Pơk uănh mông nar djăt: 17/1/2020

VOV4.Mnông- Ôi nar naơ  16/1, Hội nhà báo n’gor Dak Lak [ư ntơm pơk Hội báo xuân Canh Tý 2020 n’hanh pă giải an ăp tác phẩm báo chí ntoh lư bâh ta ntu\k năm 2019. Geh [ư tât le\ nar 22/1, Hội báo xuân Canh Tý n’gor Dak Lak pla n’hơ rhiăng n’ha báo đah bơi tât 1 rbăn ndrôm s[, báo bâh ăp ntu\k kan báo chí, n’gâng kan ta lam dak gay ma an năch răk ua\nh.

Ăp tác phẩm báo chí lah rup ndah nkoch nău rêh, nău kan chính trị, nău rêh jêng n’hanh nău nsrôih, nău dơi bâh kon nu^h Việt Nam, nău dơi mpeh pah kan jan sa, mpo\ng tât nău rêh ueh lăng tay. Di rơh aơ, Hội nhà báo n’gor Dak Lak le\ pă an Giải báo chí bâh n’gor năm 2019 an 18 tác phẩm bâh ăp tác giả, rmôt tác giả geh giải, nkre lah pă săm [u\t kơp dơn nău m^n kan mhe báo chí ueh bâh ta ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương