Pơk uănh mông nar djăt: 23/3/2019

VOV4.Mnông:Kêng măng nar 20-3, ta ntu\k pah kan mom ndăm n’gor, rnâng kan Tuyên giáo n’gor Dak Nông tâm rgop đah Quân cản Sài Gòn le\ [ư rơh nglôch lôch n’hanh pă giải rnê nkhôm rơh tâm rlong “joi g^T mpeh dak lêng, gôl dak Việt Nam”. Nău geh, giải ngoăy đah bar hê kon hoc: Trần Thị Ngọc Huế, ngih nti THPT Dak Song, nkuăl Dak Song n’hanh Nguyễn Trường Giang ta xã Dăk Săk nkuăl Dak Mil. Rnâng kan leo kan le\ pă âk giải 2, giải pe n’hanh giải kơl an ăp ntu\k kan, kon hoc le\ geh nău dơi.

T^ng nău ua\nh năl bâh rnâng kan, lôch bơi tât 6 khay mbơh [ư ta ntu\k kan thông tin điện tử, rơh tâm rlong le\ geh dơn 769 rbăn nu^h ua\nh nđôi. Ta rơh tâm rlong trắc nghiệm geh rlău 19 rbăn nu^h mbơh dăn thi. Nu^h tâm rlong thi to\ng ăp năm deh, ăp nu^h, mpôl rnoi, t^ng chroh, mom ndăm nkual [on lan, mpôl tahen, kon hoc..ăp nău tâm rlong, ăp kon hoc mô dơn mpơl nău nsrôih, nău dơn kan đah nău tâm rlong, ma hôm nha mpơl nău ro\ng neh dak, dak lêng gôl dak [on tơm.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

           

           

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng