Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

            VOV4.Mnông Lôch âk khăy rlu gay ma njrăng rdâng đah nuh srê Covid-19, bôk nău njroh mprơ Âm vang đại ngàn ta n’gor Dak Lak mbra plơ\ kơl tay an [on lan. Nkre lah, ntu\k kan văn hoá, thể thao n’hanh pâl nđaih n’gor Dak Lak le\ geh nău nchrăp njroh mprơ aơ geh [ư ta trong hăn jâng ta Hà Nội n’hanh nkuăl [on têh Hồ Chí Minh. Âm vang đại ngàn lah bôk nău njroh mprơ tu\r ch^ng gong geh [ư 2 tơ\ du khay ta ntu\k kan văn hoá n’gor Dak Lak.

Ndrel đah ăp nkô| nău mprơ ueh, bôk ntuh hôm nha geh [ư ăp nău way, nău nt^t tay nău rêh nău kan ăp [on lan rnoi đê| ta ntu\k. aơ dơi ua\nh lah ndơ pâl nđaih ueh gay ma geh âk năch tât ta Dak Lak ăp nar lơ ma âk lơn. Ntu\k kan văn hoá thể thao n’hanh pâl nđaih n’gor Dak Lak an g^t, gay ma mât đăp mpăn nău kan njrăng rdâng nuh srê Covid-19 rnôk bôk nău kan plơ\ kơl an năch ua\nh djăt, ntu\k kan n’gor le\ đă ntu\k kan dơn kan ua\nh dăp ntu\k rao ti rao kaman, đă nu^h [on lan n’hanh năch tât văn bok put mbung rnôk tât râng pâl rlưn ua\nh nău njroh mprơ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng