Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

VOV4.Mnông-  Ôi nar naơ 20/10, Hội liên hiệp bu ur n’gor Dak Nông [ư bôk nău tâm mâp n’hanh rnê nkhôm, pă giải nău kan ta Hội di rơh kahg^t 90 năm nar njêng Hội Liên hiệp bu ur Việt Nam. Ta rơh tâm mâp ăp đại biểu le\ ndrel nkah tay ăp nău ueh bâh Hội liên hiệp bu ur Việt Nam bâh 90 năm nar njêng n’hanh hun hao.

Êng ta Dak Nông, ăp năm ba năp, ăp gâl Hội bu ur Việt Nam bâh 90 năm nar njêng n’hanh hun hao. Êng ta Dak Nông, ăp năm ba năp, ăp gâl kan bu ur le\ ntrôl nău kan mbơh tơih, nsrôih rdâk njêng ăp nău kan tâm rlong ro\ng dak, pơk hvi, n’hao nău dơi pah kan an mnh prăk do\ng mpêt nkrem kơl an bu ur ach o, kơl an nu^h kan hun hao wa\ng sa bah ach o an nâp nâl, rdâk njêng rnăk vâl hơm răm đăp mpăn, g^t blău. Di rơh aơ, Hội liên hiệp bu ur n’gor Dak Nông le\ pă an bằng khen an 28 ntu\k kan n’hanh nu^h kan geh nău dơi ntoh lư tâm nău kan [ư t^ng bôk nău kan  “Hăn ndrel đah bu ur n’har bri” lvang năm 2018-2020.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương