Pơk uănh mông nar djăt: 16/2/2019

VOV4.M’nông: Tâm khuh n’gôr rhơn nđơr mbah rhơn năm mhe Kỷ Hợi, tâm 2 nar rlău aơ, ta xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, n’gor Dak Nông le\ [ư Pâl năm mhe Liêng Nung, đah âk nău kan khuh n’gôr, mpơl săk tơm văn hoá ăp rnoi nu^h ta ntu\k. đah nkô| “Rsang rnglăy wa\ch rgum- Mât ue\h săk tơm”, Rgum năm mhe Liêng Nung geh nău tât râng bah 400 nu^h blău njroh mprơ tât bah 7 phường, xã bah thị xã Gia Nghĩa n’hanh 5 [on xã Đăk Nia.

Rgum năm mhe ntơm đah nău way [ư tâm njêng băl bah nu^h Mạ ta ăp [on Njriêng n’hanh Tinh Wel Đơm, đah ăp nău way [ư: wơt băl, tâm nkăp kông, [ư ôp brah n’hanh chu\t tong. Lễ hội le\ wa\ch rgum âk mpưm nu^h [on lan ta ntu\k n’hanh năch tât râng, uănh ue\h ăp nău njroh mprơ tu\r ch^ng goh gong, nsoh ndơ cheh tanh, râng ăp ndơ pâl rlưn way ơm kơt: put măt nhu\p su\r n’glang, ntu\p kông ko kik, peh phe n’gon piăng ngăch, tâm rlong ndơ ngêt sa way ơm bah ăp rnoi nu^h…

Tâm rơh [ư Hội xuân Liêng Nubng 2019, ta Ngih văn hoá nsum mpôl [on Tinh Wel Đơm, xã Dak Nia, nkuăl têh Gia Nghĩa, n ‘gor Dak Nông ho\ ndâk tay nau [ư ôp brah n’hâm soan bah rnoi Mạ. Bu ranh K’Ngun [ư nau ôp brah n’hâm soan ndrel lăch mham djăr, so\k mham lai dak ndrănh, jêh ri ôp brah. Nau ôp kơt lah: “Nar aơ, n’gâng kan ndrel kônh wa [l [ư nau ôp brah n’hâm soan ân bu ranh, jă brah yang tât ngêt nsum sa nsum ndrel kơl an ân bu ranh rêh ân jo\ jong, nkah ueh gay nti\m nti kon sau âk nau ueh lăng, kơl kon sau pah kan jan sa jăp blau, ân [on lan nar lơn hơm răm, đăp mpăn”. Bu ranh [ư nau dok kông ân ăp bu ranh ndrel rhơn nau ueh lăng. Ăp bu ur druh ko\ leo ăp ndơ sa kah ndrel ndrănh yăng gay ân ăp bu ranh kơt nau vay. Rơh aơ, n’gâng kan ko\ ân du bu ranh du nklâm ndơ, ntoh nuih n’hâm ryơk ndrel nau kơl an bah lam [on lan /.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng