Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

VOV4.M’nông: Ôi lơ 20/1, ta Nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, Uỷ ban nhân dân n’gor Dak Lak [ư r[u\n “Ntrong kan geh tât nau tăch luh ndơ bah Amazon”. Ta nar r[u\n, ăp nu\ih nchră nau kan tă bah rmôt kan geh tât ho\ mbơh nau kan gay tăch luh ndoh ndơ ndrel hun hao nau ntơ lơ bah ăp ntu\k kan tăch rgâl, ngăn lah ntu\k kan dôl pah kan tâm n’gor Dak Lak, bah nau kan tăch rgâl điện tử tâm ntrong AmaZon.

Ti\ng Sở Công thương n’gor Dak Lak, tâm nrôk srê Covid-19 dôl ê geh đăp mpăn, ăp nau kan ê nkra tăch rgâl bah ntu\k kan geh nau khuch ngăn, ntu\k kan tăhc luh ndoh ndơ ko\ kơt lah ndoh ndơ tâm lam ntur neh geh ăp nau nkol ndrel mô to\ng, kan n’hao nau tăch luh bah ntrong kan tăch rgâl điện tử Amazon lah nau kan tam ueh, geh nau dơi kơl an ăp ntil ndơ bah n’gor Dak Lak, ntu\k kan tăch rgâl bah Dak Lak ăp nhoat râng jru lơn tâm ntrong kan, nau pă tăch ndơ lam ntur neh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương