău mpo\ng.

 Tiến sỹ Tuấn Bendixsen nkoch, ntơm bah năm 2018 tât a[aơ, Nhih pah kan mât njrăng mpô mpa bri Châu Á ta Việt Nam ho\ ntop kơl Ntu\k rgum mât ndray rveh n’gor Dak Lak rlău 60 rbăn đôlar (nklăp 1,4 rmen prăk) gay ntu\k rgum ntop kơl ăp nu^h tơm mât rveh rgâl mbrơi trong leo [ư pâl nđaih rlong ncho rveh jêng ntil pâl nđaih dêh bên đah rveh.

"Pâl nđaih ncho rveh mbra jêng nău tât khuch rmanh du\t klach rvê an năch. Le\ d^ng nu^h g^t hôm nê|, săk rveh nơm ơm gu\ tâm bri, n’hanh bol ma rđăp dơi ri rveh hôm tâm trôm săk kơt gu\ rêh tâm bri đo\ng, lah do\ng prơ rlău ir soan mô lah tât pring đo\ng jêng tât khuch rmanh lah nău way dơm. Mpôl hên ho\ âk tơ\ njrăng đă n’gâng kan pâl nđaih n’gor Dak Lak ân rlău ăp trong pâl nđaih ncho rveh nkre der bah dơi nău tât rmanh yô| nđach n’hanh ntop kơl pah kan mât ndray rveh. Nhih pah kan mât njrăng mpô mpa bri ta Châu Á ta Việt Nam ho\ dăn đă đah UBND n’gor Dak Lak rgâl jêng trong leo [ư pâl nđaih ncho rveh jêng trong [ư dêh bên đah rveh n’hanh ho\ ntop kơl du gâl prăk gay t^ng [ư. Lah he [ư dơi nău dja ri rveh [on mbra dơi mât ndray n’hanh rơ\ jêng.”

  Nar 29/7 mhe aơ, Sở Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn n’gor Dak Lak kan nsum đah Nhih pah kan dak bah dih mpeh mât ndray ndơ gu\ rêh êng tâm bri ta Việt Nam [ư tâm nchră uănh năl tâm pit đah rveh n’hanh nu^h ta n’gor Dak Lak. Lơn âk nău rgop ta rnôk tâm nchră uănh năl, nkô| [ư jêng tât ăp rơh tâm pit đah nu^h n’hanh rveh tâm bah ri aơ nơh lah ntu\k gu\ rêh bah rveh geh huêt jê| tă bah neh bri hu\ch hêng; nău do\ng prơ rveh [on rlău ir rho\ do\ng an pâl nđaih [ư rveh kru\l đong plơng lơh tay nu^h tơm [^t rveh ndrel năch pâl nđaih đo\ng…  

Gay mât ndray rveh geh nău tam tâm ban kơt hu\ch bah ir tâm pit đah nu^h n’hanh rveh, âk nău rgop dăn đă đah UBND n’gor Dak Lak ân rdâk ăp to\ng nkual bri dak gu\ rêh n’hanh ntu\k rsong hăn to\ng hvi an rveh bri gu\ rêh êng tâm bri n’hanh rơ\ jêng. Wa Huỳnh Trung Luân – Giám đốc Ntu\k rgum Mât ndray rveh Dak Lak an g^t du đêt trong nkra gay hu\ch bah tâm pit đah rveh n’hanh nu^h tâm ban kơt mât ndray rveh geh nău tam tâm let năp tay đo\ng.

"Trong nkra lor bôk năp mpôl hên t^ng [ư lah njêng 9 rmôt mât njrăng rveh gay t^ng [ư nău mbơh njrăng lor ơm an nu^h [on lan ta ăp xã way geh rveh lăp lơh mir ba. Dăn đă UBND n’gor Dak Lak tâm pă ăp tơm rnoh hvi neh bri gay an ntu\k gu\ rêh an rveh bri gu\ rêh n’hanh rơ\ jêng; nkre rdâk njêng ăp đề án pâl nđaih dêh bên đah rveh uănh an rveh sa ntop kơl ăp nu^h tơm rveh rgâl bah ma [ư ncho rveh kơt a[aơ ri ân geh tâm [ah ngai đah rveh [on; dăn đă n’gâng kan pâl nđaih n’gor lơi ir do\ng rveh tâm ăp nău kan lễ hội. mbra do\ng ndah rup gay ma nt^t ăp nău way gu\ rêh mô lah dâk hăn bah rveh tâm lễ hội…”./.

            Tuấn Long- Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng