Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2019

VOV4.M’nông: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kan nsum đah Tỉnh đoàn Dak Lak [ư Tâm nchră kơi năp nti pah kan njrăng n’gang, nău tât khuch djơh nău rêh an cán bộ đoàn.

Ta rnôk tâm nchră, ntơh măt Cục Cảnh sát ôp uănh nău tih ma tuý- Bộ Công an nkoch trêng ăp nkô| mpeh: Nău ngăn geh pah kan njrăng n’gang tăch săk bu ur lam ntu\r neh n’hanh ta Việt Nam; trong kan gưl neh dak mpeh njrăng n’gang n’hanh mât kân ma tuý ta Việt Nam; trong g^t năl ăp ntil ma tuý, khuch djơh ma tuý n’hanh ăp nkô| nău geh tât ât ma tuý a[aơ…Tâm nchră kơl ăp cán bộ đoàn g^t ăp to\ng mpeh nău tât khuch djơh nău rêh, lơn lah khuch djơh mpeh ma tuý. Ntơm bah nê n’hao nău khlay [ư tơm, nău dơn kan tâm nkoch trêng, rgo\ jă, njrăng n’gang tât khuch djơh nău rêh, rgop mât đăp mpăn rnă njrăng, đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h ta n’gor./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng